Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

CТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМ  ВІДДАЛЕНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

STATE AND PROSPECTS OF APPLICATION OF REMOTE ADMINISTRATION PROGRAMS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF ENGINEERING STUDENTS

 

Сторінки: 56-62. Номер: №4, 2020 (287)

Автори:
В.М. ПРИШЛЯК, І.М. КУПЧУК, А.М. ДІДИК, В.М. КУПЧУК
Вінницький національний аграрний університет

V.M. PRYSHLYAK, І.М. KUPCHUK, A.M. DIDYK, V.M KUPCHUK
Vinnytsia National Agrarian University

 
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2020-287-4-56-62
 

Рецензія/Peer review : 14.10.2020 р.
Надрукована/Printed : 03.11.2020 р.

 

Анотація мовою оригіналу

     Інноваційний технічний розвиток будь-якої галузі забезпечує конкурентоспроможність у складному ринковому середовищі. Безумовно, технічне забезпечення агропромислового виробництва сучасними наукоємними машинами та агрегатами є важливим фактором зростання прибутковості кожного сільгосптоваровиробника, зокрема, і сільськогосподарської галузі в цілому. Удосконалення існуючих і розробка нових технологічних процесів, а також машин неможливе без зростання якісного рівня підготовки майбутніх агроінженерних фахівців у закладах вищої освіти, підвищення інтегральних, загальних і професійних компетентностей проектної діяльності. Освітніми програми навчання студентів інженерних спеціальностей передбачено виконання індивідуальних графічних і розрахунково-графічних завдань, курсових та дипломних робіт чи проектів, які закладають основи креативної професійної майстерності інженерних фахівців. Традиційно та обґрунтовано, дані види навчальних занять мають відбуватися при постійному контролі та чіткому керівництві викладачем. Сучасні реалії, що склалися внаслідок стрімкого розповсюдження пандемії COVID-19 зумовлюють пошук альтернативних методів контролю та керівництва, відмінних від традиційного аудиторного консультування. Таким чином, при виконанні студентами індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, курсових проектів тощо), авторами запропоновано перенесення класичної форми аудиторного консультування у дистанційну on-line форму, з використанням програм віддаленого адміністрування та засобів голосового/відео зв’язку. Методологія педагогіки вищої школи у світлі сучасної науково обґрунтованої парадигми застосування програм віддаленого адміністрування в навчальному процесі студентів інженерних спеціальностей потребує системного гносеологічного, педагогічного та технічного досліджень, задля отримання оптимального результату та ефективного застосування у навчальному процесі підготовки агроінженерних фахівців. У роботі із застосуванням наукових методів аналізу та синтезу представлено програми віддаленого адміністрування (програми або функції операційних систем), що дозволяють отримати віддалений доступ до комп’ютера через Інтернет або локальну мережу і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп’ютера в реальному часі. Програми віддаленого адміністрування надають майже повний контроль над віддаленим комп’ютером: вони дають можливість дистанційно керувати робочим столом комп’ютера, можливість копіювання або видалення файлів, запуску додатків та ін.
Ключові слова: дистанційна форма навчання, програми віддаленого адміністрування, месенджери, консультування студентів, інженерно-технічна творчість.

 

Розширена анотація англійською мовою

    Innovative technical development of any industry ensures competitiveness in a complex market environment. Of course, the technical support of agro-industrial production with modern science-intensive machines and units is an important factor in increasing the profitability of each agricultural producer, in particular, and the agricultural industry as a whole. Improvement of existing and development of new technological processes, as well as machines is impossible without increasing the quality level of training of future agro-engineering specialists in higher education institutions, increasing integrated, general and professional competencies of project activities. Educational programs for students of engineering specialties provide for the implementation of individual graphic and calculation-graphic tasks, course and diploma works or projects that lay the foundations of creative professional skills of engineering specialists. Traditionally and reasonably, these types of classes should take place under constant control and clear guidance of the teacher. The current realities of the rapid spread of the COVID-19 pandemic lead to the search for alternative methods of control and management other than traditional audience counselling. Thus, when students perform individual tasks (calculation and graphic works, course projects, etc.), the authors propose to transfer the classic form of classroom counselling to remote on-line form, using remote administration programs and voice / video communication. The methodology of higher school pedagogy in the light of modern scientifically substantiated paradigm of application of remote administration programs in the educational process of engineering students requires systematic epistemological, pedagogical and technical research to obtain optimal results and effective application in the educational process of agroengineering specialists. The work with the use of scientific methods of analysis and synthesis presents remote administration programs (programs or functions of operating systems) that allow remote access to a computer via the Internet or local network and manage and administer a remote computer in real time. Remote administration programs provide almost complete control over a remote computer: they allow you to remotely control your computer desktop, the ability to copy or delete files, run applications, and more.
Key words: distance learning, remote administration programs, messengers, student counselling, engineering and technical creativity.

 

References

 1. Bendera I.N. Skvoznoe kursovoe i diplomnoe proektirovanie – put k aktivizacii samostoyatelnoj raboty studentov agrarno-inzhenernyh specialnostej / I.N. Bendera, T. Vojchech Wojciech // Problemy inzynierss rolnisczes w aspekcie rolnictwa zrownowazonego. – 2005. – № 1. – S. 180–192.
 2. Bendera I.M. Teoriia i metodyka orhanizatsii samostiinoi roboty maibutnikh fakhivtsiv z mekhanizatsii silskoho hospodarstva u vyshchykh navchalnykh zakladakh : dys. … dokt. ped. nauk : 13.00.04 / Bendera Ivan Mykolaiovych. – Kyiv, 2008. – 579 s.
 3. Briukhanova N.O. Teoriia i metodyka proektuvannia systemy pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv : dys. … dokt. ped. nauk : 13.00.04 / Briukhanova Nataliia Oleksandrivna. – Luhansk, 2011. – 594 s.
 4. Hurevych R.S. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi / R.S. Hurevych, M.Iu. Kademiia. – Vinnytsia : DOV “Vinnytsia”, 2002. – 116 s.
 5. Dzhedzhula O.M. Aktualni problemy hrafichnoi pidhotovky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / O. M. Dzhedzhula. – Vinnytsia : VTs VDAU, 2005. – 280 s.
 6. Duhanets V.I. Vyrobnyche navchannia fakhivtsiv ahrarno-inzhenernoho profiliu : navch. posib. / V.I. Duhanets. – Kamianets-Podilskyi : FOP Sysyn O.V., 2013. – 336 s.
 7. Duhanets V.I. Do pytannia naskriznoi samostiinoi praktychnoi roboty studentiv ahroinzhenernykh spetsialnostei / V.I. Duhanets, I.M. Bendera // Nauka i metodyka : zb. nauk.-metod. pr. – 2005. – Vyp. 4. – S. 31–33.
 8. Pryshliak V. M. Role of project preparation in formation professional competence of future specialists in agroengineering / V. M. Pryshliak // Trans Motauto World: International scientific journal. – 2017. – Issue. 4. – P. 162–165.
 9. Karpiuk I.Iu. Vyvchennia problemy formuvannia profesiinykh kompetentsii maibutnikh spetsialistiv u suchasnii osviti / I.Iu. Karpiuk // Visnyk NTUU “KPI”. Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika. – 2010. – Vyp. 1. – S. 172–176.
 10. Nychkalo N.H. Proektuvannia protsesu profesiinoho navchannia u zakladakh proftekhosvity : monohrafiia / N. H. Nychkalo, I.A. Ziuziun, S.U. Honcharenko. – Kyiv – Khmelnytskyi : KhNU, 2010. – 335 s.
 11. Kostiuk D.A. Struktura fakhovoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv enerhetykiv silskohospodarskoho vyrobnytstva / D.A. Kostiuk // Novi tekhnolohii navchannia. – 2011. – Vyp. 67, ch. 1. – S. 170–175.
 12. Pryshliak V.M. Znakhodzhennia velychyny syly tysku na pidvodni hidrosporudy u proektno-konstruktorskii praktytsi y ahroinzhenernii pidhotovtsi fakhivtsiv / V.M. Pryshliak, V.M. Dubchak // Tekhnika, enerhetyka, transport APK. – 2020. – № 1 (108). – S. 111–122.
 13. Hurevych R. S. Informatsiino-telekomunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi ta naukovykh doslidzhenniakh : navch. pos. / R. S. Hurevych, M. Yu. Kademiia. – Kyiv – Vinnytsia : TOV “Planer”, 2005. – 36 s.
 14. Dzhedzhula O.M. Osoblyvosti stvorennia universytetskykh osvitnikh informatsiinykh seredovyshch / O.M. Dzhedzhula // Profesiina pidhotovka fakhivtsia v konteksti potreb suchasnoho rynku pratsi : materialy II Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. (28 liutoho 2017 r.). – Vinnytsia : Vinnytskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet, 2017. – S. 13–15.
 15. Morze N.V. Metodyka navchannia informatyky : [navch. posib. : v 4  Ch. II: Metodyka navchannia informatsiinykh tekhnolohii] / N.V. Morze, M.I. Zhaldak ; za red. akad. M.I. Zhaldaka. – Kyiv : Navchalna knyha, 2003. – 287 s.
 16. Kurylo V.L. Mekhaniko-tekhnolohichni vlastyvosti stebel yak peredumova do rozrobky robochykh orhaniv silskohospodarskykh mashyn i formuvannia proektnykh kompetentnostei ahroinzhenera / V.L. Kurylo, V.M. Pryshliak // Tekhnika, enerhetyka, transport APK. – 2019. – № 1 (104). – S. 20–27.
 17. Solona O.V. Vykorystannia system viddalenoho administruvannia pry pidhotovtsi maibutnikh vypusknykiv inzhenernykh spetsialnostei / O. V. Solona, I.M. Kupchuk // Profesiina pidhotovka fakhivtsia v konteksti potreb suchasnoho rynku pratsi : materialy II Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. (28 liutoho 2017 r.). – Vinnytsia : Vinnytskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet, 2017. – S. 249–252.
 18. Transformatsiia samostiinoi navchalnoi diialnosti u hotovnist do profesiinoho samorozvytku zasobamy tekhnolohii osobystisno oriientovanoho navchannia : monohrafiia / [M.M. Bondar, L.M. Zhuravska, Ye.O. Ostapenko, V.M. Pryshliak, A.H. Kutsenko]. – Nizhyn : TOV «Vydavnytstvo «Aspekt-Polihraf», 2016. – 760 s.
 19. Motorna L. Obiektyvni osnovy intehratsii zahalnoi ta spetsialno-tekhnichnoi osvity u VNZ I-II rivniv akredytatsii / L. Motorna // Visnyk Cherkaskoho universytetu : nauk. zhurnal. Seriia pedahohichna. – 2008. – Vyp. 125. – S. 107–111.
 20. Microsoft [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.microsoft.com/uk-ua.
 21. Funkcii Viber. Viber Media [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.viber.com/ru.
 22. Ynternet. Set. Xetcom 1.91 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://xetcom.com/programs/internet/network.
 23. Viddalene administruvannia. Vikipediia. Vilna entsyklopediia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://uk.wikipedia.org/Viddalene_administruvannia.
 24. Ammyy Admin v3.10 – Sistema udalennogo administrirovaniya i distancionnogo obucheniya. Ammyy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.ammyy.com/ru/admin_features.html.

Post Author: npetliaks

Translate