Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД І ПЕРСПЕКТИВА ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЦЕСУ

SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY AS A GENERAL APPROACH AND PERSPECTIVE OF THE RESEARCH PROCESS


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-55

Вікторія МАРГАСОВА
Національний університет «Чернігівська політехніка»
https://orcid.org/0000-0001-8582-2158
e-mail: viktoriya.margasova@gmail.com;
Ольга ГАРАФОНОВА
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
https://orcid.org/0000-0002-4740-7057
e-mail: ogarafonova@ukr.net
Жанна ДЕРІЙ
Національний університет «Чернігівська політехніка»
https://orcid.org/0000-0003-3695-7202
e-mail: jannet_d@ukr.net
Ольга РУДЕНКО
Національний університет «Чернігівська політехніка»
https://orcid.org/0000-0002-2807-1957
e-mail: olhamrudenko@gmail.com

Viktoriіa MARHASOVA
Chernihiv Polytechnic National University
Olga GARAFONOVA
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
Zhanna DERII
Chernihiv Polytechnic National University
Olga RUDENKO
Chernihiv Polytechnic National University

 Анотація мовою оригіналу

     В статті розглянуто методологію наукових досліджень як загальний підхід і перспектива дослідницького процесу. Методологія в дослідженні визначається як систематичний метод вирішення дослідницької проблеми шляхом збору даних з використанням різних методів, надання інтерпретації зібраних даних і створення висновків щодо даних дослідження. По суті, методологія дослідження – це схема дослідження або вивчення.

Метод дослідження зазвичай розглядається як засіб збору або генерування даних. Традиційно методи дослідження поділяють на кількісні методи (тобто опитування, анкетування), якісні методи (тобто інтерв’ю, фокус-групи) або певну комбінацію обох у змішаних методах дослідження. Методи дослідження значно відрізняються і можуть включати письмові, візуальні, словесні, спостережливі, мистецькі та активні стратегії. Наукове дослідження стосується дослідження, яке збирає дані за допомогою системних методів і стратегій. Збір даних, інтерпретація та оцінка даних мають наукову та системну основу. При проведенні наукового дослідження дослідник повинен спланувати дослідження та визначити методологію. Відповідно до методів, які використовуються для збору даних, наукові дослідження можна класифікувати на різні категорії, як спостереження та експерименти.

Процес наукового дослідження вимагає від людини присвятити багато часу та зусиль процесу планування та експериментування, щоб знайти точні та перевірені результати. Наукове дослідження не можна проводити в обмежений час, оскільки воно призведе лише до хибних висновків, які не становлять жодної цінності для організації.

Проведення досліджень було обов’язковим кроком у людських і наукових відкриттях та еволюції. Завдяки дослідженням людство змогло розв’язати та успішно знайти рішення величезних проблем за допомогою мислення та міркування. Проведення дослідження – це трудомісткий і виснажливий процес, оскільки людина постійно стикається з перешкодами, намагаючись отримати точні результати для відкриття рішення. Проте багато великих умів постійно прагнули до досконалості та допомогли вирішити багато проблем і проблем світу, що викликають занепокоєння, через цей виснажливий процес. Отже, знову і знову стверджується, що дослідження необхідні для прогресу, вдосконалення та еволюції.

Розуміння різних доступних методів дослідження, їх застосовності, переваг і недоліків є важливим для прийняття обґрунтованого рішення щодо найкращої методології.

Ключові слова: наукові, метод, дослідження, методологія, дослідницький процес.

 Розширена анотація англійською мовою

     The article examines the methodology of scientific research as a general approach and perspective of the research process. Methodology in research is defined as a systematic method of solving a research problem by collecting data using various methods, providing an interpretation of the collected data, and drawing conclusions about the research data. Essentially, research methodology is a scheme of research or study.

A research method is usually seen as a means of collecting or generating data. Traditionally, research methods are divided into quantitative methods (ie, surveys, questionnaires), qualitative methods (ie, interviews, focus groups), or some combination of both in mixed methods research. Research methods vary widely and may include written, visual, verbal, observational, artistic, and active strategies. Scientific research refers to research that collects data using systematic methods and strategies. Data collection, data interpretation and evaluation have a scientific and systematic basis. When conducting scientific research, the researcher must plan the research and determine the methodology. According to the methods used to collect data, scientific research can be classified into different categories such as observation and experiment.

The process of scientific research requires a person to devote a lot of time and effort to the process of planning and experimenting in order to find accurate and verified results. Scientific research cannot be conducted in limited time because it will only lead to false conclusions that are of no value to the organization.Conducting research has been a necessary step in human and scientific discovery and evolution. Through research, mankind has been able to solve and successfully find solutions to enormous problems through thinking and reasoning. Conducting research is a time-consuming and exhausting process, as one constantly faces obstacles in trying to get accurate results to discover a solution. However, many great minds have constantly strived for perfection and have helped solve many of the world’s troubling problems and issues through this tedious process. Hence, it has been argued time and time again that research is necessary for progress, improvement and evolution.

Understanding the different research methods available, their applicability, advantages, and disadvantages is essential to making an informed decision about the best methodology.

Keywords: scientific, method, research, methodology, research process.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate