Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

FORMATION OF MARKETING STRATEGY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Сторінки: 215-221. Номер: №2, 2021 (292)

Автори:
КОВАЛЬЧУК С. В.
ORCID ID: 0000-0003-3301-3759
e-mail: sveta_marketing@ukr.net
Хмельницький національний університет
Мартинова Л. Б.
ORCID ID: 0000-0002-0429-2173
ТАНАСІЙЧУК а. м.
ORCID ID: 0000-0002-7967-0239
e-mail: tanass2005@ukr.net
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Svitlana KOVALCHUK
Khmelnytsky National University
Liliya MARTYNOVA,
Alona TANASIICHUK
Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNUTE

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-292-2-37
Надійшла / Paper received : 19.03.2021
Надрукована / Paper Printed : 01.06.2021

Анотація мовою оригіналу

     У дослідженні визначено, що стратегічним трендом розвитку сфери вищої освіти є пошук та реалізація ефективної маркетингової стратегії, покликаної забезпечити конкурентоспроможність вузу на цільовому ринку освітніх послуг, що припускає розробку і просування на ринок сучасних та інноваційних освітніх продуктів високої якості. Доведено, що першочерговим завданням, яке забезпечує ефективну діяльність вузу на ринку освітніх послуг є формування та реалізація його економічно ефективної маркетингової стратегії. Визначено класичні маркетингові стратегії, якими може скористатися заклад вищої освіти та сфокусовано увагу на тому, що маркетингова стратегія закладу вищої освіти є інтеграційним інструментом та пов’язана з оптимізацією шляхів реалізації місії освітньої установи за допомогою вибору найкращих напрямків, що забезпечують досягнення стратегічних цілей розвитку та підвищують конкурентоспроможність вузу на ринку освітніх послуг.
Результатами дослідження обґрунтовано, що маркетингову стратегію закладу вищої освіти потрібно розглядати як план системних заходів довгострокового і комплексного характеру, особливим рисами якого є дослідження та аналіз факторів, що формують кон’юнктуру ринку освітніх послуг, системний аналіз і планування маркетингових заходів, спрямованих на стійке зростання результативності та ефективності діяльності закладу вищої освіти. При цьому важливо приділяти особливу увагу вибору та обґрунтуванню конкретної стратегії охоплення конкретного освітнього ринку і пошуку реальних конкурентних переваг закладу вищої освіти в цьому напрямку. Запропоновано напрямки підвищення адаптивності маркетингової стратегії ЗВО, які передбачають формування адаптивних маркетингових зусиль, що характеризуються системним пошуком і реалізацією первинних і вторинних освітніх потреб, впровадженням новацій креативного характеру та їх комерціалізацію.
При розробці та реалізації маркетингової стратегії ЗВО запропоновано досліджувати динаміку показників його розвитку, що дозволить підприємству задовольняти запити споживачів і в результаті отримувати бажані фінансові результати. Для цього запропоновано збалансовану систему показників розвитку закладу вищої освіти, яка включає групи показників, що впливають на формування бажаних фінансових результатів, на формування взаємовідносин з клієнтами, споживачами освітніх послуг, на формування внутрішніх процесів закладу вищої освіти, на рівень якості освітніх послуг, оновлення освітніх програм відповідно до вимог часу. Обґрунтовано, що збалансована система показників спрямована на підвищення ефективності маркетингового управління реалізацією стратегії вузу та одночасно вдосконалення її під впливом змін потреб споживачів, розвитку науково-технічних досягнень, що дозволить закладу вищої освіти готувати висококваліфікованих фахівців, приймати науково обґрунтовані, інноваційні, технологічні рішення, які матимуть практичне значення. В запропонованій збалансованій системі показників розвитку ЗВО маркетинговий блок деталізований в розрізі складу маркетингових цілей діяльності вузу та відповідних їм показників.
     Ключові слова: маркетингова стратегія, ЗВО, вища освіта, управління.

Розширена анотація англійською мовою

     The study found that the strategic trend of higher education is to find and implement an effective marketing strategy to ensure the competitiveness of the university in the target market of educational services, which involves the development and promotion of modern and innovative educational products of high quality. It is proved that the primary task that ensures the effective operation of the university in the market of educational services is the formation and implementation of its cost-effective marketing strategy. The classic marketing strategies that can be used by a higher education institution are identified and the focus is on the fact that the marketing strategy of a higher education institution is an integration tool and is related to optimizing the mission of the educational institution by choosing the best directions. increase the competitiveness of the university in the market of educational services.
The results of the study substantiate that the marketing strategy of a higher education institution should be considered as a plan of systemic measures of long-term and comprehensive nature, special features of which are research and analysis of factors shaping the market of educational services, systematic analysis and planning of marketing activities aimed at sustainable growth. effectiveness and efficiency of higher education institutions. It is important to pay special attention to the choice and justification of a specific strategy to cover a specific educational market and the search for real competitive advantages of higher education in this area. The directions of increase of adaptability of marketing strategy of ZVO are offered, which provide formation of adaptive marketing efforts, characterized by systematic search and realization of primary and secondary educational needs, introduction of creative innovations and their commercialization.
When developing and implementing the marketing strategy of the Free Economic Zone, it is proposed to study the dynamics of its development indicators, which will allow the company to meet consumer demands and as a result obtain the desired financial results. For this purpose, a balanced system of indicators of higher education development is proposed, which includes groups of indicators that influence the formation of desired financial results, the formation of relationships with customers, consumers of educational services, the formation of internal processes of higher education, the quality of educational services. programs according to the requirements of the time. It is substantiated that a balanced system of indicators is aimed at increasing the effectiveness of marketing management of the university strategy and at the same time improving it under the influence of changing consumer needs, development of scientific and technical achievements, which will allow higher education to train highly qualified specialists, make scientifically sound, innovative, technological decisions. will have practical significance. In the proposed balanced system of indicators of development of ZVO the marketing block is detailed in the context of structure of the marketing purposes of activity of high school and the indicators corresponding to them.
     Key words: marketing strategy, free economic education, higher education, management.

References

 1. Bilousova S.V. Marketynh osvitnikh posluh: stan, tendentsii, perspektyvy. BIZNES-NAVIHATOR. 2015. № 1 (36).
 2. Verkhohliad N.I. Upravlinnia konkurentospromozhnistiu vyshchoi osvity v protsesi formuvannia liudskoho kapitalu : avtoref. dys.d-ra ekon. nauk. Dnipropetrovsk, 2005. 32 s.
 3. Vilchynska S.B., Kovalchuk S.V. Sfera osvitnikh posluh yak obiekt marketynhu vidnosyn. Formuvannia rynkovoi ekonomiky. K. : KNEU, 2011. S. 14–25.
 4. Hrytsenko S.I. Tsyfrovyi marketynh – nova paradyhma rozvytku osvitnikh klasteriv v umovakh hlobalizatsii. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. 2016. № 1 (30). S. 29–31.
 5. Dmytriv A. Ya. Kharakterystyka osoblyvostei osvitnoi posluhy z pohliadu marketynhu. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika: Lohistyka”. 2010. № 690. S. 40–43.
 6. Illiashenko S.M., Shypulina Yu.S. Komunikatsiina efektyvnist WEB-tekhnolohii u marketynhu naukovo-osvitnikh posluh. Marketynh i menedzhment innovatsii. 2012. № 1. S. 69–78.
 7. Konovalova S. O. Instrumenty elektronnoho marketynhu v systemi prosuvannia osvitnikh posluh. Biznes Inform. 2014. № 11. S. 342–346. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_60
 8. Kotler F., Karen F.A. Stratehichnyi marketynh dlia navchalnykh zakladiv. K. : UAM, Vyd. Khimdzhest, 2011. 580 s.
 9. Matiukhin V.O. Osoblyvosti marketynhovoi stratehii rozvytku vyshchoho navchalnoho zakladu. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. URL: http://ena.lp.edu.ua
 10. Mashtakova I.O. Marketynh osvitnikh posluh: sutnist ta metody otsinky efektyvnosti. Ekonomichni innovatsii. 2015. Vypusk № 60.
 11. Rodionov O.V. Marketynh osvitnikh posluh VNZ. Herald of Khmelnytskyi National University. 2010, № 5, T. 3.
 12. Savytska N.L. Marketynhova diialnist zakladu vyshchoi osvity: teoretychni zasady ta stsenarii rozvytku. URL: core.ac.uk/download/pdf/197267471.pdf
 13. Semeniuk S.B. Marketynh innovatsii na rynku osvitnikh posluh. Marketynh i menedzhment innovatsii. 2012, № 2. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
 14. Soroka M.V., Rudyi M.B. Rol Internet-marketynhu v upravlinni reputatsiieiu vyshchoi shkoly. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. 2012. Vyp. 8. S. 135–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2012_8_35.
 15. Teoriia i praktyka marketynhu v Ukraini : monohrafiia / za nauk. red. A. F. Pavlenka. K. : KNEU, 2005. 584 s.

Post Author: npetliaks

Translate