Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

METHODS AND SYSTEMS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Сторінки: 17-21. Номер: №1, 2021 (293)
Автори:
В.В. БАТАРЕЄВ
Державний університет економіки і технологій
VIKTOR BATAREYEV
State University of Economics and Technology
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2021-293-1-17-21
Рецензія/Peer review : 05.01.2021 р.
Надрукована/Printed : 10.03.2021 р.

Анотація мовою оригіналу

Дослідження та осмислення штучного інтелекту є актуальним напрямком вітчизняної та зарубіжної науки. Системи штучного інтелекту активно впроваджуються у різні сфери суспільного життя, удосконалюють технологічні процеси та дозволяють вирішувати складні інтелектуальні завдання. Визначення методів та систем штучного інтелекту дозволяє більш ґрунтовно поглянути на сутнісні характеристики вказаного наукового напряму та сформувати концептуальні моделі і прийоми щодо реалізації отриманих знань на практиці.
У статті розглянуто  різноманітні методи та системи, які стосуються формування, розвитку та застосування моделей штучного інтелекту. Розкрито класифікаційні підходи до визначення основних напрямів та методів штучного інтелекту у вітчизняній науковій думці.  Звернуто увагу на взаємозв’язок процесу використання методів та систем штучного інтелекту у процесі прийняття рішень, вирішення завдань, побудові сучасних технологій, обслуговуванні технологічних процесів.
Необхідність проведення високоефективних досліджень та впровадження інноваційних технологій вимагають чіткого розуміння та вдосконалення існуючих методів та систем штучного інтелекту, адже від цього залежить розвиток різних сфер суспільного життя. Зважаючи на позитивну динаміку впровадження елементів штучного інтелекту у розробку технологій сучасності, дослідження фундаментальних питань штучного інтелекту, інтелектуальних систем залишатиметься вагомим напрямком наукових пошуків.
Методи штучного інтелекту поєднують методи аналізу та синтезу, методи обчислювального інтелекту, моделювання та прогнозування, методи пошуку рішень та представлення завдань та багато інших. Поняття та особливості систем штучного інтелекту у свою чергу розкривається завдяки нейронним мережам, системам  нечіткої логіки, експертним  системам, системам  моделювання мислення.
Методам та системам штучного інтелекту відводиться важливе значення у створенні та здобуті нових знань, розвитку інформаційних систем, вдосконаленні та побудові електронних пристроїв та роботів. Актуальні вимоги до розвитку інтелектуальних технологій включають високі стандарти організації і застосування систем, які базуються на штучному інтелекті, його методах та алгоритмах.
Дослідження вказаної проблематики демонструє, що існуючі методи штучного інтелекту не мають чіткої визначеності, оскільки штучний інтелект знаходиться в постійному процесі розвитку та виконання інтелектуальних функцій.  Узагальнення основних напрямів, методів та систем штучного інтелекту дозволить прослідкувати динаміку розвитку інформаційних систем та технологій.
Ключові слова: штучний інтелект, методи та системи, інформаційні технології, математичні моделі.

Розширена анотація англійською мовою

Research and understanding of artificial intelligence is a topical area of domestic and foreign science. Artificial intelligence systems are actively implemented in various spheres of public life, improve technological processes and allow to solve complex intellectual problems. The definition of methods and systems of artificial intelligence allows a more thorough look at the essential characteristics of this scientific field and to form conceptual models and techniques for the implementation of acquired knowledge in practice.
The article considers various methods and systems related to the formation, development and application of artificial intelligence models. Classification approaches to the definition of the main directions and methods of artificial intelligence in the domestic scientific thought are revealed. Attention is paid to the relationship between the process of using methods and systems of artificial intelligence in decision-making, problem solving, construction of modern technologies, maintenance of technological processes.
The need for highly effective research and the introduction of innovative technologies require a clear understanding and improvement of existing methods and systems of artificial intelligence, because it depends on the development of various spheres of public life. Given the positive dynamics of the introduction of elements of artificial intelligence in the development of modern technologies, the study of fundamental issues of artificial intelligence, intelligent systems will remain an important area of scientific research.
Artificial intelligence methods combine methods of analysis and synthesis, methods of computational intelligence, modeling and forecasting, methods of finding solutions and presenting problems and much more. The concept and features of artificial intelligence systems, in turn, are revealed through neural networks, fuzzy logic systems, expert systems, thinking modeling systems.
Methods and systems of artificial intelligence are important in the creation and acquisition of new knowledge, development of information systems, improvement and construction of electronic devices and robots. Current requirements for the development of intelligent technologies include high standards of organization and application of systems based on artificial intelligence, its methods and algorithms.
The study of this issue demonstrates that the existing methods of artificial intelligence do not have a clear definition, because artificial intelligence is in a constant process of development and performance of intellectual functions. Generalization of the main directions, methods and systems of artificial intelligence will allow to trace the dynamics of development of information systems and technologies.
Keywords: artificial intelligence, methods and systems, information technologies, mathematical models.

References

 1. Pizhuk O.I. Shtuchnyi intelekt yak odyn iz kliuchovykh draiveriv tsyfrovoi transformatsii ekonomiky. URL: http://ema.ztu.edu.ua/article/view/185177/ 184810 (data zvernennia 20.12.2020).
 2. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini: rozporiadzhennia KMU vid 2 hrudnia 2020 r. № 1556-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-2020-%D1%80 (data zvernennia 20.12.2020).
 3. Yampolskyi L. S., Tkach B. P., Lisovychenko O. I. Systemy shtuchnoho intelektu v planuvanni, modeliuvanni ta upravlinni : pidruch. dlia studentiv VNZ / Mizhrehion. akad. upr. personalom (MAUP). – Kyiv : Personal, 2011. – 543 s.
 4. Nesterenko O.V. Intelektualni systemy i tekhnolohii. Vvidnyi kurs : navch. posib. / Nesterenko O.V., Kovtunets O. V., Falovskyi O. O. ; Nats. akad. upr. – Kyiv : Nats. akad. upr., 2017. – 89 s.
 5. Baranov O. A. Internet rechei i shtuchnyi intelekt: vytoky i problemy pravovoho rehuliuvannia. URL: http://aphd.ua/publication-376/ (data zvernennia 20.12.2020).
 6. Kotsovskyi V.M. Metody ta systemy shtuchnoho intelektu : konspekt lektsii. – Uzhhorod : Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet, 2016. – 76 s.
 7. Kravets P.O., Rykalo R.V. Systemy pryiniattia rishen z nechitkoiu lohikoiu. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. 2009. № 650 : Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii. – S. 115-123.
 8. Spirin O.M. Pochatky shtuchnoho intelektu. Zhytomyr: Vyd-vo Zhytomyrskoho derzh. universytetu, 2004. 170 s.
 9. Subbotin S.O. Podannia y obrobka znan u systemakh shtuchnoho intelektu ta pidtrymky pryiniattia : navchalnyi posibnyk. – Zaporizhzhia : ZNTU, 2008. – 341 s.
 10. Savchenko, A. S. Synelnikov O.O. Metody ta systemy shtuchnoho intelektu : navch. posibnyk. – Kyiv : NAU, 2017. – 176 s.
 11. Lubko D.V., Sharov S.V. Metody ta  systemy  shtuchnoho  intelektu :    posib. / S.V. Sharov. –Melitopol: FOP Odnoroh T.V., 2019. – 264 s.
 12. Androshchuk H. O. Tendentsii rozvytku tekhnolohii shtuchnoho intelektu: ekonomiko-pravovyi aspekt. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. № 3. S.84-101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tpiv_2019_3_11 (data zvernennia 20.12.2020).
 13. Popok T. V. Shtuchnyi intelekt: perspektyvy ta zahrozy. Studentskyi visnyk – Rivne  :  NUVHP,  2015. Vyp. 2(4). S. 252-253.

 

Post Author: npetliaks

Translate