Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СКЛАД І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ГІДРОГЕЛЕВИХ МЕДИЧНИХ ПОВ’ЯЗОК З БЕНТОНІТОВОЮ ГЛИНОЮ

COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF HYDROGEL MEDICAL BANDAGES WITH BENTONITE CLAY

Сторінки:  14-18 . Номер: №5,т.2 2023 (327)   
Автори:
БІЛЕЦЬКА Г. А.
Хмельницький національний університет
ORCID ID: 0000-0002-6299-1853
e-mail: biletskaha@khmnu.edu.ua
СТАДНИЦЬКА Н. Є.
Національний університет «Львівська Політехніка»
ORCID ID: 0000-0002-7533-9610
e-mail: nataliia.y.stadnytska@lpnu.ua
НАЗАРКО І. С.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ORCID ID: 0000-0001-6961-0091
e-mail: markiza_409@ukr.net
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-327-5-14-18

Анотація мовою оригіналу

У статті обґрунтовано склад і технологію виробництва гідрогелевих медичних пов’язок з бентонітовою глиною. Запропоновано такий склад гідрогелевих пов’язок: хітозан; поліетиленгліколь; бентонітова глина, модифікована іонами арґентуму; хлоридна кислота; вода. Хітозан і поліетиленгліколь є складниками полімерної основи. Бентонітова глина одночасно є складником полімерної основи і виконує роль діючої речовини. Як складник полімерної основи бентонітова глина надає пов’язці додаткової міцності при розтягуванні і згинанні, збільшує її адсорбційну здатність. Фармакологічна дія бентонітової глини зумовлює протизапальні, гіпосенсибілізуючі і регенеративні властивості гідрогелевих пов’язок. Модифікація глини іонами арґентуму забезпечує антимікробну дію гідрогелевих пов’язок. Ці властивості модифікованої бентонітової глини дозволяють не включати до складу гідрогелевих пов’язок лікарські речовини. Хлоридна кислота і вода використовуються при виробництві гідрогелевих пов’язок як розчинники.
Запропоновано методику модифікації бентонітової глини іонами арґентуму, що передбачає такі етапи: подрібнення, промивання і висушування глини; змішування глини з розчином арґентум (І) нітрату; промивання, висушування і гранулювання модифікованої глини; висушування і спікання гранул. Обґрунтовано, що найоптимальнішими методом для виробництва гідрогелевих медичних пов’язок з бентонітовою глиною є хімічно-радіаційний. Для наповнення полімерної основи пов’язок модифікованою бентонітовою глиною запропоновано доповнити технологічний процес етапами, під час яких здійснюється модифікація глини іонами арґентуму і відбувається змішування полімерів з модифікованою бентонітовою глиною.
Ключові слова: гідрогелі, гідрогелеві медичні пов’язки, хітозан, бентонітова глина.

Розширена анотація англійською  мовою

The article substantiates the composition and production technology of hydrogel medical dressings with bentonite clay. The following composition of hydrogel bandages is proposed: chitosan; polyethylene glycol; bentonite clay modified with argentum ions; hydrochloric acid; water. Chitosan and polyethylene glycol are components of the polymer base. Bentonite clay is simultaneously a component of the polymer base and performs the role of an active substance. As a component of the polymer base, bentonite clay gives the bandage additional strength during stretching and bending, increases its adsorption capacity. The pharmacological effect of bentonite clay determines the anti-inflammatory, hyposensitizing and regenerative properties of hydrogel bandages. Modification of clay with argentum ions ensures the antimicrobial effect of hydrogel bandages. These properties of modified bentonite clay allow not to include medicinal substances in the composition of hydrogel dressings. Hydrochloric acid and water are used as solvents in the production of hydrogel dressings.
A method of modification of bentonite clay with argentum ions is proposed, which involves the following stages: grinding, washing and drying of the clay; mixing clay with a solution of argentum (I) nitrate; washing, drying and granulation of modified clay; drying and sintering of granules. It is substantiated that the most optimal method for the production of hydrogel medical bandages with bentonite clay is chemical and radiation. To fill the polymer base of bandages with modified bentonite clay, it is proposed to supplement the technological process with stages during which clay is modified with argentum ions and polymers are mixed with modified bentonite clay.
Key words: hydrogels, hydrogel medical dressings, chitosan, bentonite clay

Post Author: Горященко Сергій

Translate