Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ «РОЗУМНИХ МІСТ» (SMART-CITY)

ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMART CITIES

Сторінки: 170-175. Номер: №2, 2021 (292)

Автори:
СЕВАСТЬЯНОВ Р. В.
ORCID ID: 0000-0001-9088-4433
e-mail: rvs_zp@ukr.net
Національний університет «Запорізька політехніка»

RUSLAN SEVASTYANOV
Zaporizhzhya Polytechnic National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-292-2-28
Надійшла / Paper received : 26.02.2021
Надрукована / Paper Printed : 01.06.2021

Анотація мовою оригіналу

     Стаття присвячена питанням розвитку «розумного міста», що  сприяє забезпеченню ефективного функціонування сучасних міст з урахуванням потреб їх жителів. «Розумне місто» (Smart City) – інноваційна система, яка використовує  сенсори, internet of things (IoT), мережі, big data для підвищення конкурентоспроможності та ефективності міських послуг. Встановлено, що стійкий розвиток «розумного міста» має враховувати економічні, соціальні та екологічні аспекти  та забезпечувати його відповідність потребам нинішніх та майбутніх поколінь. Розвиток «розумних міст» передбачає інтеграцію і координацію служб у містах та забезпечення можливості  дистанційної участі громадян в управлінні містом.
Розглянуто стратегічні напрямки розвитку м. Запоріжжя. Стратегія розвитку м. Запоріжжя до 2028 року передбачає розвиток здорового довкілля та ресурсозбереження, сприяння підприємництву та креативної економіки, підвищення якості життя населення.
Визначено, що у м. Запоріжжя основними цілями розвитку «розумного міста» є збільшення частки переробки відходів, зменшення забруднення атмосферного повітря у місті, зменшення обсягів використання води промисловими підприємствами. Напрям підприємництва та креативної економіки  передбачає розвиток переробних індустрій та логістики з низьким техногенним впливом на довкілля, зниження викидів та  впровадження екологічних технологій. Для розвитку креативної економіки Запоріжжя передбачається поступова комерціалізація науки, проведення арт-проектів та фестивалів, збільшення коворкінгів та популяризація IT-технологій.
У статті систематизовано електронні смарт-сервіси у м. Запоріжжя. Зокрема у місті розвиваються електронні смарт-сервіси для покращення подальшого комфорту громадян ( «EasyWay», «Waze» а та ін.). Розвиток сервісів розумного міста у м. Запоріжжі охоплює сфери транспорту, житлово-комунального господарства, здоров’я та медицини, культурно-розважальну, соціально-економічну та адміністративно-соціальні послуги. Такі заходи сприяють  пришвидшенню прийняття управлінських рішень, економії кошти бюджету, покращення надання інформаційних послуг для громадян та підприємств.
     Ключові слова: «розумне місто»,конкурентоспроможність, розвиток, ефективність, електронні сервіси.

Розширена анотація англійською мовою

     The article is devoted to the development of the “smart city”. This topic is important to ensure the effective functioning of modern cities and take into account the needs of their inhabitants. Smart City is an innovative system. This system uses sensors, internet of things (IoT), networks, big data to increase the competitiveness and efficiency of urban services. It is established that the sustainable development of a “smart city” must take into account economic, social and environmental aspects and ensure its compliance with the needs of present and future generations. The development of “smart cities” involves the integration and coordination of services in cities. Such development should provide opportunities for remote participation of citizens in city management.
Strategic directions of Zaporizhzhya city development are considered. The development strategy of Zaporizhzhya until 2028 provides for the development of a healthy environment, resource conservation, promotion of entrepreneurship, creative economy, improving the quality of life.
In Zaporizhzhya, the main goals of the development of a “smart city” are to increase the share of waste processing, reduce air pollution in the city, reduce water use by industrial enterprises. The sphere of entrepreneurship and creative economy envisages the development of processing industries and logistics with low technogenic impact on the environment, reduction of emissions and introduction of ecological technologies. For the development of the creative economy of Zaporizhzhya, gradual commercialization of science, holding of art projects and festivals, increase of coworking and popularization of IT-technologies are envisaged.
The article systematizes electronic smart services in Zaporizhzhya. In particular, the city is developing electronic smart services to improve the further comfort of citizens (“EasyWay”, “Waze” and others). The development of smart city services in Zaporizhzhya covers the areas of transport, housing and communal services, health and medicine, cultural and entertainment, socio-economic and administrative-social services. Such actions help to accelerate management decisions, save budget funds, improve the provision of information services for citizens and businesses.
      Keywords: “Smart city”, competitiveness, development, efficiency, electronic services.

References

  1. Polishchuk V.H. Aktyvizatsiia staloho rozvytku mist na osnovi suchasnykh tekhnolohii u systemi Smart City [Elektronnyi resurs] / V.H. Polishchuk, L.V. Bohun // Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. – 2015. – № 8. – S. 776–780. – Rezhym dostupu : http://global-national.in.ua/archive/8-2015/164.pdf
  2. Chukut C.A. Smart-siti chy elektronne misto: suchasni pidkhody do rozuminnia vprovadzhennia E-uriaduvannia na mistsevomu rivni» [Elektronnyi resurs] / C.A. Chukut, V.I. Dmytrenko // Investytsii: praktyka ta dosvid. – 2016. – № 13. – S. 89–93. – Rezhym dostupu : http://www.invest/plan.com.ua/pdf/13_2016/17.pdf
  3. 3. Muzhanova T.M. «Rozumne misto» yak innovatsiina model upravlinnia / T.M. Muzhanova // Ekonomika. Biznes. – 2017. – № 2 (20). – S. 116–122.
  4. Smart city: tekhnolohii «Rozumnoho mista» i yikh tsilove pryznachennia. Ofitsiinyi sait kompanii Everest [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.everest.ua/smart-city-tehnologiyi-rozumnogo-mista-i-yih-czilove-pryznachennya-2/
  5. Stratehiia rozvytku m. Zaporizhzhia do 2028 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://zp.gov.ua/ upload/content/o_1bvi15shg1mh9je61iooc13u7ae4.pdf – (Data zvernennia 25.02.2021). – Nazva z ekrana.
  6. Ofitsiinyi sait Zaporizkoi miskoi rady [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://zp.gov.ua/uk/page/e-services- (Data zvernennia 25.02.2021).

Post Author: npetliaks

Translate