Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОБУДОВИ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

MODELS AND METHODS FOR IMPROVING THE CONSTRUCTION OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS

Сторінки:  54-59 . Номер: №5,т.2 2023 (327) 
Автори:
Віталій ЛЕВКІВСЬКИЙ
Державний університет «Житомирська політехніка»
ORCID ID: 0000-0002-1643-0895
e-mail: levkivskyy@ztu.edu.ua
Vitalii LEVKIVSKYI
Zhytomyr Polytechnic State University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-327-5-54-59

Анотація мовою оригіналу

Діджиталізація суспільства вимагає все нових рішень в усіх сферах людської діяльності. Розвиток інформаційних технологій створив передумови для оцифрування, та цифрової трансформації бізнесу та суспільства в цілому. Пандемія коронавірусної інфекції Covid-19, а в подальшому повномасштабне вторгнення Росії створили виклики для суспільства та зокрема медицини та спричинили стрімку цифровізацію. Використання технологій віддаленого діагностування набрало небачених до цього часу обертів. Телемедицина, хмарні технології, сучасні цифрові прилади спостереження та діагностування, мобільні додатки, медичні інформаційні системи стали невід’ємною частиною надання кваліфікованої медичної допомоги. Створення електронної системи охорони здоров’я та її удосконалення  є стратегічною задачею керівництва сучасних розвинутих держав, зокрема і України. В даній статті представлено шляхи удосконалення медичних інформаційних систем, що використовуються у сфері охорони здоров’я України за допомогою удосконалення  модулю віддаленого діагностування стану пацієнтів та впровадження модулю інтелектуального аналізу та прогнозування розвитку супутніх захворювань. Модуль віддаленого діагностування пропонується доповнити «опитовими» аркушами, які адаптовані під спеціалізацію лікаря. Модуль інтелектуального аналізу та прогнозування розвитку супутніх захворювань пропонується будувати з використанням Data mining. Представлено структурні моделі даних модулів.
Сукупність запропонованих моделей та методів удосконалення побудови медичних інформаційних систем підвищують рівень інформованості лікарів для встановлення діагнозу та прийняття рішень щодо призначень пацієнтів, віддаленого контролю за станом пацієнта та прогнозування розвитку супутній захворювань. Запропоновані моделі та методи готові до практичної реалізації програмними засобами.
Ключові слова: діагностування, діджиталізація, інформаційна технологія, медична інформаційна система, моделі, методи, охорона здоров’я, телемедицина.

Розширена анотація англійською  мовою

The digitalization of society requires new solutions in all areas of human activity. The development of information technologies has created the preconditions for digitization and digital transformation of business and society as a whole. The Covid-19 coronavirus pandemic and subsequent full-scale Russian invasion have created challenges for society and medicine in particular and led to rapid digitalization. The use of remote diagnostic technologies has gained unprecedented momentum. Telemedicine, cloud technologies, modern digital monitoring and diagnostic devices, mobile applications, and medical information systems have become an integral part of providing qualified medical care. The creation of an electronic healthcare system and its improvement is a strategic task for the leadership of modern developed countries, including Ukraine. This article presents ways to improve medical information systems used in the healthcare sector of Ukraine by improving the module for remote diagnosis of patients’ condition and implementing a module for intellectual analysis and prediction of comorbidities. The remote diagnosis module is proposed to be supplemented with “questionnaires” adapted to the doctor’s specialization. The module of intellectual analysis and prediction of comorbidities is proposed to be built using data mining. The models of these modules are presented.
The set of proposed models and methods for improving the construction of medical information systems increases the level of awareness of doctors to establish a diagnosis and make decisions on patient prescriptions, remote monitoring of the patient’s condition and prediction of the development of concomitant diseases. The proposed models and methods are ready for practical implementation by software.
Keywords: diagnostics, digitalization, information technology, medical information system, models, methods, healthcare, telemedicine.
 

Post Author: Горященко Сергій

Translate