Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ

INVESTMENT IN UKRAINE: MAIN TENDENCIES, PROBLEMS AND PROSPECTS OF ACTIVATION

Cторінки: 297-306. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-47

Світлана ЛОЗА
Національний університет «Запорізька політехніка»
https://orcid.org/0000-0002-2566-5020
e-maіl: loza_sveta@ukr.net

Svіtlana LOZA
Natіonal Unіversіty “Zaporіzhzhіa Polytechnіc”

 Анотація мовою оригіналу

     Інвестиції безумовно є головним каталізатором розвитку будь-якої країни. Без відповідного рівня інвестицій неможливе відновлення та успішне майбутнє України. Незважаючи на ґрунтовні дослідження тенденцій вітчизняного та іноземного інвестування, недостатньо уваги приділяється аналізу впливу кризових явищ на динаміку й структуру інвестицій. Подальшого опрацювання вимагає пошук основних напрямків активізації інвестиційних процесів в умовах гострої потреби у фінансових ресурсах для відновлення України. Метою статті є дослідження основних тенденцій, ризиків та перспектив активізації інвестиційних процесів в Україні. В статі проведено аналіз динаміки та вивченні найбільш вагомі чинники впливу на основні соціально-економічні показники України за 1997-2020 рр. Здійснена оцінка рівня інтенсивності інвестицій в економіку України за 1995-2020 рр., яка показала, що лише впродовж п’яти років (2004-2008 рр.) інтенсивність інвестицій перевищила планку у 20%. Україна так і не відновилася після світової фінансової кризи 2008-2009 рр. Досліджено особливості впливу непередбачуваних чинників та кризових явищ на обсяги та структуру залучення інвестицій з різних джерел фінансування. Проведено дослідження динаміки прямих іноземних інвестицій за 1995-2020 рр. Окреслено основні напрямки та передумови активізації інвестицій в економіку країни, що фактично знаходиться у стані війни, а також її повоєнного відновлення. Встановлено, що для повномасштабного залучення інвестицій від інвестиційних фондів, приватних інвесторів та грантових коштів надважливе значення має наявність доступної й достовірної інформації про перспективні інвестиційні проекти та можливі вигоди від їхньої реалізації; ефективні інструменти державного управління; прозора система верифікації проектів та ефективна система моніторингу їх результатів з можливістю обміну інформацією; мінімізація корупційних ризиків; відпрацювання механізму страхування інвестиційних ризиків під час війни.

Ключові слова: валовий внутрішній продукт, інвестиції в основний капітал, капітальні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інтенсивність інвестицій, інвестиційні ризики, страхування

 Розширена анотація англійською мовою

     Investment is the primary catalyst for the development of any country. Without appropriate investment, recovery and a prosperous future for Ukraine are impossible. Despite thorough studies of domestic and foreign investment trends, more attention should be paid to analyzing the impact of crisis phenomena on the dynamics and structure of investments. The search for the main directions of activation of investment processes in conditions of the acute need for financial resources for the recovery of Ukraine requires further elaboration. The article aims to study the main trends, risks, and prospects for activating investment processes in Ukraine. The article analyzed the dynamics and studied the most important factors influencing the leading socio-economic indicators of Ukraine for 1997-2020. The level of investment intensity in the economy of Ukraine for 1995-2020 was evaluated, which showed that only within five years ( 2004-2008) the intensity of investments exceeded the bar of 20%. Ukraine never recovered after the global financial crisis of 2008-2009. Peculiarities of the influence of unpredictable factors and crisis phenomena on the volume and structure of investment attraction from various sources of financing have been studied. A study of the dynamics of foreign direct investments for 1995-2020 was conducted. The main directions and prerequisites for the activation of investments in the economy of the country, which is actually in a state of war, as well as its post-war recovery, were outlined. It was established that for the full-scale attraction of investments from investment funds, private investors, and grant funds, the availability of available and reliable information about promising investment projects and possible benefits from their implementation is of utmost importance; practical tools of public administration; a transparent system of project verification and an effective system of monitoring their results with the possibility of information exchange; minimization of corruption risks; working out the mechanism of insurance of investment risks during the war.

Keywords: gross domestic product, fixed capital investment, capital investment, foreign direct investment, investment intensity, investment risks, insurance.

References

 1. “Statistical Yearbook of Ukraine” 2007. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/st_sc/st_sc2007_uk.zip
 2. “Statistical Yearbook of Ukraine” 2010. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/st_sc/SEU2010_u.zip
 3. “Statistical Yearbook of Ukraine” 2015. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/11/zb_2015_ukr.zip
 4. “Statistical Yearbook of Ukraine” 2018. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf
 5. “Statistical Yearbook of Ukraine” 2020. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf
 6. Valovyj vnutrishnij produkt. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/vvp/vvp_rik/arh_vvp_rik_90-18u.htm
 7. Investytsii v osnovnyj kapital za 1995-2011 rr. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ibd/ibd_rik/ibd_u/iok_u.html
 8. Kapital’ni investytsii za vydamy aktyviv za 2010-2021 roky. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ibd/kin/kin_rik/ki_za_vud_akt_10-21.xlsx
 9. Priami inozemni investytsii (aktsionernyj kapital) z krain svitu v ekonomitsi Ukrainy. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/zd/ivu/ivu_u/ivu0314.html
 10. Investytsii zovnishn’oekonomichnoi diial’nosti (2015–2019). [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd_inv_new/arh_inv_zd.htm
 11. Investytsii v osnovnyj kapital za dzherelamy finansuvannia. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ibd/iokjf/iokjf_u07.htm
 12. Kapital’ni investytsii za dzherelamy finansuvannia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ibd/kindj/arh_inv2019_u.html
 13. #AdvantageUkraine: za try misiatsi Ukraina otrymala ponad 500 investytsijnykh zapytiv. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=129d0c90-1383-4fcf-bd8c-b6dc35661c44&title=-Advantageukraine-ZaTriMisiatsiUkrainaOtrimalaPonad500-InvestitsiinikhZapitiv
 14. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy №1286 vid 15 lystopada 2022 r. «Pro realizatsiiu eksperymental’noho proektu iz stvorennia, vprovadzhennia ta zabezpechennia funktsionuvannia Yedynoi tsyfrovoi intehrovanoi informatsijno-analitychnoi systemy upravlinnia protsesom vidbudovy ob’iektiv nerukhomoho majna, budivnytstva ta infrastruktury». [Elektronnyj resurs]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-2022-%D0%BF#Text
 15. Oleksandr Kubrakov: pratsiuiemo nad reformamy, neobkhidnymy dlia prozoroi ta efektyvnoi vidbudovy. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://mtu.gov.ua/news/33863.html
 16. Svitovyj bank rekomenduvav vykorystovuvaty PROZORRO dlia vsikh zakupivel’ na potreby vidbudovy Ukrainy. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d215bd32-bfe6-42a7-9377-dd3db443c2f2&title=SvitoviiBankRekomenduvavVikoristovuvatiProzorroDliaVsikhZakupivelNaPotrebiVidbudoviUkraini
 17. Minekonomiky Ukrainy domovylos’ z MIGA pro zapusk mekhanizmu strakhuvannia investytsij pid chas vijny. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomiky-ukrainy-domovylos-z-miga-pro-zapusk-mekhanizmu-strakhuvannia-investytsii-pid-chas-viiny

Post Author: Кравчик Юрій

Translate