Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ

FEATURES OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ECONOMY

Сторінки: 222-226. Номер: №2, 2021 (292)

Автори:
МЕЛІХ О. О.
ORCID ID: 0000-0003-4650-6130
E-mail: olenamelikh@gmail.com
НЕМЧЕНКО В. В.
ORCID ID: 0000-0002-2984-3357
E-mail: bossvalera29@gmail.com
Одеська національна академія харчових технологій

Olena MELIKH,
Valerii NEMCHENKO
Odessa National Academy of Food Technologies

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-292-2-38
Надійшла / Paper received : 13.03.2021
Надрукована / Paper Printed : 01.06.2021

Анотація мовою оригіналу

     Нинішнє становище країни вимагає фундаментального наукового підходу до розв´язання багатьох економічних проблем. Здійснення наукових досліджень дозволить знайти шляхи виходу з кризи, визначити перспективні напрямки розвитку економіки і входження її в цивілізоване ринкове середовище, оцінити можливості використання закордонного досвіду економічного розвитку для рішення проблем народного господарства України. Відмінності в класифікації наук визначають специфічну спрямованість наукових досліджень. Особливість економічних досліджень полягає в тому, що вони є комплексними, тобто досліджують соціальні процеси в різних сферах і за допомогою різних інструментів. Особливості економічних наукових досліджень пов’язані також з особливостями самих економічних процесів, які є об’єктом наукових досліджень в економіці. В економічній науці можливе співіснування суперечливих і навіть взаємовиключних один одного теорій. Економічні дослідження і результати, що вважалися довгий час незаперечними, можуть з часом коригуватися, доповнюватися і навіть спростовувати. Економіка, пов’язана з описом життєдіяльності суспільства, постійно відчуває зміну поглядів і теоретичних підходів до аналізу суспільних процесів. Тому один і той же економічне явище, об’єкт або процес може описуватися відразу декількома теоріями, причому всі вони будуть новими і оригінальними. Незважаючи на свої специфічні особливості, економічні дослідження мають свою предметну область, що відрізняється від інших областей наукового знання. Найбільш чітко ця область визначена в паспортах відповідних наукових спеціальностей. Зміст конкретної економічної спеціальності має чітке розмежування з іншими спеціальностями, що дозволяє диференціювати і самі дослідження. Ключове значення для віднесення конкретного дослідження до тієї чи іншої спеціальності є область наукового дослідження. Ключовою помилкою в розумінні ролі економічної науки у вирішенні проблем є надання самій науці природничо форми, тобто віри в те, що наявність складних теоретичних конструкцій (особливо у вигляді математичних моделей) дозволяє ефективно реалізовувати їх на практиці. Важливим результатом (підсумком) наукових досліджень в економіці є участь у проектах та впровадження наукових розробок у реальний сектор економіки.
     Ключові слова: методологія наукових досліджень, економічна наука, специфічна направленість.

Розширена анотація англійською мовою

     The current situation of the country requires a fundamental scientific approach to solving many economic problems. The implementation of scientific research will find ways out of the crisis, identify promising areas of economic development and its entry into a civilized market environment, assess the possibilities of using foreign experience of economic development to solve the problems of Ukraine’s economy. Differences in the classification of sciences determine the specific direction of scientific research. The peculiarity of economic research is that they are complex, i.e. they study social processes in different areas and with different tools. Peculiarities of economic scientific research are also connected with the peculiarities of economic processes themselves, which are the object of scientific research in economics. In economics, the coexistence of contradictory and even mutually exclusive theories is possible. Economic research and results that have long been considered indisputable can be adjusted, supplemented and even refuted over time. Economics, associated with the description of society, is constantly changing views and theoretical approaches to the analysis of social processes. Therefore, the same economic phenomenon, object or process can be described by several theories, and all of them will be new and original. Despite their specific features, economic research has its own subject area, which differs from other areas of scientific knowledge. This area is most clearly defined in the passports of the relevant scientific specialties. The content of a particular economic specialty has a clear distinction with other specialties, which allows to differentiate the research itself. The key to assigning a specific study to a particular specialty is the field of research. A key mistake in understanding the role of economics in solving problems is to give science itself a natural form, i.e. the belief that the presence of complex theoretical constructions (especially in the form of mathematical models) allows them to be effectively implemented in practice. An important result of scientific research in the economy is participation in projects and implementation of scientific developments in the real sector of the economy.
     Key words: research methodology, economic science, specific orientation.

References

  1. Bilukha M.T. Osnovy naukovykh doslidzhen : pidruchnyk dlia stud. vuziv ekon. spets. K. : Vyshcha shkola, 2017, 271 s.
  2. Sydorenko V.K., Dmytrenko P.V. Osnovy naukovykh doslidzhen.  K. : UNKTs  «IuIKE»,  2014.2014. 259  s.
  3. Sheiko V.M., Kushnarenko N.M. Orhanizatsiia ta metodyka naukovodoslidnytskoi diialnosti: pidruchnyk dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv.– X. : KhDAK, 2016, 288 s.

4.Tsekhmistrova H.S. Osnovy naukovykh doslidzhen : navch. posib. K. : Slovo, 2013, 240 c.

  1. Avtonomov V. S. Istoriia ekonomichnykh vchen : navch. posib. K. : DINIT-K, 2016, 312 s.
  2. Balatskyi Ye. V. Pro pryrodu ekonomichnykh vidkryttiv: mynule, suchasne, maibutnie. Pytannia ekonomiky. 2014. № 6. S. 37–45
  3. Tavokin E. P. Doslidzhennia sotsialno-ekonomichnykh i politychnykh protsesiv : navch. posib. K. : DINIT-K, 2015, 160 s.
  4. Herasym P. M., H. P. Zhuravel H. P., Khomyn P. Ya. Metodolohiia ta metodyka ekonomichnykh doslidzhen : navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv ekonomichnykh spetsialnostei. Ternopil : Vydavnytstvo Aston, 2006.
  5. Haiduchok V. M., Zatkhei B. I., Linnyk M. K. Teoriia i praktyka naukovykh doslidzhen : navch. posibnyk. Lviv : Afisha, 2006.
  6. Sheiko V. M., Kushnirenko. Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti : pidruchnyk. K. : Znannia, 2006.
  7. Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu «Pro zatverdzhennia Pereliku naukovykh spetsialnostei». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11#Text

Post Author: npetliaks

Translate