Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗАДАЧ ПОРІВНЯННЯ ЛОКАЛЬНИХ ПОДІЙ

APPLICATION OF DECISION-MAKING THEORY FOR COMPARISONS OF LOCAL EVENTS

Сторінки: 27-32. Номер: №1, 2021 (293)
Автори:
Т.М. ЗАКУСИЛО, В.І. МЕСЮРА
Вінницький національний технічний університет
T.M. ZAKUSYLO, V.I. MESYURA
Vinnytsia National Technical University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2021-293-1-27-32
Рецензія/Peer review : 14.02.2021 р.
Надрукована/Printed : 10.03.2021 р.

Анотація мовою оригіналу

У цій роботі детально описано застосування теорії прийняття рішень для задач порівняння подій, що буде компонентом програмного комплексу управління часом. У роботі представлено визначення основних понять прийняття рішень. Досліджено основні аспекти, що впливають на прийняття рішень: ступінь ризику, час на процес прийняття рішення, особисті якості, підтримка колективом, політика організації/компанії. Представлено етапи прийняття динамічних рішень. Виконано аналіз моделей прийняття рішень, під час якого розглядалось три моделі: поведінкова; класична; ірраціональна. Коротко було представлено їхні характеристики та оптимальною для задач порівнянь було обрано класичну  модель. Продемонстровано етапи прийняття управлінських рішень: формулювання завдання,  побудова “дерева рішень”, оцінка імовірності виникнення можливих станів, визначення ідеальних результатів для кожної альтернатив, розвʼязання задач. Представлено узагальнений підхід, який надає змогу зменшити кількість розрахунків в алгоритмах дерев рішень, що відносяться до типу повного перебору варіантів/альтернатив. Детально аналізовано порівняння двох формулювань, бо до них можна звести будь-яку кількість альтернатив послідовним перебором чи порівняннями. Математичною моделлю задачі прийняті рішення в умовах визначеності при числовій оцінці наслідків є задача оптимізації функції, що задана на множині альтернатив. Також у роботі описано підхід на якому базується метод “вартість – ефективність” та продемонстровано варіанти цього підходу. Продемонстровано таблицю прийняття рішень в умовах ризику із представленням математичного сподівання корисності альтернатив. Виконано розробку модуля сервісу прийняття рішень для задач порівняння подій із наведеним приклад програмної реалізації процесу прийняття рішень. Приклад демонструє зображення двох екранів: на першому частина введення вхідної інформації про альтернативи, а на іншому один із варіантів представлення результатів.
Ключові слова: теорія прийняття рішень, дерево рішень, альтернатива, ризик, наслідок.

Розширена анотація англійською мовою

This paper describes in detail the application of decision theory for event comparison problems, which will be a component of the time management software package. The paper presents the definition of basic concepts of decision making. The main aspects influencing decision-making are studied: the degree of risk, time for the decision-making process, personal qualities, team support, organization / company policy. The stages of making dynamic decisions are presented. An analysis of decision-making models was performed, during which three models were considered: behavioral; classical; irrational. Their characteristics were briefly presented and the classical model was chosen as optimal for comparison problems. The stages of making managerial decisions are demonstrated: problem formulation, construction of a “decision tree”, assessment of the probability of possible states, determination of ideal results for each alternative, problem solving. A generalized approach is presented, which allows to reduce the number of calculations in the algorithms of decision trees related to the type of complete search of options / alternatives. The comparison of the two formulations is analyzed in detail, because any number of alternatives can be reduced to them by sequential searches or comparisons. The mathematical model of the problem of the decisions made in the conditions of certainty at a numerical estimation of consequences is a problem of optimization of function which is set on set of alternatives. The paper also describes the approach on which the “cost – efficiency” method is based and demonstrates variants of this approach. The table of decision-making in the conditions of risk with representation of mathematical expectation of usefulness of alternatives is shown. The development of the decision-making service module for the tasks of comparing events with the given example of software implementation of the decision-making process is performed. The example shows an image of two screens: on the first part of the input of information about alternatives, and on the other one of the options for presenting the results.
Keywords: decision theory, decision tree, algorithm, alternative, risk, consequence.

References

    1. Paklin N.B., Oreshkov V.I. Chapter 9. Business analytics: from data to knowledge: Textbook. 2nd ed. – ISBN 978-5-459-00717-6.
    2. Decision-making process [Electronic resource] – Mode of access to the resource: moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/16220/mod_resource/content/1/Лекция%207.%20Процеси% 20прийняння% 20рішень.pdf .
  1. Method of building a decision tree [Electronic resource]. – 2012. – Resource access mode: ebooktime.net/book_55_glava_102_6.4._Method_pobudov. html.
  2. Kolodny V.V. Fundamentals of decision theory / V.V. – Vinnytsia: VSTU, 2003. – 70 p.
  3. Vitlinsky V.V. Artificial intelligence in the system of management decisions [Electronic resource] Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. – 2011. – Resource access mode: http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/15882-SHtuchnijj_% D1% 96ntelekt_u_sistem% C3% 91 / 1.html.

 

Post Author: npetliaks

Translate