Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РОЗВИТОК АНДЕРРАЙТИНГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОРПОРАТИВНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DEVELOPMENT OF SECURITIES UNDERWRITING OF CORPORATE AGRICULTURAL ENTERPRISES

  Сторінки: 352-361. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:

СУСЛІКОВ А.
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

A. SUSLIKOV
NSC “Institute of Agrarian Economics”

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-62

Надійшла / Paper received : 19.07.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

    У статті досліджено стратегічні напрями розвитку андеррайтингу цінних паперів корпоративних аграрних підприємств в контексті підвищення їх ринкової капіталізації. Визначено стратегічні переваги андеррайтингу цінних паперів для залучення корпоративними аграрними підприємствами України капіталу на українському та зарубіжних фондових ринках: залучення інвесторів, особливо іноземних, зниження вартості капіталу, зниження ставок кредитування, поліпшення корпоративного управління, підвищення іміджу компанії, спрощення доступу до міжнародних ринків, зниження ризиків. До вад андеррайтингу віднесено часткову втрата компанією свободи, контролю і закритості. Обґрунтовано напрями підвищення ринкової капіталізації корпоративних аграрних підприємств в умовах розвитку андеррайтингу. Показано, що ефективність андеррайтингу цінних паперів корпоративних аграрних підприємств є ключовим чинником забезпечення успішної емісії цінних паперів на фондовому ринку. Розроблено механізм формування ефективності розвитку андеррайтингу цінних паперів в контексті підвищення ринкової капіталізації корпоративних аграрних підприємств. Показано, що ефективність андеррайтингу цінних паперів корпоративних аграрних підприємств формується залежно від компетентності андеррайтера, раціонального вибору фондової біржі, побудови оптимальної стратегії розвитку компанії та стратегічного плану виходу на ринок капіталу, рекламної діяльності, особливо під час процедур дью-ділідженс, конкурентоспроможності й бізнес-іміджу підприємства. Запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності андеррайтингу цінних паперів корпоративних аграрних підприємств, що дає змогу обґрунтовувати емісійні рішення, здійснювати стратегування алокації оптимального обсягу фінансових ресурсів, більш раціонально залучати інвесторів та їх капітал, проводити науково обґрунтований моніторинг результатів емісії акцій. Проаналізовано ефективність андеррайтингу й розміщення акцій корпоративних аграрних підприємств на міжнародних фондових біржах.

Ключові слова: андеррайтинг; цінні папери; акції; фондовий ринок; корпоративні аграрні підприємства; ефективність.

Розширена анотація англійською мовою

    The article studies the strategic directions for development of securities underwriting of corporate agricultural enterprises in the context of increasing its market capitalization. The strategic advantages of securities underwriting for attracting capital by corporate agricultural enterprises of Ukraine in the Ukrainian and foreign stock markets have been identified: attracting investors, especially foreign ones, reducing the cost of capital, reducing lending rates, improving corporate governance, enhancing the company’s reputation, simplifying access to international markets, and reducing risks. The author identifies the disadvantages of underwriting as a partial loss of freedom, control and privacy by a company. The directions of increasing the market capitalization of corporate agricultural enterprises in the context of underwriting development have been substantiated. It has been shown that the efficiency of underwriting securities of corporate agricultural enterprises is a key factor in ensuring the successful issue of securities in the stock market. The mechanism for forming the efficiency of securities underwriting development in the context of increasing the market capitalization of corporate agricultural enterprises has been developed. It has been shown that the efficiency of underwriting securities of corporate agricultural enterprises is formed depending on the competence of the underwriter, rational choice of the stock exchange, building an optimal development strategy for the company and a strategic plan for entering the capital market, advertising activities, especially during due-diligence procedures, competitiveness and business reputation of the enterprise. A methodical approach to assessing the effectiveness of underwriting securities of corporate agricultural enterprises has been proposed, which allows to substantiate issuance decisions, to strategize the allocation of the optimal amount of financial resources, to attract investors and their capital more rationally, and to conduct scientifically based monitoring of the results of the share issue. The efficiency of underwriting and placement of shares of corporate agricultural enterprises on international stock exchanges has been analyzed.

Key words: underwriting; securities; shares; stock market; corporate agricultural enterprises; efficiency.

References

  1. McDonald, J.G., Fisher, A.K. (1972). New-issue Stock Price Behaviour. Journal of Finance, 27(1), 97–102.
  2. Carter, R.B., Dark, F.H., Singh, A.K. (1998). Underwriter Reputation, Initial Returns, and the Long‐Run Performance of IPO Stocks. The Journal of Finance, 53(1), 285–311.
  3. Beatty, R., Ritter, J. (1986). Investment Banking, Reputation and the Underpricing of Initial Public Offerings. Journal of Financial Economics, 15(1-2), 213–232.
  4. Liu, X., Ritter, J.R. (2011). Local Underwriter Oligopolies and IPO Underpricing. Journal of Financial Economics, 102(3), 579–601.
  5. Chemmanur, T.J., Fulghieri, P. (1994). Investment Bank Reputation, Information Production, and Financial Intermediation. The Journal of Finance, 49(1), 57–79.
  6. Field, L.C., Lowry, M. (2009). Institutional versus Individual Investment in IPOs: The Importance of Firm Fundamentals. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(3), 489–516.
  7. Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2009). Fundamentals of Financial Management. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
  8. 8. Hutorov, A.O., Gutorov, O.I., Zakharchuk, O.V., Ozarovska, A.V., Tarasiuk, A.V. (2019). Rent as a Financial Instrument for Regulating the Development of the Agrarian Sector of Economy. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(31), 349–357.
  9. Hutorov, A.O. (2019). Investment Support for the Capital Corporatization in the Agrarian Sector of Economy (Analytical Survey). Kyiv: NSC “ІАЕ” Publishing.
  10. 10. Lupenko, Yu.O, Gutorov, A.O., Gutorov, O.I. (2018). Investment Ensuring for Development of Integration Relations in the Agricultural Sector of Ukrainian Economy. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(27), 381–389.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate