Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СВІТОВИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ У АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ

WORLD EXPERIENCE OF STIMULATING INNOVATIONS IN THE AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY

Сторінки: 347-351. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:
КОТВИЦЬКА Н. М.
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

N. KOTVYTSKA
Private Higher Education Institution «European University»
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-61

Надійшла / Paper received : 17.07.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

    У статті розглянуто досвід розвитку інновацій у сільському господарстві в різних країнах світу. Проаналізовано ефективність застосування різних методів стимулювання інновацій у галузі сільського господарства, зокрема фінансових стимулів, державної підтримки, науково-дослідних програм і технологічного трансферу. Розглянуто світовий досвід розвитку інновацій у сільському господарстві на прикладі країн, які є лідерами у цій галузі. Описано основні фактори, що сприяють розвитку інновацій у галузі сільського господарства, такі як науково-дослідна база, наявність фінансових ресурсів, наявність інфраструктури для передачі технологій, підтримка держави та ін. У статті також досліджено роль національних і міжнародних організацій у розвитку інновацій у сільському господарстві. Зокрема, досліджено діяльність таких організацій, як Європейський Союз, Всесвітня організація здоров’я, ФАО та інші. Відзначається, що розвиток інновацій у сільському господарстві може мати значний вплив на забезпечення продовольством населення. Зокрема, застосування новітніх технологій, які дозволяють збільшувати виробництво продуктів харчування, зменшувати втрати врожаю та поліпшувати якість продуктів, може бути дієвим інструментом для забезпечення стабільного та ефективного зростання галузі. Наголошено на тому, що інноваційний розвиток у галузі агропродовольства може вирішувати важливі світові проблеми, такі як голод і нерівність, а також допомогти у боротьбі зі зміною клімату та збереженні біорізноманіття. Таким чином,  підкреслено необхідність залучення більшого обсягу інвестицій у науково-дослідну діяльність і розвиток технологій, що дозволить розвивати інноваційні рішення у галузі сільського господарства. Загалом у статті наголошено на тому, що інноваційний розвиток у галузі сільського господарства є основним чинником для забезпечення сталого розвитку та стійкості цієї галузі, а також для забезпечення продовольства для населення всього світу.

Ключові слова: інноваційний розвиток, агропродовольча сфера, інвестиції, агропродовольчий сектор, інноваційний потенціал.

Розширена анотація англійською мовою

     The article examines the experience of innovation development in agriculture in various countries around the world. The effectiveness of different methods of stimulating innovation in agriculture is analyzed, including financial incentives, government support, scientific research programs, and technology transfer. The world experience of innovation development in agriculture is considered based on the examples of countries that are leaders in this field. The main factors that contribute to innovation development in agriculture, such as a scientific research base, financial resources, infrastructure for technology transfer, state support, etc. are described. The article also investigates the role of national and international organizations in the development of innovation in agriculture. In particular, the activities of such organizations as the European Union, the World Health Organization, FAO, and others are studied. It is noted that the development of innovation in agriculture can have a significant impact on providing food for the population. In particular, the use of cutting-edge technologies that allow for increased food production, reduced crop losses, and improved product quality can be an effective tool for ensuring stable and efficient growth in the agriculture sector. It is emphasized that innovative development in the agri-food sector can address important global issues such as hunger and inequality, as well as help fight climate change and preserve biodiversity. Therefore, the need to attract more investment in scientific research and technology development that will allow for the development of innovative solutions in agriculture is underscored. Overall, the article emphasizes that innovative development in the agriculture sector is a key factor in ensuring sustainable development and stability in this industry, as well as in providing food for the world’s population.

Keywords: innovative development, agro-food sector, investments, agro-food industry, innovation potential.

References

  1. Honcharenko O. V. Innovative principles of competitive development of agro-industrial production. Efficient economy. 2016. No. 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5058
  2. Yatsenko O. M., Yatsenko O. V., Nitsenko V. S., Butova D. V., Loganathan N. Asymmetry of the development of the world agricultural market. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol 3. No 30, P. 423–434. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179821
  3. Ya. V. Korovii Global challenges of the development of the market of agricultural products. Economics and management organization. No. 4(24). 2016. pp. 329–336.
  4. https://web.archive.org/web/20181003171352/http://www.esa.doc.gov/
  5. https://www.cabi.org/projects/plantwise/
  6. https://agriculture.canada.ca/en
  7. https://nrc.canada.ca/en
  8. Koroviy Ya. Assessment of the progress of introducing innovations in agriculture for the sustainable development of the region of Europe and Central Asia. Galician Economic Herald. Ternopil: TNTU, 2019. Volume 59. No. 4. P. 112–121. (world economy and international economic relations).

Post Author: Кравчик Юрій

Translate