Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПЕРСПЕКТИВНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНЦІЙ В УКРАЇНІ

PROSPECTIVE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF TRAVEL AGENCIES IN UKRAINE

Сторінки: 128-132. Номер: №2, 2021 (292)

Автори:
МОЛОЖНИКОВА В. В.
ORCID ID: 0000-0003-4577-3501
e-mail: viktoriaa.day@gmail.com
МОГИЛОВА А. Ю.
ORCID ID: 0000-0002-8833-9505
e-mail: mau2811@mail.ru
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

VIKTORIIA MOLOZHNYKOVA,
ANASTASIIA MOHYLOVA
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-292-2-21
Надійшла / Paper received : 27.03.2021
Надрукована / Paper Printed : 01.06.2021

Анотація мовою оригіналу

     Нині туризм є однією з найприбутковіших сфер вітчизняної економіки, що має потенціал до подальшого розвитку. Для досягнення вітчизняними туристичними підприємствами високої ефективності у їх діяльності необхідно вживати різноманітних заходів із підвищення конкурентоспроможності фірми та максимально повно використовувати наявні для підприємства ринкові можливості. Важливість аналізу та оцінки ринкових можливостей туристичного підприємства обумовлена тим, що це є запорукою здійснення ефективної діяльності на ринку туристичної справи, максимального задоволення потреб споживачів та забезпечення комерційного успіху фірми. Для зміцнення конкурентних позиції будь-якій туристичній фірмі потрібно виявити та оцінити можливості ринку та використовувати найбільш перспективні із них у майбутній діяльності.
Розглянуто ретроспективний розвиток та сучасні тенденції на ринку туристичних послуг України. Для виявлення перешкод, які є слабкою стороною розвитку ринку туристичних послуг України, в ході дослідження було проведене опитування споживачів на тему сучасного стану туризму в Україні та подальшого розвитку цієї сфери. Проведено аналіз факторів конкурентоспроможності туристичних агенцій в Україні. Виявлено та оцінено сприятливі ринкові можливості для туристичних агенцій. Надано рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності туристичної агенції, знаходження новітнього підходу до формування її сильних конкурентних позицій. В ході проведеного дослідження було доведено, що відкриття нових туристичних напрямків (розширення асортименту турів фірми) дозволить туристичним підприємствам збільшити кількість замовлень міжнародних турів, за результатом чого, підвищити рівень конкурентоспроможності на регіональному рівні та із максимальною вигодою використати можливості її розвитку. Впровадження запропонованих рекомендаційних заходів у практичну діяльність вітчизняного підприємства на ринку туристичних послуг дозволить йому найбільш повно використати наявні ринкові можливості, навіть у сучасних кризових умовах та розкрити потенціал свого розвитку.
     Ключові слова: конкурентоспроможність, ринок, можливості, загрози, аналіз, оцінка, туризм, підприємство, агенція.

Розширена анотація англійською мовою

For today tourism is one of the most profitable areas of the domestic economy, which has the potential for further development. In order for domestic tourism enterprises to achieve high efficiency in their activities, it is necessary to take various measures to increase the competitiveness of the company and make the most of the market opportunities available to the enterprise. The importance of analysis and assessment of market opportunities of the tourist enterprise is due to the fact that it is the key to effective activity in the market of tourism, maximum satisfaction of consumer needs and ensuring the commercial success of the firm. To strengthen the competitive position of any travel company needs to identify and assess market opportunities and use the most promising of them in future activities.
This article examines the retrospective development and current trends in the market of tourist services in Ukraine. To identify obstacles that are a weakness of the development of the market of tourist services in Ukraine, the study conducted a survey of consumers on the current state of tourism in Ukraine and the further development of this area. The analysis of factors of competitiveness of travel agencies in Ukraine is carried out. Favorable market opportunities for travel agencies have been identified and assessed. Recommendations for improving the efficiency of the travel agency, finding the latest approach to the formation of its strong competitive position. The study proved that the opening of new tourist destinations (expanding the range of tours of the company) will allow tourism companies to increase the number of orders for international tours, and, as a result, to increase competitiveness at the regional level and make the most of its development. The implementation of the proposed recommendation measures in the practice of domestic enterprises in the market of tourist services will allow it to make the most of existing market opportunities, even in today’s crisis and to unleash the potential of its development.
     Keywords: competitiveness, market, opportunities, threats, analysis, evaluation, tourism, enterprise, agency.

References

  1. Balabanova L.V. Marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: stratehichnyi pidkhid : monohrafiia / L.V. Balabanova, V. V. Kholod. – Donetsk : Don duet im. M. Tuhan-Baranovskoho, 2006. – 294 s.
  2. Havryliuk S.P. Konkurentospromozhnist pidpryiemstv u sferi turystychnoho biznesu : navch. posibnyk. – K. : Kyiv. Natsionalnyi torhovyi ekonomichnyi universytet, 2006. – 180 s.
  3. Diialnist pidpryiemstv sfery posluh u hrudni 2020 r. Osnovni tendentsii [Elektronnyi resurs] / Derzhavnyi kom. statystyky Ukrainy. – URL : www.ukrstat.gov.ua/
  4. Konkurentsiia v sferi turystychnoho biznesu [Elektronnyi resurs]. – URL : http://www.virtual.ks.ua/ students/1468-competition-in-tourism-business.html
  5. Moiseeva N.K. Strategicheskoe upravlenie turisticheskoj firmoj : uchebnik. – M. : Finansy i statistika, 2001. – 208 s.
  6. Ofitsiinyi sait Derzhavnoho ahentstva Ukrainy z turyzmu ta kurortiv [Elektronnyi resurs]. – URL : http://www.tourism.org.ua
  7. Stratehiia rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku [Elektronnyi resurs]. – URL : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017
  8. Turystychna diialnist v Ukraini u 2014–2020 rokakh: statystychnyi zbirnyk [Elektronnyi resurs] / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publtur_u.htm

Post Author: npetliaks

Translate