Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

PREVENTION OF CORRUPTION IN PUBLIC AUTHORITIES IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY

Cторінки: 237-241. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-37

Ірина КОСАЧ
Національний університет «Чернігівська політехніка»
https://orcid.org/0000-0003-1730-7140
е-mail: irish_kos@ukr.net

Irina KOSACH
Chernihiv Polytechnic National University

 Анотація мовою оригіналу

     В статті проведено аналіз сучасного стану правового регулювання державного управління щодо запобігання корупції в органах державної влади в контексті економічної безпеки  в умовах воєнного стану. Так, одним з найважливіших завдань державного управління щодо запобігання корупції в органах державної влади є те, що держава має забезпечити «правову безпеку» всім своїм громадянам, а це може вимагати введення тимчасових обмежень на дії певних нормативно-правових актів, що регулюють питання запобігання корупції. Зазначено пріоритетність забезпечення ефективного державного управління щодо запобігання корупції з метою збереження довіри громадян до державних інституцій та підтримання соціальної стабільності. Аргументовано, що однією з важливих складових боротьби з корупцією на сьогоднішній день в Україні є декларування доходів посадовців. Визначено напрями державного управління щодо запобігання корупції в органах державної влади в умовах воєнного стану.

Ключові слова: державне управління, запобігання корупції, органи державної влади, економічна безпека.

 Розширена анотація англійською мовою

     The article provides an analysis of the current state of legal regulation of state administration regarding the prevention of corruption in state authorities in the context of economic security under martial law. Thus, one of the most important tasks of state administration in preventing corruption in public authorities is that the state must provide “legal security” to all its citizens, and this may require the introduction of temporary restrictions on the actions of certain normative legal acts regulating the issue of preventing corruption. The introduction of martial law and the relaxation of anti-corruption legislation can also lead to an increase in the risk of corruption, as such a situation is often accompanied by aggravation of the socio-economic situation and an increase in the susceptibility of citizens to various types of illegal activities. Therefore, it is important to ensure effective control over the activities of state bodies that ensure security in the conditions of martial law, and to implement preventive measures to prevent corruption in these bodies. Electronic declaration is considered one of the important tools for preventing corruption in the public sector. It is also characterized as an “anti-corruption declaration”, based on the totality of all forms of legal consolidation and organizational support of universally binding rules of conduct in the totality of their interrelationships, through which prescriptions are objectified that determine the method of checking the integrity of authorized persons through the performance of duty from the declaration The priority of ensuring effective state administration in preventing corruption in order to preserve citizens’ trust in state institutions and maintain social stability is indicated. It is argued that one of the important components of the fight against corruption in Ukraine today is the declaration of the income of officials. The directions of state administration regarding the prevention of corruption in state authorities in the conditions of martial law have been determined.

Keywords: public administration, prevention of corruption, state authorities, economic security.

Література

 1. Борщевський В., Василиця О., Матвєєв Є. Публічне управління в умовах воєнного стану: інституційні трансформації, стратегічне планування та механізми розвитку. Держава та регіони. 2022. № 2. С 30-35.
 2. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 10.05.2022).
 3. Басанцов І. В. Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки України: дис. д-ра екон. наук: 08.00.08 / Держ. податкова адміністрація Укр. Нац. ун-т держ. податкової служби Укр. Ірпінь, 2008. 382 с.
 4. Рева Ю. О. Антикорупційне декларування: теорія, правове регулювання, практика: дис. д-ра філософії: 081 «Право» / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2020. 228 с.
 5. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення: 10.05.2022).
 6. Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні: Закон України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text (дата звернення: 17.05.2022).
 7. Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану : наук.-практ. комент. / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан та ін. ; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ : Норма права, 2022. 278 с.
 8. Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни: Закон України від 3 березня 2022 року № 2115-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text (дата звернення: 10.05.2022).
 9. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні діяння під час дії воєнного стану» № 7348 від 04 травня 2022 р. / Верховна Рада України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1288573 (дата звернення: 17.05.2022).
 10. Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні діяння під час дії воєнного стану № 7348 від 04 травня 2022 р. Верховна Рада України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39559 (дата звернення: 10.05.2022).

References

 1. Borshchevskyi V., Vasylytsia O., Matvieiev Ye. (2022). Publichne upravlinnia v umovakh voiennoho stanu: instytutsiini transformatsii, stratehichne planuvannia ta mekhanizmy rozvytku. Derzhava ta rehiony. 2022. № 2. 30-35.
 2. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 roku № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
 3. Basantsov I. V. Rozvytok derzhavnoho finansovoho kontroliu v umovakh rynkovoi ekonomiky Ukrainy: dys. d-ra ekon. nauk: 08.00.08 / Derzh. podatkova administratsiia Ukr. Nats. un-t derzh. podatkovoi sluzhby Ukr. Irpin, 2008. 382 p.
 4. Reva Yu. O. Antykoruptsiine deklaruvannia: teoriia, pravove rehuliuvannia, praktyka: dys. d-ra filosofii: 081 «Pravo» / Natsionalnyi universytet «Odeska yurydychna akademiia». Odesa, 2020. 228 s.
 5. Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 liutoho 2022 roku № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (data zvernennia: 10.05.2022).
 6. Pro zatverdzhennia Ukazu Prezydenta Ukrainy «Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 24 liutoho 2022 roku № 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text (data zvernennia: 17.05.2022).
 7. Novely kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy, pryiniati v umovakh voiennoho stanu : nauk.-prakt. koment. / A. A. Vozniuk, O. O. Dudorov, R. O. Movchan ta in. ; za red. A. A. Vozniuka, R. O. Movchana, V. V. Chernieia. Kyiv : Norma prava, 2022. 278 s.
 8. Pro zakhyst interesiv subiektiv podannia zvitnosti ta inshykh dokumentiv u period dii voiennoho stanu abo stanu viiny: Zakon Ukrainy vid 3 bereznia 2022 roku № 2115-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text (data zvernennia: 10.05.2022).
 9. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo posylennia vidpovidalnosti za koruptsiini diiannia pid chas dii voiennoho stanu» № 7348 vid 04 travnia 2022 r. / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1288573 (data zvernennia: 17.05.2022).
 10. Proiekt Zakonu pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo posylennia vidpovidalnosti za koruptsiini diiannia pid chas dii voiennoho stanu № 7348 vid 04 travnia 2022 r. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39559 (data zvernennia: 10.05.2022).

Post Author: Кравчик Юрій

Translate