Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ КОРПОРАТИВНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION STRATEGIES OF THE DIVIDEND POLICY OF CORPORATE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Cторінки: 333-339. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-52

Андрій СУСЛІКОВ
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
https://orcid.org/0000-0002-2126-0691
e-mail: Suslikov.Andrii@gmail.com

Andrii SUSLIKOV
NSC “Institute of Agrarian Economics”

 Анотація мовою оригіналу

    Показано, що дивідендна політика корпоративного аграрного підприємства є одним із визначальних чинників формування його інвестиційної привабливості на фондовому ринку й реалізується компанією відповідно до прийнятої топ-менеджментом стратегії. Розроблено алгоритм стратегування ефективної дивідендної політики корпоративних аграрних підприємств, що включає: аналіз бізнес-середовища й оцінювання чинників, що впливають на дивідендну політику підприємства; вибір типу дивідендної політики; обґрунтування співвідношення розподілу чистого прибутку між реінвестуванням та дивідендними виплатами й вибір дивідендної стратегії; встановлення коефіцієнта дивідендних виплат та суми дивіденду на акцію; аналіз і оцінювання ефективності реалізації корпоративної дивідендної політики й коригування її стратегічних цілей. Обґрунтовано, що оцінювання ефективності реалізації стратегії дивідендної політики корпоративного аграрного підприємства необхідно здійснювати з позицій ризиковості інвестування в акції компанії й стабільності дивідендних виплат протягом досліджуваного періоду. Розроблено методичний підхід до оцінювання стабільності дивідендних виплат базуючись на теорії імовірностей і експертному методі. Запропонований метод охоплює оцінки регулярності виплат і мінливості розміру виплат дивідендів, базуючись на даних про суму дивіденду на акцію. Проаналізовано ефективність реалізації стратегій дивідендної політики провідних корпоративних аграрних підприємств України за 2010-2021 рр. Встановлено, що основними проблемами є нерегулярність виплат дивідендів, їх висока варіабельність, ризиковість цінних паперів, а також повна незахищеність інтересів міноритарних акціонерів, що вже сформувало багаторічний негативний імідж аграрних компаній, зокрема на міжнародних фондових біржах. Показано, що інституційною базою ефективної дивідендної стратегії корпоративних аграрних підприємств має бути розвиток національного фондового ринку, трансформація й адаптація моделей корпоративного управління, а також нормативне забезпечення дивідендної політики.

Ключові слова: дивідендна політика; дивіденди; ефективність; стратегія; корпоративні аграрні підприємства; стратегічний фінансовий менеджмент; ринкова капіталізація.

  Розширена анотація англійською мовою

    It has been shown that the dividend policy of a corporate agricultural enterprise is one of the determining factors in the formation of its investment attractiveness in the stock market and is implemented by the company in accordance with the strategy adopted by the top management. An algorithm for strategizing an effective dividend policy of corporate agricultural enterprises has been developed, which includes: analysis of the business environment and assessment of factors influencing the dividend policy of the enterprise; selection of the type of dividend policy; substantiation of the ratio of net profit distribution between reinvestment and dividend payments and selection of the dividend strategy; establishment of the dividend payout ratio and the amount of dividend per share; analysis and evaluation of the effectiveness of the corporate dividend policy and its adjustment. It is substantiated that evaluation of the efficiency of implementation of the dividend policy strategy of a corporate agricultural enterprise should be carried out from the standpoint of the riskiness of investing in the company’s shares and the stability of dividend payments during the period under study. A methodical approach to assessing the stability of dividend payments based on the theory of probability and the expert method has been developed. The proposed method includes estimates of the regularity of payments and the variability of the amount of dividend payments based on data on the amount of dividend per share. The efficiency of implementation of the dividend policy strategies of the leading corporate agricultural enterprises of Ukraine for 2010-2021 has been analyzed. It has been established that the main problems are irregularity of dividend payments, their high variability, riskiness of securities, as well as complete insecurity of the interests of minority shareholders, which has already formed a long-term negative image of agricultural companies, in particular on international stock exchanges. It has been shown that the institutional basis for an effective dividend strategy of corporate agricultural enterprises should be the development of the national stock market, transformation and adaptation of corporate governance models, as well as regulatory support for dividend policy.

Key words: dividend policy; dividends; efficiency; strategy; corporate agricultural enterprises; strategic financial management; market capitalization.

References

  1. Shapiro, A.C., Hanouna, P. (2020). Multinational Financial Management. Hoboken: Wiley.
  2. Brigham, E.F., Houston, J.F. (2021). Fundamentals of Financial Management. Boston: Cengage.
  3. Watson, D., Head, A. (2019). Corporate Finance. Principles and Practice. Harlow: Pearson.
  4. Berk, J., DeMarzo, P. (2017). Corporate Finance. Harlow: Pearson.
  5. Hill, Ch.W.L., Jones, G.R. (2012). Essentials of Strategic Management. Mason: South-Western.
  6. Weston, F., Brigham, E. (1992). Managerial Finance. Fort Worth: Dryden Press.
  7. Rogov, G.K. (2016). Formation of a system of financial mechanisms for corporate sustainable development. Kherson: Hrin D.S.
  8. Zveryakov, M.I. (2013). In Seeking the Exit from the Crisis. Economy of Ukraine, 8, 4–21.
  9. National Bank of Ukraine. (2021). Strategy of Ukrainian Financial Sector Development until 2025. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025_eng.pdf.
  10. Linton, O. (2019). Financial Econometrics. Models and Methods. Cambridge: Cambridge University Press.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate