Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ORGANIZATIONAL CULTURE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS A FACTOR FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES

Cторінки: 232-236. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-36

Ольга ПОПЕЛО
Національний університет «Чернігівська політехніка»
https://orcid.org/0000-0002-4581-5129   
е-mail: popelo.olha@gmail.com.
Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
https://orcid.org/0000-0002-3474-8477
е-mail: melnichenko@kpi.ua.

Olha POPELO
Chernihiv Polytechnic National University
Anatolii MELNYCHENKO
National Technical University of Ukraine “Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

 Анотація мовою оригіналу

     У статті досліджено вплив організаційної культури закладів вищої освіти на якість надання освітніх послуг. Доведено, що організаційна культура закладу вищої освіти повинна адаптуватися до сучасних умов розвитку освітнього середовища, враховувати суспільні зміни та тенденції, а також бути спрямованою на досягнення мети, виконання завдань та розвиток закладу вищої освіти відповідно до сучасних освітніх тенденцій. Обґрунтовано, що для формування та розвитку організаційної культури закладу вищої освіти, основним є не час, а дотримання певних принципів, до яких належать: цілеспрямованості, єдності, системності та демократичності. Розроблено концептуальну модель формування і розвитку організаційної культури закладу вищої освіти, що окреслює етапи формування і розвитку організаційної культури, її функції та фактори впливу на її розвиток.

Ключові слова: організаційна культура, заклад вищої освіти, університет, освітнє середовище, якість освітніх послуг, вища освіта, здобувачі вищої освіти.

 Розширена анотація англійською мовою

     The article examines the impact of the organizational culture of higher education institutions on the quality of providing educational services. It has been proven that the organizational culture of a higher education institution should adapt to the modern conditions of the development of the educational environment, take into account social changes and trends, and also be aimed at achieving the goal, fulfilling tasks and developing the higher education institution in accordance with modern educational trends. It is substantiated that for the formation and development of the organizational culture of a higher education institution, there is not time, but the observance of certain principles, which include: purposefulness, unity, systematicity and democracy. A conceptual model of the formation and development of organizational culture of a higher education institution was developed, outlining the stages of formation and development of organizational culture, its functions and factors influencing its development.

The article claims that organizational culture as a system of formed shared values, beliefs, and behavior of employees of higher education institutions, which ensures interaction with the external environment and makes it possible to achieve the set goals of the higher education institution’s development, affects the improvement of the quality of higher education. It has been proven that the implementation of a model for the formation and development of the organizational culture of a higher education institution in accordance with the principles of purposefulness, unity, systematicity, and democracy makes it possible to create an atmosphere for encouraging teachers, students of higher education, administration to participate in a meaningful dialogue and jointly achieve the set goal and solve the relevant tasks .

Key words: organizational culture, institution of higher education, university, educational environment, quality of educational services, higher education, students of higher education.

 Література

 1. Акімова О. Організаційна культура державного службовця в умовах розбудови українського суспільства / О. Акімова // Вісник НАДУ. – 2005. – № 1. – С. 147-152.
 2. Болгаріна В. С. Культурологічний підхід як імператив управління сучасною / В. С. Болгаріна. – Х. : Основа, 2006. – 112 с.
 3. Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально-інноваційного суспільства : монографія. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 364 с.
 4. Петрунь О. В. Організаційна культура університету як чинник його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг / О. В. Петрунь // Вчені записки Університету «КРОК». – 2022. – № 1 (65). – С. 164-174.
 5. Про вдосконалення вищої освіти в Україні : Указ Президента України від 3.06.2020р. № 210/2020.
 6. Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 р. № 286-р. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf.
 7. Тимошко Г. М. Структурно-змістова специфіка складових організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г. М. Тимошко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2014. – Вип. 11. – С. 231-236.
 8. Тульчинська С. О. Ринок освітніх послуг в Україні в умовах формування економіки знань / С. О. Тульчинська // Економічний простір. – 2011. – Вип 54. – С. 303-308.
 9. Тульчинська С. О. Управління у сфері освіти і науки як фактор забезпечення сталого розвитку держави та регіонів : монографія / С. О. Тульчинська, А. А. Мельниченко, О. А. Акімова. – К. : Вид-во ВП«Едельвейс», 2012. – 352 с.
 10. Успішний розвиток стартап-школи в системі інноваційного простору закладу вищої освіти / Н. А. Шевчук, С. О. Тульчинська, О. А. Вовк, О. А. Темченко // Агросвіт. – 2021. – № 19. – С. 16-22.

References

 1. Akimova O. Orhanizatsiina kultura derzhavnoho sluzhbovtsia v umovakh rozbudovy ukrainskoho suspilstva / O. Akimova // Visnyk NADU. – 2005. – № 1. – S. 147-152.
 2. Bolharina V. S. Kulturolohichnyi pidkhid yak imperatyv upravlinnia suchasnoiu / V. S. Bolharina. – Kh. : Osnova, 2006. – 112 s.
 3. Vyshcha ekonomichna osvita v umovakh formuvannia intelektualno-innovatsiinoho suspilstva : monohrafiia. – K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2010. – 364 s.
 4. Petrun O. V. Orhanizatsiina kultura universytetu yak chynnyk yoho konkurentospromozhnosti na rynku osvitnikh posluh / O. V. Petrun // Vcheni zapysky Universytetu «KROK». – 2022. – № 1 (65). – S. 164-174.
 5. Pro vdoskonalennia vyshchoi osvity v Ukraini : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 3.06.2020 r. № 210/2020.
 6. Stratehii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021-2031 roky [Elektronnyi resurs] : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.02.2022 r. № 286-r. – Rezhym dostupu: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf.
 7. Tymoshko H. M. Strukturno-zmistova spetsyfika skladovykh orhanizatsiinoi kultury kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu / H. M. Tymoshko // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. – 2014. – Vyp. 11. – S. 231-236.
 8. Tulchynska S. O. Rynok osvitnikh posluh v Ukraini v umovakh formuvannia ekonomiky znan / S. O. Tulchynska // Ekonomichnyi prostir. – 2011. – Vyp 54. – S. 303-308.
 9. Tulchynska S. O. Upravlinnia u sferi osvity i nauky yak faktor zabezpechennia staloho rozvytku derzhavy ta rehioniv : monohrafiia/ S. O. Tulchynska, A. A. Melnychenko, O. A. Akimova. – K. : Vyd-vo VP «Edelveis», 2012. – 352 s.
 10. Uspishnyi rozvytok startap-shkoly v systemi innovatsiinoho prostoru zakladu vyshchoi osvity / N. A. Shevchuk, S. O. Tulchynska, O. A. Vovk, O. A. Temchenko // Ahrosvit. – 2021. – № 19. – S. 16-22.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate