Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

TAX ENGINEERING IN OFFSHORE FINANCIAL CENTERS AS AN INSTRUMENT OF SHADOWIZATION OF THE GLOBAL ECONOMY

ПОДАТКОВИЙ ІНЖИНІРИНГ В ОФШОРНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРАХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТІНІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Cторінки: 267-272. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-42

Natalia REZNIKOVA
Educational and Scientific Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv
https://orcid.org/0000-0003-2570-869X
e-mail: reznikovanataliia@gmail.com
Oksana IVASHCHENKO
National Academy of Statistics, Accounting and Audit
https://orcid.org/0000-0002-8490-778X
e-mail: oaivashchenko@nasoa.edu.ua
Iryna DVORNYK
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
https://orcid.org/0000-0002-2558-9654
e-mail: i_dvornik@ukr.net

Наталія РЕЗНІКОВА
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Оксана ІВАЩЕНКО
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Ірина ДВОРНИК
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 Анотація англійською мовою

     The article reviews offshore financial centers from established to modern interpretations from the standpoint of their potential to influence the processes of shadowing the global economy. Considered “unfair location tax competition” as the reverse side of tax engineering in offshore financial centers. It has been established that to this day, both in the practice of BNP and exporting companies, such types of tax engineering with the participation of offshore financial centers have been used, such as: 1) tax planning (taking into account the possibilities of existing legislation); 2) tax evasion and money laundering (with tax evasion provided for by law); 3) the practice of tax arbitrage through hybrid mismatch and corporate tax games.

The negative consequences of the development of offshore business for the world economy in the context of its shadowing in general and the international movement of capital, in particular, include: the outflow of capital from different groups of countries, destabilizing their economic development; money laundering and (in recent years) increased financing of terrorism; instability in the development of national economies due to the growth of money supply in developed countries; accumulation of capital, “not working” for the purpose of economic development; increased stock market volatility, volatility in tax and interest rates due to free cross-border migration of large amounts of financial resources; instability and fluctuations in demand for capital that does not correspond to the real situation in the world currency and financial markets; deterioration in investment ratings of individual countries and an increase in the burden on the balance of payments; leakage of investment resources that could be used to achieve the goals of economic development and growth; narrowing of the tax base and tax revenues to the budget; an increase in the cost of maintaining the security of the state (the fight against smuggling), which leads to a redistribution of finance in the economy; implementation of unreasonable macroeconomic, tax and monetary policies by individual countries due to a lack of understanding of the modern specifics of offshore business.

It has been established that the use of an offshore company for export usually allows you to sell goods at extremely low prices, and then resell through an offshore company to the final buyer at market prices. The taxable profit of the national exporter in this case remains minimal, and the difference between the real and understated price for export forms the profit of an offshore company registered in a country with a preferential or zero income taxation level. It is noted that the traditional understanding of offshore centers will change, and new tax optimization tools will appear, such as the optimization of taxation of dividends, which will lead to the shadowing of the global economy.

Keywords: tax engineering; dividend tax optimization; international tax policy; offshore financial centers; shadowization of the global economy

 Розширена анотація українською мовою

    У статті проведено ревізію офшорних фінансових центрів від усталених до сучасних інтерпретацій з позицій їхнього потенціалу впливати на процеси тінізації глобальної економіки. Розглянуто «несумлінну локаційну податкову конкуренцію» як обернену сторону податкового інжинірингу в офшорних фінансових центрах. З’ясовано, що по цей день як в практиці БНП, так і компаній- експортерів використовувались такі види податкового інжинірингу за участю офшорних фінансових центрів, як: 1) планування податків (з врахуванням можливостей існуючого законодавства); 2) ухиляння від сплати податків та відмивання грошей (із ухиленням від оподаткування, передбаченого законодавством); 3) практика податкового арбітражу за допомогою гібридної невідповідності та корпоративних податкових ігор.

До негативних наслідків розвитку офшорного бізнесу для світової економіки в контексті її тінізації в цілому та міжнародного руху капіталу, зокрема, віднесено: відтік капіталу з різних груп країн, що дестабілізує їх економічний розвиток; легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та (в останні роки) зростання фінансування тероризму; нестабільність розвитку національних економік через зростання емісії коштів у розвинених країнах; акумулювання капіталу, що «не працює» на цілі економічного розвитку; зростання нестійкості фондового ринку, мінливість податкових та відсоткових ставок через вільну транскордонну міграцію великих обсягів фінансових коштів; нестійкість та коливання попиту на капітал, що не відповідає реальній ситуації на світових валютних та фінансових ринках; погіршення інвестиційних рейтингів окремих країн та зростання навантаження на платіжний баланс; витік інвестиційних ресурсів, які могли б йти на реалізацію цілей економічного розвитку та зростання; звуження бази оподаткування та надходження податків до бюджету; зростання витрат на безпеку кордонів держави (боротьба з контрабандою), що веде до перерозподілу фінансів в економіці; реалізація необґрунтованої макроекономічної, податкової та валютної політики окремими країнами через відсутність детальних знань про офшорний бізнес.

Встановлено, що використання офшорної компанії при експорті зазвичай дозволяє продати товар за гранично низькими цінами, а потім перепродати офшорною компанією кінцевому покупцю за рівнем ринкових цін.  Оподатковуваний прибуток національного експортера у такому разі залишається мінімальним, а різниця між реальною і заниженою ціною під час експорту утворює прибуток офшорної компанії, зареєстрованої в країні із пільговим чи нульовим рівнем оподаткування доходів. Зазначено, що традиційне розуміння офшорних центрів змінюватиметься, і натомість з’являтимуться нові інструменти податкової оптимізації, як то оптимізація оподаткування дивідендів, що призводитиме до тінізації глобальної економіки.

Ключові слова: податковий інжиніринг; оптимізація оподаткування дивідендів; міжнародна податкова політика; офшорні фінансові центри; тінізація глобальної економіки

References

 1. Uncovering Ofshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network [Elektronnyj resurs] / J. Bernardo, J. Fichtner, F. W. Takes, E. M. Heemskerk. 2017. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-017-06322-9.pdf
 2. Kemsley D. Kemsley S.A., Morgan F.T. Tax Evasion and Money Laundering: A Complete Framework Forthcoming. Journal of Financial Crime. Forthcoming. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3701758
 3. Phillips R. Group Subsidiaries, Tax Minimization and Offshore Financial Centres: Mapping Organizational Structures to Establish the “in-betweener” Advantage / Phillips, H. Petersen, R. Palan // Journal of International Business Policy. 2021. Vol. 4. P. 286–307.
 4. Roin J. Competition and Evasion: Another Perspective on International Tax Competition [Elektronnyj resurs] / J. Roin. 2000. URL: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8885&context=journal_articles
 5. 2021 Global Tax Survey: Beyond BEPS [Elektronnyj resurs] / Deloitte. 2021. URL: https://www.taxathand.com/article/19178/Australia/2021/2021-Global-Tax-Survey-Beyond-BEPS-available
 6. Supreme Court’s interpretation of “offshore” affects crews and may affect Pes [Elektronnyj resurs] / Deloitte. 2021. URL: https://www.taxathand.com/article/20251/Norway/2021/Supreme-Courts-interpretation-of-offshore-affects-crews-and-may-affect-PEs
 7. Reite F., Langenmayr D., Holtmann S. Avoiding taxes: banks’ use of internal debt. International Tax and Public Finance. 2021. Vol. 28(3). P. 717-745.
 8. Hines Jr. J.R. Harmful Tax Competition and its Harmful Remedies [Elektronnyj resurs] / Jr. J.R. Hines. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/232685569.pdf
 9. Afrӑsinei M-B. Tax Optimization and Round Tripping of Capital: Aan Exploratory Study. Journal of Public Administration, Finance and Law. 2019. №15. P. 154-173.
 10. Galaz V., Crona B., Dauriach A., Jouffray J.B., Österblom H., Fichtner  Tax havens and global environmental degradation. Nature ecology & evolution. 2018. Vol. 2(9). P. 1352-1357.
 11. Unger B. Money Laundering and Tax Evasion [Elektronnyj resurs] / B. Under. 2017. URL: http://coffers.eu/wp-content/uploads/2019/11/D6.2-Working-Paper.pdf
 12. Money Launderingof Serious Tax CrimesEnhancing Financial Intelligence Units‘ DetectionCapacities and Fostering Information Exchange. [Elektronnyj resurs]. 2020. URL: https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/Egmont_Group_of_Financial_Intelligence_Units_Operational_Guidance_for_FIU_Activities_and_the_Exchange_of_Information_Arabic.pdf

 

Post Author: Кравчик Юрій

Translate