Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РОЛЬ HR-АНАЛІТИКИ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ ПЕРСОНАЛУ ТА HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ

THE ROLE OF HR ANALYTICS IN THE PERSONNEL CONTROL SYSTEM AND HR MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE IN MODERN BUSINESS PROCESSES

Cторінки: 281-285. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-44

Анастасія ДАНІЛКОВА
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-6936-8933
e-mail: danilkovaa@khmnu.edu.ua
Євгенія ШЕЛЕСТ
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-1048-6214
e-mail: shelestyev@khmnu.edu.ua
Олена МАНТУР-ЧУБАТА
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-1449-7172
e-mail: mantur-chubataol@khmnu.edu.ua
Марія ЗЕЛЕНА
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002- 9969-2427
e-mail: zelenama@khmnu.edu.ua

Anastasiia DANILKOVA, Ievgeniia SHELEST, Olena MANTUR-CHUBATA, Maria ZELENA
Khmelnitskyi National University

 Анотація мовою оригіналу

    У статті уточнено поняття «контролінг персоналу» та «HR-аналітика», визначено об’єкт, суб’єкт контролінгу персоналу, окреслено основні напрями та завдання контролінгу. У статті запропоновано етапи формування служби контролінгу на підприємстві. Дослідження поетапного впровадження служби контролінгу виявило, що інформаційні потоки відграють важливу роль у функціонуванні контролінгу персоналу, адже саме наявність валідної, актуальної інформації про персонал є ключовим в успішності функціонування служби контролінгу. Визначено, що саме HR-аналітика є інструментом, який значно полегшує роботу служби контролінгу, та виводить її на якісно новий рівень. HR-аналітика здатна не лише сформувати інформаційне поле, а й надаватиме аналітичний матеріал, який ляже в основу контролінгу персоналу.

HR-аналітика базуючись на даних відділу кадрів, надає об’єктивну інформацію щодо реального стану HR-менеджменту на підприємстві, визначає, що працює добре, а що ні, аби господарюючі суб’єкти мали змогу вчасно вносити необхідні корективи та ефективніше планувати майбутнє.

Загалом на підприємствах функція збору та обробки інформації у більшості випадків відноситься до обов’язків відділу кадрів, але відділ кадрів лише забезпечує належне оформлення інформації, її зберігання, тобто, акумулює інформацію відповідно до вимог чинного законодавства. У той же час відділ кадрів не використовує наявну інформацію з метою ґрунтовного аналізу, прийняття рішень щодо поліпшення ефективності використання персоналу підприємства, тощо.

Процес здійснення HR-аналітики полягає у виконанні певного алгоритму дій. Першочергово відбувається збір усіх необхідних даних, далі отримана інформація зіставляється з нормативними показниками, що допомагає визначити тенденції чи закономірності, здійснюється аналіз отриманої інформації, далі застосовуються інсайти до організаційних рішень.

Ключові слова: контролінг персоналу; HR-аналітика; аналіз; HR-менеджмент; вимірювання; збір даних; застосування.

 Розширена анотація англійською мовою

    The article specifies the concepts of “personnel control” and “HR-analytics”, defines the object and subject of personnel control, outlines the main directions and tasks of controlling. The article proposes the stages of formation of the controlling service at the enterprise. The study of the step-by-step implementation of the controlling service revealed that information flows play an important role in the functioning of personnel controlling, because it is the availability of valid, up-to-date information about personnel that is the key to the successful functioning of the controlling service. It was determined that HR analytics is a tool that greatly facilitates the work of the controlling service and brings it to a qualitatively new level. HR-analytics is able not only to form an information field, but also to provide analytical material that will form the basis of personnel controlling.

Based on data from the HR department, HR analytics provides objective information about the real state of HR management at the company, determines what is working well and what is not, so that business entities can make the necessary adjustments in time and plan the future more effectively.

In general, at enterprises, the function of collecting and processing information in most cases falls under the responsibilities of the personnel department, but the personnel department only ensures the proper processing of information, its storage, i.e., accumulates information in accordance with the requirements of current legislation. At the same time, the personnel department does not use the available information for the purpose of thorough analysis, decision-making on improving the efficiency of the use of the company’s personnel, etc.

The process of implementing HR analytics consists in the implementation of a certain algorithm of actions. First of all, all the necessary data is collected, then the information obtained is compared with normative indicators, which helps to determine trends or patterns, the information obtained is analyzed, and insights are then applied to organizational decisions.

Keywords: personnel controlling; HR analytics; analysis; HR management; measurement; data collection; application.

References

  1. Human Resource (HR) Analytics [Електронний ресурс] // VALAMIS LEARNING SOLUTION – Режим доступу до ресурсу: https://www.valamis.com/hub/hr-analytics.
  2. Lubelec, L.: Personálny controlling. Skalica. Dr. Josef Raabe, s.r.o. 2003. ISBN 80- 968206-2-1
  3. Van den Heuvel, S., & Bondarouk, T. (2016). The rise (and fall) of HR analytics: a study into the future applications, value, structure, and system support. Paper presented at 2nd HR Division International Conference, HRIC 2016, Sidney, New South Wales, Australia.
  4. Brukhans’kyy R.F. Kontrolinh. Kurs lektsiy. Ternopil’: TNEU, 2010. 114 s.
  5. Lukianikhin, V. O., and Pavlenko, D. S. “Vprovadzhennia HRanalityky u systemu kontrolinhu personalu“ [Introduction of HR-analytics into the Personnel Controlling System]. https://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d175.pdf
  6. Mishyna S.V. Naukovo-praktychni zasady vprovadzhennia kontrolinhu personalu na pidpryiemstvakh/ S. V. Mishyna, O. Mishyn // Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika». – 2019. – № 10. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/44.pdf
  7. Murashko, M.І. (2008), Menedzhment personalu: navch. Posіb [Personnel Management: Training. guidances], Znannja; Kyiv, Ukraine.
  8. Nic, M., & Drabek, J. (2010). Personnel controlling application in field of employees’ remuneration. Intercathedra, (26).

Post Author: Кравчик Юрій

Translate