Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

INFORMATION TECHNOLOGY FOR DIAGNOSING THE STATE OF THE HUMAN CARDIOVASCULAR SYSTEM

Сторінки:  60-65 . Номер: №5,т.2 2023 (327) 
Автори:
Сергій ЛЕГЕНЧУК
Державний університет «Житомирська політехніка»
ORCID ID: 0000-0002-3975-1210
e-mail: lsf@ztu.edu.ua
Сергій КОВБАСЮК
Державний університет «Житомирська політехніка»
ORCID ID: 0000-0002-6003-7660
e-mail: kkik_ksv@ztu.edu.ua
Анастасія МОРГУН
Державний університет «Житомирська політехніка»
ORCID ID: 0000-0001-6046-5238
e-mail: vabara209@gmail.com
Serhii LEHENCHUK
Zhytomyr Polytechnic State University
Serhii KOVBASIUK
Zhytomyr Polytechnic State University
Anastasiia MORGUN
Zhytomyr Polytechnic State University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-327-5-60-65

Анотація мовою оригіналу

Сучасні системи, призначені для моніторингу стану різних аспектів здоров’я людини, надають цінні дані та інформацію як для окремих осіб, так і для медичних працівників. Серед їх важливих цілей – відстеження особистого здоров’я, керування процесом лікування, історією розвитку захворювань, дистанційний моніторинг пацієнтів, раннє виявлення та профілактика тощо. Системи моніторингу здоров’я дозволяють людям відстежувати та контролювати параметри свого здоров’я, такі як частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, режим сну, рівень фізичної активності тощо, що допоможе краще зрозуміти свій загальний добробут і приймати обґрунтовані рішення щодо свого способу життя та звичок. Але кожна з існуючих систем має свої переваги та недоліки. Оскільки не було знайдено підходящого додатку, було прийнято рішення спроектувати та розробити власну інформаційну технологію діагностування стану серцево-судинної системи людини. В роботі було визначено основні завдання на розробку веб-додатку, проаналізовано аналоги розробленої системи, визначено основний функціонал та вимоги до системи. Підібрано методику визначення оцінки стану серцево-судинної системи людини, також було обрано технології розробки веб-додатку, спроектовано та реалізовано алгоритми роботи системи та об’єктно-орієнтовану структуру. Програмний продукт був перевірений на працездатність. При розробці ставились вимоги до простоти і зручності у використанні. Веб-додаток призначений для контролю стану серцево-судинної системи, для запобігання ризику захворювань, адже якщо вчасно розпізнати проблеми, можна обійтися медикаментозною терапією. Додатки для самодіагностики – перший крок на шляху до встановлення захворювання або первинної оцінки свого здоров’я, куди кращий варіант ніж пошук інформації в інтернеті. Хоч на цей час вони не в змозі замінити професійний лікарський огляд, але можуть бути відмінними порадниками.
Ключові слова: інформаційна технологія, серцево-судинна система, діагностування, SCORE, Systematic Coronary Risk Evaluation, артеріальний тиск, захворювання, медичні інформаційні системи.

Розширена анотація англійською  мовою

Modern systems designed for monitoring various aspects of human health provide valuable data and information for both individuals and medical professionals. Among their important objectives are monitoring personal health, managing the treatment process, tracking the history of disease development, remote patient monitoring, early detection, and prevention, among others. Health monitoring systems allow individuals to track and control their health parameters, such as heart rate, blood pressure, sleep patterns, level of physical activity, etc. This helps in better understanding one’s overall well-being and making informed decisions about lifestyle and habits. However, each existing system has its advantages and disadvantages. Since a suitable application was not found, a decision was made to design and develop my own information technology for diagnosing the state of the human cardiovascular system. This paper established the main tasks for the development of a web application, analyzed analogs of the developed system, determined the main functionality and requirements for the system. A methodology for assessing the state of the human cardiovascular system was selected, technologies for developing the web application were chosen, and the system’s working algorithms and object-oriented structure were designed and implemented. The software product was tested for functionality. Simplicity and ease of use were requirements during the development. The web application is intended for controlling the state of the cardiovascular system and for preventing the risk of diseases, as timely identification of problems can allow for treatment with medication therapy. Self-diagnosis applications are the first step towards diagnosing a disease or making an initial health assessment, a much better option than searching for information on the internet. While they are not yet able to replace a professional medical examination, they can be excellent advisors.
Keywords: information technology, cardiovascular system, diagnostics, SCORE, Systematic Coronary Risk Evaluation, blood pressure, diseases, medical information systems.

Post Author: Горященко Сергій

Translate