Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПОЛІТИКА ІНВЕСТУВАННЯ В «ЗЕЛЕНУ ЕНЕРГЕТИКУ» В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

INVESTMENT POLICY IN «GREEN ENERGY» IN UKRAINE DURING THE MARITAL STATE

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 301-307
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 301-307

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-46

Любомир МАТІЙЧУК
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
https://orcid.org/0000-0001-6701-4683
e-mail: mlpstat@gmail.com
Оксана НОВОСАД
Волинський національний університет імені Лесі Українки
https://orcid.org/0000-0001-7156-643X
e-mail: ox_80@ukr.net
Олександр ШАБАЛА
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
https://orcid.org/0000-0003-0928-8787
shabala@ieeer.top
Олена ПАВЛОВА
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
https://orcid.org/0000-0003-2583-9593
e-mail: pavlova.olena@vnu.edu.ua

Liubomur MATIICHUK
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Oksana NOVOSAD, Oleksandr SHABALA, Olena PAVLOVA
Lesia Ukrainka Volyn National University

Анотація мовою оригіналу

Сьогодні наша країна, на превеликий жаль перебуває в самому центрі третьої кризи, яка пов’язана з енергетичним комплексом. По причині постійних обстрілів по об’єктам енергетичної інфраструктури, країна-агресор росія позбавляє можливості нормально та ефективно використовувати енергоносії та повністю забезпечувати світлом деякі території нашої держави. Не дивлячись на те, що країни Європейського союзу йдуть у напрямку повної відмови від імпорту сирої нафти зі сторони країни-агресора росії, нажаль подібного роду кроки разом із санкційними пакетами не зупиняють останніх, і російська федерація продовжує чинити безчинства на території нашої держави. Попри усе, спільна робота енергетиків, дозволяє вчасно позбавлятися проблем з перебоями світла, і якщо не повністю то суттєво вирішувати питання з постачанням електроенергії. Запаси країн Європи на сьогодні складають приблизно 92% на поточний зимній період, але негативна динаміка відносно дефіциту на 2023 рік все рівно має місце. Не для кого не секрет що на сьогоднішній день ресурси нашої планети вичерпуються. Якщо не сьогодні то завтра закінчиться «сировина» яку дає нам земля, однак в майбутньому тримати свій курс на розвиток та ефективне функціонування альтернативних джерел енергії не тільки варто, але й необхідно, адже можливо що це буде єдине джерело світла та тепла на усій нашій планеті. Інвестування та підтримка програм екологізації, переходу до відновлювальних джерел енергії у країнах Європи і не тільки, сьогодні розвивається досить стрімкими темпами. Зрозуміло що для вливання відповідних фінансових ресурсів, та чи інша галузь зобов’язана надавати відповідні гарантії безпеки як на юридичному, так і рівні самого об’єкта інвестування, за допомогою відповідних нормативно-правових норм, контрактів, документів тощо. Але не дивлячись на загальносвітову трансформацію, немало бажаючих вкласти кошти призупинили девелопмент як сонячних, так і вітрових проєктів через кризовий стан в енергетиці. Результатом вищезгаданої негативної динаміки в напрямку інвестування став спочатку COVID-19, а потім широкомасштабне вторгнення країни агресора росії в Україну. Таким чином активність в напрямку вкладання фінансів у сферу альтернативних джерел енергії сьогодні знаходиться не найвищому рівні, однак перспективи і майбутнє у цій галузі в нашій країні однозначно є. Перспективи та розвиток альтернативних джерел енергії в майбутньому будуть мати величезний успіх. Відкриття нових можливостей, планів, механізмів по ефективному використанню та реалізації альтернативних джерел енергії дасть змогу розвивати не тільки «зелену» енергетику, алей паралельно займатися екологізацією. Питання про інвестиції може відпасти саме собою, коли Україна отримає перемогу над агресором. Нові можливості та активна співпраця з європейськими партнерами, допоможе відновити та відбудувати нашу державу та створити відповідний інвестиційний клімат для зарубіжних партнерів не тільки Європи, алей інших дружніх країн світу.

Ключові слова: Інвестиційна політика, відновлювальні джерела енергії, Європа, COVID-1.9

 Розширена анотація англійською мовою

Unfortunately, our country is at the center of the third crisis, which is related to the energy complex. Due to the constant shelling of energy infrastructure facilities, Russia, the aggressor country, is depriving it of the opportunity to use energy carriers normally and efficiently and to provide light to some territories of our state fully. Even though the countries of the European Union are moving in the direction of a complete refusal to import crude oil from the aggressor country Russia, unfortunately, such steps together with the sanction packages do not stop the latter, and the Russian Federation continues to commit atrocities on the territory of our state. Despite everything, the joint work of energy workers makes it possible to get rid of problems with power outages promptly, and if not entirely, then to significantly solve the issue of electricity supply. The stocks of the countries of Europe today are approximately 92% for the current winter period, but the negative dynamics regarding the deficit for 2023 are still taking place. It is not a secret for anyone that today, our planet’s resources are running out. If not today, then tomorrow, the “raw material” given to us by the earth will run out.

However, in the future, it is not only worth it but also necessary to stay on course for the development and effective functioning of alternative energy sources because this may be the only source of light and heat on our planet. Investing in and supporting greening programs, the transition to renewable energy sources in European countries and beyond is developing relatively rapidly today. It is clear that in order to inject relevant financial resources, this or that industry is obliged to provide appropriate security guarantees both at the legal level and at the level of the investment object itself, with the help of relevant legal norms, contracts, documents, etc. However, despite the global transformation, many people willing to invest have suspended the development of solar and wind projects due to the energy crisis. The result of the aforementioned negative dynamics in the direction of investing was COVID-19 and then the large-scale invasion of Ukraine by the aggressor country Russia. Thus, activity in the direction of financial investment in alternative energy sources is lower today. However, there are prospects and future in this field in our country. Prospects and development of alternative energy sources will be a massive success in the future. The discovery of new opportunities, plans, and mechanisms for the effective use and implementation of alternative energy sources will make it possible to develop “green” energy and engage in environmental protection simultaneously. The question of investments may disappear when Ukraine wins the victory over the aggressor. New opportunities and active cooperation with European partners will help restore and rebuild our state and create an appropriate investment climate for foreign partners from Europe and other friendly countries.

Keywords: Investment policy, renewable energy sources, Europe, COVID-19.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate