Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОСФЕРИ

IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-59

Вікторія СУРКОВА
Державний біотехнологічний університет
https://orcid.org/0000-0002-1541-4092

Viktoria SURKOVA
State Biotechnological University

 Анотація мовою оригіналу

     Виключною для створення сприятливого інституційного середовища інноваційного розвитку бізнес-суб’єктів є роль державного сектору управління. Держава, завдяки виконанню властивих їй функцій, стимулює або дестимулює інноваційну діяльність, що віддзеркалюється на темпах економічного розвитку та швидкості переходу національної економіки до нового технологічного укладу. Інституційне забезпечення і підтримка НДР та інноваційного розвитку національної економіки – виключна прерогатива держави, у функції якої входить створення умов для сприятливого інвестиційного клімату, комерціалізації інновацій та мотивація розробників інноваційного продукту. Інноваційний розвиток є складною, багатогранною та динамічною категорією економічної науки, яка виступає основною передумовою забезпечення належного рівня конкурентоспроможності продукції та підприємства, інтеграції вітчизняної економіки до світової, сталого розвитку національної економіки в умовах загострення соціальних протиріч і посилення техногенного навантаження на екологічне середовище Аграрна сфера є виключно важливою для досягнення цілей і завдань сталого розвитку як у національному вимірі економіки України, так й у глобальному світовому масштабі. У розрізі запропонованого авторського підходу архітектура інституційного середовища підвищення інноваційної активності агропідприємств ґрунтується на органічному поєднанні фундаментальних державних інституцій (правова, соціальна, економічна, екологічна) із інституціями, дію яких мають забезпечити ринкові механізми. Створення стимулюючих передумов та фінансове забезпечення НДР є неодмінним чинником залучення інвестиційних потоків до національної економіки. Проведені дослідження і практичний досвід функціонування та розвитку агарної сфери дали змогу встановити, що інституційне забезпечення інноваційної діяльності в даній сфері перебуває на етапі розвитку й удосконалення. У статті розглядаються інституційні засади формування сприятливого середовища для впровадження інновацій для підприємств аграрної сфери. Вагома вага приділена питанням пізнання архітектури інституційного середовища підприємств агросфери

Ключові слова: інноваційна діяльність, інституційне середовище, підприємства агросфери, інноваційні системи, інституційні сектори

 Розширена анотація англійською мовою

    The role of the state management sector is essential for creating a favorable institutional environment for the innovative development of business entities. The state, thanks to the performance of its inherent functions, stimulates or discourages innovative activity, which is reflected in the pace of economic development and the speed of the transition of the national economy to a new technological system. Institutional provision and support of the GDR and innovative development of the national economy is the exclusive prerogative of the state, whose function includes creating conditions for a favorable investment climate, commercialization of innovations, and motivation of innovative product developers. Innovative development is a complex, multifaceted and dynamic category of economic science, which is the main prerequisite for ensuring the appropriate level of competitiveness of products and enterprises, integration of the domestic economy into the world, sustainable development of the national economy in conditions of worsening social contradictions and increasing man-made load on the ecological environment. The agrarian sphere is exclusively important for achieving the goals and objectives of sustainable development both in the national dimension of the economy of Ukraine and in the global world scale. According to the proposed author’s approach, the architecture of the institutional environment for increasing the innovative activity of agricultural enterprises is based on an organic combination of fundamental state institutions (legal, social, economic, ecological) with institutions whose action should be ensured by market mechanisms. Creation of stimulating prerequisites and financial support of the GDR is an indispensable factor in attracting investment flows to the national economy. The conducted research and practical experience of the functioning and development of the agar sphere made it possible to establish that the institutional support for innovative activity in this sphere is at the stage of development and improvement. The article examines the institutional foundations of the formation of a favorable environment for the introduction of innovations for enterprises in the agrarian sphere. Considerable weight is given to the issue of understanding the architecture of the institutional environment of agricultural enterprises

Keywords: innovative activity, institutional environment, agricultural enterprises, innovative systems, institutional sectors

Post Author: Кравчик Юрій

Translate