Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОЦІНЮВАННЯ ДОВОЄННОГО ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНИ

EVALUATION OF PRE-WAR INCLUSIVE DEVELOPMENT BY INDICATORS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN UKRAINE

Cторінки: 322-327. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-50

Костянтин ЗАВГОРОДНІЙ
ДП «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова»
https://orcid.org/0000-0002-7953-3971
Віктор НУЙМЕТ
Мукачівський державний університет
https://orcid.org/0009-0001-9824-0920

Konstantin ZAVGORODNIY
State Enterprise “Production Association Southern Machine-Building Plant named after A.M. Makarov”, Ukraine
Viktor NEIMET
Mukachevo State University

 Анотація мовою оригіналу

     Показники зайнятості та безробіття визначають складові інклюзивного розвитку національної економіки. Населення України старіє, це впливає на продуктивність робочої сили та підвищення витрат на охорону здоров’я. Старіння населення міст впливає на розвиток міської інфраструктури та соціальних послуг, зокрема, на попит на житло, транспорт, культурні та розважальні послуги. З іншого боку, якщо населення молодше, то це може сприяти розвитку інновацій та технологій, а також підвищити економічний потенціал країни. Молоде населення може бути більш активним та інноваційним, що допомагає підтримувати інклюзивний розвиток в різних галузях. Отже, врахування розподілу населення за ознакою статі та віку може допомогти зрозуміти, які соціальні та економічні проблеми можуть виникати та як їх можна вирішити для досягнення інклюзивного розвитку. Саме тому, оцінювання довоєнного інклюзивного розвитку за показниками зайнятості та безробіття в України є досить актуальним. Метою статті є процес оцінювання довоєнного інклюзивного розвитку за показниками зайнятості та безробіття в України. За результатами аналізу за 2019-2021 роки зроблено наступні висновки: відбувається певне покращення у розподілі доходів в Україні: зменшується частка населення з найменшими доходами та збільшується частка населення з доходами від 6000 грн до 11000 грн; найбільший відсоток населення (24,7%) все ще отримує найменші доходи, що може вказувати на потребу в подальшій соціальній підтримці та заохоченні до збільшення доходів у цій групі населення; співвідношення загальних доходів найбільш та найменш забезпечених 20% населення не змінюється, що свідчить про те, що покращення у розподілі доходів не відбувається за рахунок зменшення нерівності між більш та менш забезпеченими верствами населення. Проведений аналіз оцінювання показав, що робоча сила в Україні зменшується з кожним роком, з 2019 року до 2021 року вона зменшилась на 744,4 тис. осіб. Визначено, що рівень участі населення в робочій силі зменшується з кожним роком, що свідчить про те, що все менше людей між 15 і 70 років хочуть і можуть працювати. Відповідно рівень зайнятості також зменшується, зокрема зменшення зайнятості відбувається в основному серед людей працездатного віку. Наголошено, що при цьому рівень безробіття збільшується, як серед людей віком від 15 до 70 років, так і серед людей працездатного віку.

Ключові слова: інклюзивний розвиток, показники зайнятості та безробіття, довоєнний розвиток, національна економіка.

  Розширена анотація англійською мовою

     Employment and unemployment indicators determine the components of the inclusive development of the national economy. Ukraine’s aging population affects the workforce’s productivity and increases healthcare costs. In addition, the aging of the urban population affects the development of urban infrastructure and social services, particularly the demand for housing, transport, and cultural and entertainment services.

On the other hand, if the population is younger, it can contribute to the development of innovations and technologies and increase the country’s economic potential. The young population can be more active and innovative, which helps support inclusive development in various sectors. Therefore, considering the population’s distribution by gender and age can help to understand what social and economic problems may arise and how they can be solved to achieve inclusive development. That is why the assessment of pre-war inclusive development by employment and unemployment indicators in Ukraine is quite relevant.

The article aims to evaluate pre-war inclusive development based on indicators of employment and unemployment in Ukraine. Based on the results of the analysis for the years 2019-2021, the following conclusions were drawn. There is a specific improvement in the distribution of incomes in Ukraine: the share of the population with the lowest incomes is decreasing, and the share of the population with incomes from UAH 6,000 to UAH 11,000 is increasing; the most significant percentage of the population (24.7%) still receives the lowest incomes, which may indicate the need for further social support and encouragement to increase incomes in this population group; the ratio of total incomes of the most and least well-off 20% of the population does not change, which indicates that the improvement in income distribution does not occur due to the reduction of inequality between the more and less well-off strata of the population. The evaluation analysis showed that Ukraine’s labor force is decreasing yearly; from 2019 to 2021, it decreased by 744,400 people. It was determined that the level of participation of the population in the labor force decreases every year, which indicates that fewer and fewer people between the ages of 15 and 70 are willing and able to work. Accordingly, the level of employment also decreases. In particular, the decrease in employment occurs mainly among people of working age. It was emphasized that unemployment is increasing among people aged 15 to 70 and those of working age.

Keywords: inclusive development, employment, and unemployment indicators, pre-war development, the national economy.

References

 1. Kharchenko, Yu. P. (2021). «Employment and labor productivity as fundamental prerequisites for the inclusiveness of regional development». Scientific Journal «Economic Synergy». Issue 2, рр. 23–31.
 2. Statistical collection «Ukraine in numbers, 2021». (2022). State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/08/zb_Ukraine%20in%20figures_21u.pdf
 3. Bil’, M. M., and Levyts’ka, O. O. (2019). Potentsial aktyvizatsii zajniatosti naselennia ob’iednanykh terytorial’nykh hromad zakhidnykh ta tsentral’nykh oblastej Ukrainy. [The potential for increasing the employment of the population of the united territorial communities of the western and central regions of Ukraine]. Efekty`vna ekonomika. [Effective economy]. (electronic journal). no. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7518
 4. Social protection of the population. Regional strategy. Available at: https://decentralization.gov.ua/pics/upload/244-c793c61ec0196f09b8405e4605cab626.pdf
 5. Modernization of the system of social support of the population of Ukraine. (2022). Ministry of Social Policy of Ukraine. Available at: https://www.msp.gov.ua/timeline/Proekt-Modernizaciya-sistemi-socialnoi-pidtrimki-naselennya-Ukraini-.html
 6. Romanika, T. K. (2020). «Youth unemployment in the system of socio-economic relations». International Relations. Economics. Country Studies. Tourism (IRECST). Vol. 12, рр. 183–188.
 7. Yemel’ianenko, L. M., Petiukh, V. M., and Dzenzeliuk K. V. (2019). «Integrated assessment of inclusive development in Ukraine at the national and local levels». Ekonomika ta derzhava. No 6, рр. 4–10.
 8. Kramarenko, I. S., Shyrokov, M. A., Nikon, D. Ye., and Bilous O. A. (2018). «The role of investment potential in the context of food security». Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia: Ekonomichni nauky. No 3. рр. 433–444.
 9. Kramarenko, I.S. (2013). «Factors affecting the investment and financial attractiveness of agro-food enterprises of Ukraine». Agroworld. 15. рр.22-24
 10. Kozachenko, L.A., Kramarenko, I.S. (2021). «Positioning of Ukraine’s investment potential in world rankings». Business Inform. 4. рр.127-132
 11. Irtischeva I., Kramarenko I., Stegnei M., Boyko E. «The economic mechanism of ensuring resource conservation and nature management in conditions of global challenges». Innovation and Sustainability. 2022. No. 4. рр.223-231

Post Author: Кравчик Юрій

Translate