Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В ТУРИЗМІ

INTERNAL CONTROL: METHODOLOGICAL APPROACHES IN TOURISM

Сторінки: 160-165. Номер: №2, 2021 (292)

Автори:
ПЕТРЕНКО Н. І.
ORCID ID: 0000-0001-9583-6350
e-mail: natapni@ukr.net
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
“Бережанський агротехнічний інститут”
ЛЕВЧЕНКО О. Ф.
ORCID ID: 0000-0002-3871-0564
e-mail: levchenko.of@ukr.net
МАГНУШЕВСЬКА Т. М.
e-mail: magnushevskaja@ukr.net
ORCID ID: 0000-0002-5915-3058
ДМУХОВСЬКА О. М.
e-mail: dmyhovskaoksanaa@ukr.net
ORCID ID: 0000-0002-1295-2813
Житомирський агротехнічний коледж

NATALYA PETRENKO
Separated Subdivision of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical College”
OKSANA LEVCHENKO,
TATIANA MAGNUSHEVSKAYA,
OKSANA DMUKHOVSKA
Zhytomyr Agrotechnical College

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-292-2-26
Надійшла / Paper received : 15.04.2021
Надрукована / Paper Printed : 01.06.2021

Анотація мовою оригіналу

     Особливості ведення туристичного бізнесу породжують внутрішньофірмові ризики. Своєчасна оцінка впливу ризиків дозволяє уникнути штрафних санкцій. Внутрішньому контролю в туризмі притаманні свої характерні риси. Найважливішим напрямком ризик-орієнтованого контролю є перевірка і оцінка ризиків інвестиційно-інноваційної діяльності. Звертається увага на вибір і розробку підприємством туризму власних методик внутрішнього контролю. Розроблено рекомендації з перевірки основних напрямків діяльності підприємств туризму. Серед процедур контролю визначено документальне оформлення, підтвердження відповідності між документами, санкціонування угод і операцій, розмежування повноважень та ротація обов’язків, фактична наявність, звіряння даних, нагляд і перевірка комп’ютерної обробки інформації.
Запропонована методика дозволяє логічно поетапно, взаємопов’язано і детально перевіряти діяльність туристичного підприємства, інтерпретувати і аналізувати вплив ризиків на фінансові результати, вносити коригування, виробляти рекомендації щодо попередження ризиків.
     Ключові слова: туризм, внутрішній контроль, туристичний ринок, ризики, процедури контролю, туроператор, турагент.

Розширена анотація англійською мовою

Peculiarities of conducting tourism business create internal risks. Timely risk assessment avoids penalties. Internal control in tourism has its own characteristics. The most important area of risk-oriented control is the verification and assessment of risks of investment and innovation activities. Attention is paid to the choice and development of the tourism enterprise’s own methods of internal control. Recommendations for checking the main activities of tourism enterprises have been developed.
For the effective operation of the tourism enterprise, internal control should extend to the following areas: business planning; accounting and statistical accounting; economic analysis of financial and economic activities; risk identification and assessment; organization and monitoring of the system of input, internal and output information; execution of orders and instructions; control of cash flows of the enterprise, control of preservation of property, intellectual and human capital of the tour operator; organization and control of document flow of the tourist enterprise; assessment of the effectiveness of hiring and work of staff; prevention of fraud and abuse, money laundering in the company, as well as terrorist financing; fulfillment of social responsibility of business.
Among the control procedures are: documentation, confirmation of compliance between documents, authorization of agreements and transactions, separation of powers and rotation of responsibilities, actual availability, verification of data, supervision and verification of computer processing of information.
The proposed method allows logically step by step, interconnected and detailed verification of the tourist enterprise, interpret and analyze the impact of risks on financial results, make adjustments, make recommendations for risk prevention.
     Keywords: tourism, internal control, tourist market, risks, control procedures, tour operator, travel agent.

References

  1. Vyhivska I.M. Oblikove zabezpechennia kontroliu ryzykiv turystychnykh pidpryiemstv: orhanizatsiino-metodychni zasady. Efektyvna ekonomika. 2015. № 9. S. 20–25
  2. Bodnar V. Metodychni zasady kontroliu diialnosti turystychnykh pidpryiemstv. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal “Internauka”. 2018. № 2(2). S. 10–12.
  3. Tsal-Tsalko Yu.S. Moroz Yu.Iu., Riabtseva N.O. Informatsiino-kontrolni aspekty zabezpechennia otsiniuvannia yakosti nadannia turystychnykh posluh. Naukovi horyzonty. 2019. № 1. S. 63–68.
  4. Denysenko A.V. Identyfikatsiia obiektiv vnutrishnoho kontroliu na turystychnykh pidpryiemstvakh. Ekonomika ta derzhava. 2014. № 7. S. 73–75.
  5. Petrenko N.I., Levchenko O.F., Mahnushevska T.M. Vnutrishnii kontrol v turystychnii industrii: faktory shcho vplyvaiut na yoho orhanizatsiiu. Infrastruktura rynku. 2020. № 43. S. 446–449. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/43_2020_ukr/81.pdf
  6. Gizyatova A.Sh. Organizaciya i ocenka effektivnosti sistemy vnutrennego kontrolya turoperatora. Aktualnye napravleniya nauchnyh issledovanij XXI veka: teoriya i praktika. 2016. T. 4. № 4 (24). S. 67–71.
  7. Gorodeckaya M.I. Model vnedreniya vnutrennego kontrolya v turindustrii. Nauchnyj vestnik MGIIT. 2014. № 6 (32). S. 17–24.
  8. Lazareva N.V. Uchet, kontrol i audit v turizme. Kazanskij ekonomicheskij vestnik. 2019. № 3 (41). S. 86–93

Post Author: npetliaks

Translate