Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ

ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 39-46
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 39-46

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-5

Олег ПІЩЕНКО
ПВНЗ “Херсонський економічно-правовий інститут”

Oleg PІSHСHЕNKО
Kherson Economic Legal Institute

Анотація мовою оригіналу

В статті досліджено еколого-економічну безпеку аграрного сектору. Досягнення глобальної продовольчої безпеки та безпеки харчування вимагає глобального підходу до продовольчих систем. З’ясовано, що між сільським господарством і навколишнім середовищем існує значний зв’язок. Сталий розвиток сільського господарства забезпечує якість харчових продуктів і в тандемі запобігає стихійним лихам, таким як посуха. Однак, щоб задовольнити потреби зростаючого населення в продуктах харчування, виникає низька якість законів і неприйнятні методи сільського господарства, що, у свою чергу, призводить до погіршення навколишнього середовища.

Щоб задовольнити потреби світового населення в продуктах харчування, сільськогосподарський сектор зазнав величезних навантажень і створив викиди. Стале сільське господарство допомагає збільшити виробництво продуктів харчування, одночасно зменшуючи використання пестицидів. Також спостерігалося, що сільськогосподарське виробництво часом накопичує вуглець, забруднюючи таким чином навколишнє середовище. Було показано, що існує значний зв’язок між економічним зростанням і забрудненням навколишнього середовища. З іншого боку, зменшення забруднення навколишнього середовища та екологічний баланс недостатньо пріоритетні в країнах, що розвиваються, і в слаборозвинених країнах.

Ключові слова: еколого-економічна, безпека, аграрний сектор, продовольча безпека.

Розширена анотація англійською мовою

The article examines the ecological and economic security of the agricultural sector. Achieving global food security and food security requires a global approach to food systems. It was found that there is a significant relationship between agriculture and the environment. Sustainable agricultural development ensures food quality and, in tandem, prevents natural disasters such as droughts. However, to meet the food needs of a growing population, poor quality laws and unacceptable agricultural practices arise, which in turn leads to environmental degradation.

To meet the food needs of the world’s population, the agricultural sector has been subjected to huge loads and created emissions. Sustainable agriculture helps increase food production while reducing the use of pesticides. It has also been observed that agricultural production sometimes accumulates carbon, thus polluting the environment. It has been shown that there is a significant link between economic growth and environmental pollution. On the other hand, pollution reduction and environmental balance are not sufficiently prioritized in developing and underdeveloped countries

Key words: ecological and economic, security, agricultural sector, food security

Post Author: Кравчик Юрій

Translate