Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

STRATEGIC PRIORITIES AND INVESTMENT DOMINANTS OF BUDGET POLICY DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ДОМІНАНТИ РОЗБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ

Сторінки: 94-103. Номер: №2, 2021 (292)

Автори:
Lidiia KARPENKO
ORCID ID: 0000-0002-2888-2477
e-mail: lidiiako888@gmail.com
Economic and Financial Policy Department

V. VARESHCHENKO

Odessa Regional Institute for Public Administration
of the National Academy for Public Administration under the President

КАРПЕНКО Л. М.,
ВАРЕЩЕНКО В. І.
Одеський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-292-2-16
Надійшла / Paper received : 06.04.2021
Надрукована / Paper Printed : 01.06.2021

Анотація мовою оригіналу

      The research consists in substantiation and development of conceptual bases and recommendations on strategy of budgetary policy activization of Ukraine on the basis of investment. Investment analysis is a method of systematic analytical and research work to optimize investment decisions. Its indicators and methods of evaluation and interpretation are used in determining the effectiveness of alternative investment projects when it is necessary to make a choice. The main information and analytical tools for project evaluation: financial indicators of the project; indicators of economic efficiency; sensitivity analysis; break-even analysis; probability estimation. Their use is effective when using the discount method.

Revision of the former regulatory system in accordance with the new priorities of economic policy provides assistance to the state in forming the infrastructure of the resource market, developing a network of non-bank financial institutions capable of mobilizing long-term financial resources, restructuring the banking system to implement investment functions of banks in the economy, insurance and investment incentives.
The search for a new domestic model of investment development and the current mechanism of the state presence should be carried out taking into account the experience of state regulation of investment processes gained by foreign countries, using its positive aspects in Ukraine. state and administrative-territorial units.
The purpose of the work is to study the systematization of the tool base for modelling the mechanism of budget management in the financial and economic system of the state and the development of conceptual approaches to the development of local budgets in the context of financial decentralization in Ukraine. Applied aspects are based on determining the main directions and effectiveness of budget policy in Ukraine for the period 2018-2020 pp. The authors study the structure of the budget mechanism and components of the budget management system as an instrumental basis for the conceptualization of local budgets in the economic system of the state. The practical part of the work is the monitoring of the investment sector of the Odessa region, the study of the dynamics of the main macroeconomic indicators of the region. In general, the implementation of administrative-territorial reform and the introduction of changes in the territorial organization of power in Ukraine have provided an update of the system of revenue generation of local budgets.
The analysis of the selected research issues provides a conceptual basis for the formation of an effective mechanism of fiscal policy in Ukraine; forms a platform for developing macroeconomic stabilization policy. Prospects for further research are to improve the mechanism of effective functioning of the budget sphere and the implementation of integrated management analysis.
     Key words: budgetary mechanism, budgetary policy, budgetary regulation, state budget, local budgets, direct investments, intergovernmental transfers.

Розширена анотація українською мовою

     Наукове дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці концептуальних засад та рекомендацій щодо стратегування активізації бюджетної політики України на засадах інвестування. Інвестиційний аналіз виступає методом системної аналітично-дослідної роботи з оптимізації інвестиційних рішень. Його показники та методи оцінки й інтерпретації використовуються при визначенні ефективності альтернативних інвестиційних проектів, коли необхідно здійснити вибір. Головний інформаційно-аналітичний інструментарій для оцінки проектів: фінансові показники проекту; показники економічної ефективності; аналіз чутливості; аналіз беззбитковості; оцінка ймовірності. Їх застосування ефективне за умов використання методу дисконтування.
Перегляд колишньої системи регулювання відповідно до нових пріоритетів економічної політики передбачає сприяння держави у формуванні інфраструктури ресурсного ринку, розвитку мережі небанківських фінансово-кредитних інститутів, здатних мобілізувати довгострокові фінансові ресурси, реструктуруванні банківської системи з урахуванням завдань реалізації інвестиційних функцій банків в економіці, становленні системи гарантування депозитів, страхуванні і стимулюванні інвестицій.
Пошук нової вітчизняної моделі інвестиційного розвитку і діючого механізму присутності держави необхідно здійснювати з урахуванням досвіду державного регулювання інвестиційних процесів, набутого іноземними країнами, використовуючи його позитивні сторони в Україні. Головною метою інвестиційної діяльності в Україні повинно стати створення економічно забезпеченої ресурсної бази для всіх національно-державних та адміністративно-територіальних одиниць.
Мета роботи полягає у дослідженні питань систематизації інструментальної бази моделювання механізму бюджетного управління в фінансово-економічної системі держави та розробки концептуальних підходів щодо розвитку місцевих бюджетів у контексті фінансової децентралізації в Україні. Прикладні аспекти ґрунтуються на визначенні основних напрямків та ефективності реалізації бюджетної політики в Україні за період 2018-2020 pp. У роботі авторами здійснено дослідження структури бюджетного механізму та складових системи бюджетного управління як інструментального підґрунтя концептуалізації місцевих бюджетів в економічній системі держави. Практичною стороною роботи є моніторинг інвестиційного сектору Одеського регіону, дослідження динаміки основних макроекономічних показників розвитку регіону.  У цілому, проведення адміністративно-територіальної реформи та запровадження змін в територіальній організації влади в Україні забезпечило оновлення системи формування доходів місцевих бюджетів.
Проведений аналіз за обраною проблематикою дослідження забезпечує концептуальною  базою формування дієвого механізму бюджетної політики в Україні; формує платформу розбудови макроекономічної політики стабілізації. Перспективами подальших досліджень виступає вдосконалення питань щодо механізму ефективного функціонування бюджетної сфери та здійснення інтегрованого управлінського аналізу.
     Ключові слова: бюджетний механізм, бюджетна політика, бюджетне регулювання, державний бюджет, місцеві бюджети, прямі інвестиції, міжбюджетні трансферти.

References

 1. 1. DANCHEVSKA, I.R. (2016). Organization and carrying out of the sovereign financial audit of the financial budgets of Ukraine. Collective monograph of the Department of Regional and Audit of LNU Ivana Franka, Problems of the theory and practice of regional and analytical sciences, June 2016, pp. 225-237.
 2. KARPENKO, L. & PASHKO, P. (2019). Formation of the system of fair business practice of the company under conditions of corporate responsibility. Academy of Strategic Management Journal, London, 2019, V.18 (2), рр.1-8.; Scopus. Available at: https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-the-system-of-fair-business-practice-of-the-company-1939-6104-18-2-339.pdf
 3. KARPENKO L.M. (2018). International awareness of the system of sovereign financial control in Ukraine: the practice of storing: Materials of the II International Science.-practical. conf. [“Economic perspectives of education in Ukraine”], (National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 18-19 June 2018). Irpin: University of DFS of Ukraine, 2018. Part 1. 321 p. P.136–138
 4. KARPENKO, L. M., RACHYNSKYI, A. P., (2020). Kontseptualizatsiia biudzhetnoi polityky v finansovo-ekonomichnii systemi derzhavy [Conceptualization of budgetary policy in the financial and economic state system]. Bulletin of the NAPA. Series «Рublic Аdministration». Is. 4 (99). P. 28–38.
 5. SHEVCHUK V.O., Bondaruk T.G., Melnichuk N.Yu. (2016). Mechanism of managing budgetary resources: problems and perspectives are more detailed. Oblik and finance, №3 (73). 2016, p. 166–175
 6. RADELYTSKYY YU., PROKIPCHUK L. (2018). Strategic priorities for development of local budgets in the context of local government reform. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 10. P. 65–74
 7. RADELYTSKYY YU. Local budgets under conditions of financial decentralization. Eurasian Academic Research Journal. 2018. №11 (29). Р. 36–45
 8. KARPENKO L. (2017). Statement of Budgeting Management at Industrial Enterprises in Coordinates of the Financial and Economic Security System. International Relations 2017: Current issues of world economy and politics: Conference proceedings 18th International Scientific Conference Smolenice Castle 30th November – 1st December 2017  [Volume of Scientific Papers]. University of Economics in Bratislava, 2017, ISBN 978-80-225-4488-7 рр. 511–526
 9. ILYSHEVA, N., KRYLOVA, S. (2014): Accounting, Analysis and Strategic Management of Innovation Activity. Moscow: Finances & Statistics, 2014. 216 p. ISBN 978-5-279-03542-7
 10. KUKOSH, M. (2018): Estimation of investment potential of the region from the standpoint of districts using the method of multidimensional scaling. Scientific economic journal, 2018, № 2, р. 144–150.
 11. PEARCE, J.A. (2013): Strategic management: formulation, implementation and control. 8th ed. Publications Office of the McGraw-Hill Companies. ISBN 0-07-248846-8
 12. Reports of the State Fiscal Service of Ukraine. [cit.2021-05-02]. Available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/237691.html
 13. PRICE OF THE STATE (2020). Ukraine Budget Statistics. [cit.2021-05-02]. Available at: http://old.cost.ua/budget/revenue/

Post Author: npetliaks

Translate