Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ТРИКЛАСТЕРНІЙ GSI-МОДЕЛІ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ENSURING THE QUALITY OF BUSINESS PROCESSES IN THE THREECLUSTER GSI-MODEL OF AN INNOVATION ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-63

Інна РЄПІНА
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
https://orcid.org/0000-0001-9141-0117
e-mail: inna.riepina@kneu.edu.ua
Наталія ЯКУШЕВА
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
https://orcid.org/0000-0001-9511-2723
e-mail: nata-sheu@ukr.net

Inna RIEPINA, Nataliia YAKUSHEVA
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

 Анотація мовою оригіналу

     У статті проаналізовано забезпечення якості бізнес-процесів у трикластерній GSI-моделі екосистеми інноваційного підприємництва. Ефективне функціонування інноваційного підприємництва в Україні забезпечить впровадження моделі його екосистеми, яка покращить функціонування та розвиток суб’єктів екосистеми на основі забезпечення якості її бізнес-процесів. В роботі запропонована трикластерна GSI-модель екосистеми інноваційного підприємництва, впровадження якої забезпечить сталий розвиток інноваційного підприємництва в Україні завдяки реалізації її складових. Кластер G (generation) забезпечить генерацію бізнес-ідей, кластер S (support) має на меті забезпечити підтримку розвитку інноваційного підприємництва, кластер I (implementation) впроваджує розроблені інноваційні ідеї. У статті запропоновано ряд заходів, проведення яких матиме позитивний вплив на розвиток інноваційного підприємництва в Україні та формування його екосистеми. Впровадження даної моделі значно підвищить функціонування та розвиток інноваційного підприємництва, що забезпечить підвищення конкурентних позицій на глобальному ринку.

Ключові слова: бізнес-процес, якість бізнес-процесів, модель, трикластерна GSI-модель, інновації, інноваційне підприємництво, екосистема інноваційного підприємництва.

 Розширена анотація англійською мовою

   The article analyzes the quality assurance of business processes in the threecluster GSI-model of the innovative entrepreneurship ecosystem. Effective functioning of innovative entrepreneurship in Ukraine will ensure the implementation of its ecosystem model, which will improve the functioning and development of ecosystem entities based on ensuring the quality of its business processes. The paper proposes a threecluster GSI-model of the innovative entrepreneurship ecosystem, the implementation of which will ensure the sustainable development of innovative entrepreneurship in Ukraine thanks to the implementation of its components. Cluster G (generation) will ensure the generation of business ideas, cluster S (support) aims to support the development of innovative entrepreneurship, cluster I (implementation) implements developed innovative ideas. The article proposes a number of measures, the implementation of which will have a positive impact on the development of innovative entrepreneurship in Ukraine and the formation of its ecosystem. The basis of the development of innovative entrepreneurship is knowledge, science, intellectual capital and the high-tech sector of the economy. The implementation of the proposed measures in each GSI-model cluster will have a positive impact on the quality of business processes of the ecosystem of innovative entrepreneurship from the generation of a business idea to its implementation and commercialization. The effectiveness of business processes will depend on the creation of business ideas focused on the needs of consumers to their rapid implementation on the market and creation of value for consumers. The implementation of this model will significantly increase the functioning and development of innovative entrepreneurship, which will ensure an increase in competitive positions on the global market.

Key words: business process, quality of business processes , model, threecluster GSI-model, innovations, innovative entrepreneurship, ecosystem of innovative entrepreneurship.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate