Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ІНТЕГРУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО РИНКУ

INTEGRATION OF THE REGIONAL GRAIN MARKET

Сторінки: 62-69. Номер: №5, 2020 (286)

Автори:
Гуменюк Ю. В., Бурлака С. А., Єленич А. П.
Вінницький національний аграрний університет

HUMENIUK Y., BURLAKA S., YELENYCH A.
Vinnytsia National Agrarian University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-286-5-13
Надійшла / Paper received : 22.09.2020
Надрукована / Paper Printed : 05.11.2020

Анотація мовою оригіналу

Продовольча безпека країни у величезній мірі залежить від ефективності функціонування зернового виробництва. Рівень його розвитку багато в чому визначає політичну і економічну стабільність в країні. Щоб забезпечити потреби країни в необхідному обсязі і асортименті, необхідний комплексний і збалансований розвиток зернового господарства, зберігання, переробки і використання зернових ресурсів, повна зміна системи управління з боку держави. Йдеться про формування нових взаємозв’язків між виробниками і споживачами зерна на основі взаємної зацікавленості, що сприяє збільшенню виробництва і більш раціонального використання зерна.
У статті наголошується, що зерновий ринок справляє визначальний вплив на продовольче забезпечення нашої країни. В даний час, в умовах імпортозаміщення, у великих обсягах продовжують завозитися багато продуктів тваринництва, в яких зерно є кормовою базою, хоча їх з великою вигодою можна виробляти всередині країни. В останні роки Україна перетворилася на великого зернового експортера і увійшла в десятку найбільших світових продавців зернових на світовому ринку. Тепер головною проблемою в зерновому бізнесі стало не виробництво, а ефективний менеджмент і маркетинг збуту зерна на внутрішньому і, особливо, зовнішньому ринках.
Під «зерновим ринком» розуміють інтегрований механізм, що охоплює виробництво, переробку, логістику, маркетинг зернових продуктів, що забезпечує вихід на споживача. Відзначається, що сьогодні не слід проводити чіткі межі в менеджменті сегментів зернового ринку, так як всі галузі цього ринку технологічно пов’язані між собою через сукупність інтегрованих видів діяльності. Також вони призводять свою модель менеджменту функціонування зернового ринку, в якій наочно демонструються основні блоки досліджуваної виробничої системи, їх зв’язки і взаємини.
Практична реалізація такої взаємодії обіцяє учасникам зернового ринку отримання певного синергетичного ефекту за рахунок системності функціонування технологічних, логістичних, маркетингових та інших ділових зв’язків між усіма його учасниками, коригування цінових пропорцій, більш досконалих економічних інструментів інвестування в цей бізнес.
Ключові слова: зерновий ринок, сегменти, модель, менеджмент, фактори, розвиток, ресурси, показники, ефективність.

Розширена анотація англійською мовою

The country’s food security depends to a large extent on the efficiency of grain production. The level of its development largely determines the political and economic stability in the country. To meet the needs of the country in the required volume and range, it is necessary to comprehensive and balanced development of grain farming, storage, processing and use of grain resources, a complete change in the management system by the state. It is a question of formation of new interrelations between producers and consumers of grain on the basis of mutual interest that promotes increase in production and more rational use of grain.
The article emphasizes that the grain market has a decisive influence on the food security of our country. Currently, in the context of import substitution, many livestock products continue to be imported in large quantities, in which grain is the feed base, although they can be produced with great benefit domestically. In recent years, Ukraine has become a major grain exporter and entered the top ten world grain sellers in the world market. Now the main problem in the grain business is not production, but effective management and marketing of grain in the domestic and especially foreign markets.
Under the “grain market” is understood an integrated mechanism that covers the production – processing – logistics – marketing of grain products, which provides access to the consumer.  It is noted that today it is not necessary to draw clear boundaries in the management of segments of the grain market, as all sectors of this market are technologically interconnected through a set of integrated activities.  They also give their model of management of the grain market, which clearly demonstrates the main blocks of the studied production system, their connections and relationships.
The practical implementation of such interaction promises grain market participants to obtain a certain synergistic effect due to the systematic functioning of technological, logistical, marketing and other business relations between all its participants, adjusting price proportions, better economic tools for investing in this business.
Keywords: grain market, segments, model, management, factor, development, resources, indicators, efficiency.

References

  1. Dziadykevych O.Ia. Stratehichnyi analiz pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ukrainskoho zerna na svitovomu rynku [Elektronnyi resurs] / O.Ia. Dziadykevych // Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia: Ekonomichni nauky. – 2018. – № 5. – S. 59–65.
  2. Holomsha N.Ie. Minimizatsiia eksportnykh vytrat yak napriam pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ukrainskoho zerna [Elektronnyi resurs] / N.Ie. Holomsha, O.Ia. Dziadykevych, T.A. Lypnytska // Molodyi vchenyi. – 2017. – № 9. – S. 506–510.
  3. Hridin O. V. Rol ta zavdannia derzhavnoi rehuliatornoi polityky u zabezpechenni efektyvnoho rozvytku zernovoho rynku Ukrainy / O. V. Hridin // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka. – 2018. – Vyp. 193. – S. 201–216.
  4. Hridin O.V. Zernoproduktovyi pidkompleks Ukrainy: suchasnyi stan, aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku / O.V. Hridin // Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky. – 2017. – № 1. – S. 21–27
  5. Kernasiuk Yu. Svitovyi rynok zerna: popyt i propozytsiia. Ahrobiznes Sohodni. URL: http://agrobusiness.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/9352-svitovyi-rynok-zerna-popyt-i-propozytsiia.html (data zvernennia: 12.08.2019)
  6. Kozak O.A. Rozvytok zernovoi haluzi Ukrainy na suchasnomu etapi / O.A. Kozak, O.Iu. Hryshchenko // Ekonomika APK. – 2016. – № 1. – S. 38–47.
  7. Meleshenko M.I. Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia rynku zerna Ukrainy : dysertatsiia … kand. ekon. nauk : 25.00.02. – Kyiv, 2012.
  8. Penkova O.H. Priorytety derzhavnoi pidtrymky rozvytku zernovyrobnytstva v Ukraini [Elektronnyi resurs] / O.H. Penkova, N.M. Kotvytska, A.O. Revutska // Ekonomichnyi chasopys-KhKhI. – 2015. – № 7-8(1). – S. 28–31.
  9. Porudieieva T. V. Otsinka rozvytku zernovoho rynku Prychornomorskoho rehionu / T. V. Porudieieva // Modern Economics. – 2019. – № 17. – S. 187–192.

Post Author: npetliaks

Translate