Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЗАХОДИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕПІДЕМІЧНИХ РИЗИКІВ

MEASURES TO PROMOTE TOURISM DEVELOPMENT IN THE EPIDEMIC RISKS CONDITIONS IN UKRAINE

Сторінки: 179-183. Номер: №2, 2021 (292)

Автори:
ТЕОДОРОВИЧ Л. В.
ORCID ID: 0000-0002-1887-7711
e-mail: lora.teod@gmail.com
Національний університет «Львівська політехніка»

Larysa Teodorovych
National University «Lviv Polytechnic»

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-292-2-30
Надійшла / Paper received : 20.03.2021
Надрукована / Paper Printed : 01.06.2021

Анотація мовою оригіналу

     Нині в Україні спостерігається значне відставання у темпах впровадження заходів на підтримку туристичного сектора, що ставить під загрозу конкурентоспроможність галузі на глобальному ринку. У статті розкрито проблеми і наведено можливі заходи для розвитку туризму в Україні в умовах епідемічних ризиків. Зокрема, наголошено, що нині, у період стагнації галузі, сфера туризму в Україні знаходиться у відносно кращій ситуації, ніж у більшості країн, оскільки частки внутрішнього та виїзного туризму значно перевищують показники в’їзного туристичного потоку. Пов’язана з туризмом економіка в Україні залежить здебільшого від внутрішнього туризму, а також внутрішньої складової в’їзного туризму.
Окрім пандемії, спричиненою коронавірусом, можна виділити цілий ряд чинників, що гальмують розвиток туризму в Україні, зокрема, такі як відсутність належної підтримки з боку органів державної влади; неефективне управління та застаріла законодавча база; брак належної інфраструктури; нелегальна діяльність суб’єктів туристичної діяльності галузі (зокрема, діяльність без ліцензій сертифікатів); погана якість дорожнього покриття; забруднення рекреаційних територій та ін.
Підтримка розвитку туризму в Україні як на центральному, так і на місцевому рівнях повинна відбуватись у співпраці з фахівцями туристичного бізнесу, з урахуванням ризиків та уподобань туристів. Залежно від того, як розвиватимуться події у світі, пов’язані з пандемією COVID-19, необхідно дотримуючись рекомендацій, розроблених антикризовим комітетом UNWTO, поетапно впроваджувати заходи, сформульовані у документі «Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні», а також постійно здійснювати моніторинг і відповідно адаптуватися до ймовірних змін у світовому туризмі. Це дозволить перезапустити туристичну галузь, зменшити негативні наслідки коронакризи, а також створити основу для підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному туристичному ринку.
     Ключові слова: туристична галузь; пандемія; внутрішній туризм; епідемічні ризики.

Розширена анотація англійською мовою

     Currently, in Ukraine there is significant change in the rate of implementation of the measures to support the tourism sector that jeopardize the competitiveness of the industry in the global market.
The problems and the possible measures for tourism in Ukraine in conditions of an epidemic risks were revealed in the article. In particular, it is emphasized, now, during the stagnation of the area, the sphere of tourism in Ukraine is better than in most countries, because the international and domestic travel significantly exceed incoming flows. The tourism-related economy in Ukraine depends largely on domestic tourism, as well as the domestic component of inbound tourism.
Except for the coronavirus pandemic there are a number of inhibitory factors of the development of tourism in Ukraine, including: lack of adequate support from public authorities; ineffective management and outdated legal framework; lack of proper infrastructure; illegal activity of subjects of tourist activity of the branch (in particular, activity without licenses of certificates); poor quality of road surface; pollution of recreational areas, etc.
Support for the development of tourism in Ukraine at both central and local levels should be in cooperation with the specialists of the tourism business, taking into account the risks and preferences of tourists.
Depending on how the world events related to the COVID-19 pandemic develop, following the recommendations developed by the UNWTO Crisis Committee, it is necessary to gradually implement the measures set out in the document “Roadmap for Competitive Tourism Development in Ukraine”, as well as to implement monitoring and adapting accordingly to possible changes in world tourism.
This will restart the tourism industry, reduce the negative effects of the coronary pandemic crisis, as well as create a basis for increasing the competitiveness of Ukraine in the international tourism market.
     Keywords: tourism industry; pandemic; domestic tourism; epidemic risks, tourism in Ukraine.

References

  1. Pandemiia COVID-19 ta yii naslidky u sferi turyzmu v Ukraini. Onovlennia do dokumentu «Dorozhnia karta konkurento/ spromozhnoho rozvytku sfery turyzmu v Ukraini» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf
  2. Shchodo rozvytku turyzmu v Ukraini v umovakh pidvyshchenykh epidemichnykh ryzykiv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/vnutrishniy-turyzm-v-ukraini.pdf
  3. Shchodo rozvytku vnutrishnoho turyzmu v Ukraini [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/vnutrishniy-turyzm-v-ukraini.pdf
  4. Yak pandemiia vplynula na vnutrishnii turyzm v Ukraini [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.dw.com/uk/yak-pandemiia-vplynula-na-vnutrishnii-turyzm-v-ukraini/a-57063848
  5. Big Data Kyivstar [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://kyivstar.ua/uk/mm/news-and-promotions/big-data-kyyivstar-kilkist-vnutrishnih-turystiv-v-ukrayini-u-2020-roci

Post Author: npetliaks

Translate