Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕТОД ОЦІНКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ЖИВУЧОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ НЕВИЗНАЧЕНОЇ ТОПОЛОГІЇ

METHOD OF THE ESTIMATION AND MAINTENANCE OF STRUCTURAL SURVIVABILITY OF THE TELECOMMUNICATION NETWORK OF INDETERMINATE TOPOLOGY

Сторінки: 232-238. Номер: №1, 2019 (269)
Автори:
Н.О. КНЯЗЄВА
Одеська національна академія харчових технологій
О.А. КНЯЗЄВ
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
N. KNIAZIEVA
Odessa National Academy оf  Food Technologies
А. KNIAZIEV
Odessa National A.S. Popov Academy of Telecommunications
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2019-269-1-232-238
Рецензія/Peer review : 22.01.2019 р.
Надрукована/Printed : 18.02.2019 р.

Анотація мовою оригіналу

В статті зазначено, що на сучасному етапі розвитку телекомунікацій, який характеризується ускладненням структури телекоммуникационных сетей та появою нових загроз щодо безпеки інформації (телекомунікаційних мереж, розширенням типів надаваних сервісів, а також розвитком самоорганізованих мереж, завдання оцінки та забезпечення структурної живучості мереж невизначеної топології, в тому числі і самоорганізованих мереж, стають все більш актуальними. Показано, що вирішення проблеми забезпечення структурної живучості є одним з важливих елементів комплексної системи захисту інформації. Відзначено, що існуючі методи оцінки структурної живучості орієнтовані на застосування для мереж із заздалегідь відомою топологією і в випадках, коли структура мережі постійно змінюється, або ще не сформована, ці методи виявляються малопридатними. Запропоновано метод, що передбачає отримання оцінок структурної живучості мережі з невизначеною топологією, яка характеризується тільки параметрами – розмірністю мережі, ступенем її зв’язності, максимально допустимим рангом шляхів, що використовуються для організації зв’язку (ранг – число гілок (ділянок), що складають шлях). Метод полягає у визначенні верхньої і нижньої меж структурної живучості. Верхня межа структурної живучості формується на основі множини шляхів, які можуть використовуватися для організації зв’язків. Нижня межа – на основі множини розрізів, які поділяють використовувані шляхи. Надано вирази для визначення числа шляхів різних рангів, які можуть бути використані для обслуговування заявок, що надходять в мережу невизначеної топології, а також розрізів, які поділяють шляхи. Представлені вирази, що дозволяють визначити верхню і нижню межі структурної живучості для кожного зв’язку і мережі в цілому. Задача забезпечення необхідного рівня структурної живучості сформульована як задача лінійного програмування, в результаті вирішення якої формується оптимальна структура резерву ділянок шляхів (розрізів), з урахуванням якої і здійснюється оцінка структурної живучості мережі з невизначеною топологією. Визначено напрямки подальших досліджень.
Ключові слова: мережа невизначеної топології, структурна живучість, захист інформації, нижня та верхня межа структурної живучості, путь, розріз, структура резерву.

Розширена анотація англійською мовою

In article it is noticed that at the present stage of development of telecommunications which is characterised by complication of structure of telecommunication networks and occurrence of new threats of safety of the information, expansion of types of services, and also development of the self-organised networks, a problem of an estimation and maintenance of structural survivability of networks of indetermine topology including the self-organised networks, become more and more actual. It is proved that the solution of a problem of maintenance of structural survivability is one of important elements of complex system of protection of the information. It is noticed that existing methods of an estimation of structural survivability are focused on application for networks with in advance known topology. In cases when the network structure constantly changes or it is not generated yet, these methods appear of little use. The method which provides reception of estimations of structural survivability of a network with indetermine topology which is characterised only by parametres is offered: dimension of a network, degree of its connectivity, as much as possible admissible rank of routes which are used for the communication organisation (a rank – number of branches (sites), making a route). The method is based on definition of the top and bottom borders of structural survivability. Expressions for definition of number of routes of different ranks which can be used for service of the demands arriving in a network of indetermine topology, and also sections which divide routes are presented. The presented expressions, allowing to define the top and bottom borders of structural survivability for each communication and a network as a whole. Necessity of maintenance of necessary level of structural survivability as a problem of linear programming as a result of which decision the optimum structure of a reserve of sites of routes (sections) with which account the estimation of structural survivability of a network with indetermine topology is formulated. Directions of the further researches are defined.

Keywords: a network of indetermine topology, structural survivability, protection of information, the bottom and top border of structural survivability, a route, section, reserve structure.

References

  1. Stekolnikov U. The system survivability. – St. Petersburg: Polytechnics, 2002. – 155 p.
  2. Synthesis and analysis of survivability of network systems: a monograph / U. Gromov, V. Drachev, K. Nabatov, O. Ivanova. – Moscow: Publishing House “Mashinostroenie”, 2007. – 152 p.
  3. A. Information Systems Vitality // А. Dodonov, D. Lande. – Kiev: Naukova dumka, 2011. – 256 p.
  4. Kniazieva N. The method of the ensurance of structural survivability of telecommunication network / N. Kniazieva // International Journal Information technologies and knowledge, V8, №2, – P. 152-165.
  5. Kniazieva N. Method of assessing the structural reliability of the network when its structure changes // N. Kniazieva, А. Nenov. – Kiev: Visnyk Derzhavnoho universytetu informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy. – SUIKT. – Т. 9, № 4, 2011. − P. 318-325.
  6. Kniazieva N. Improving the structural vitality of the telecommunications network / N. Kniazieva // International Journal “Information Models and Analyses” Vol.2 / 2013, Number 3. – P. 275-284.
  7. Kniaziev A. Adaptive URI Evaluation Method in Complex Content Filtering Systems / Kniaziev, V. Captur // Proceedings of the O. S. Popov ONAT, 2016. – № 1. – P. 35-45.

Post Author: npetliaks

Translate