Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАНОПРОДУКЦІЇ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGIES AND COMMERCIALIZATION OF NANO-PRODUCTS IN THE WORLD AND UKRAINE

Сторінки: 212-216. Номер: №1, 2021 (293)
Автори:
О.В. ПАХОЛЮК
Луцький національний технічний університет
Г.О. ПУШКАР, І.С. ГАЛИК, Б.Д. СЕМАК
Львівський національний торговельно-економічний університет
E.V. PAKHOLIUK
Lutsk National Technical University
G.O. PUSHKAR, I.S. GALYK, B.D. SEMAK
Lviv Trade and Economical University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2021-293-1-212-216
Рецензія/Peer review : 13.01.2021 р.
Надрукована/Printed : 10.03.2021 р.

Анотація мовою оригіналу

В даній роботі розглянуто сучасні тенденції розвитку нанотехнологій та ринку нанопродукції у світі та Україні в ХХІ столітті. Як свідчить аналіз наведених літературних джерел [1–17], названі галузі тісно пов’язані між собою і проблеми їх розвитку потрібно розглядати комплексно. Як відомо в економіці багатьох країн світу розвиток нанотехнологій і ринку нанопродукції розглядаються як ключовий інструмент розвитку конкурентоспроможності у багатьох галузях розвитку їх промисловості.
Ключові слова: нанотекстиль, нанопродукція, ринок, конкурентоспроможність, інновації.

Розширена анотація англійською мовою

This paper examines current trends in the development of nanotechnology and the market of nanoproducts in the world and Ukraine in the XXI century. According to the analysis of the cited literature sources [1-17], these industries are closely related and the problems of their development should be considered comprehensively. As is known in the economies of many countries, the development of nanotechnology and the market for nanoproducts are seen as a key tool for developing competitiveness in many areas of their industry. Judging by the analysis of literature sources, the most significant achievements in the development of nanotechnology and the market of nanoproducts in recent decades are observed in institutes and universities of the NAS of Ukraine in the framework of individual government programs.
The aim of the work is to identify and substantiate the priority areas of nanotechnology development in Ukraine, which guaranteed the successful development of nanoproducts obtained using these nanotechnologies, as well as to substantiate the priority areas of nanoproduct commercialization in Ukraine. It should be noted that a significant number of publications (monographs, scientific articles, reports at scientific conferences), as well as educational, methodological and normative publications are devoted to the problems of formation and development of the market of nanotechnologies and nanoproducts in Ukraine and the world. In order to identify priority areas for the development of nanotechnology and the market of nanoproducts in Ukraine, a brief summary of the literature selected for analysis.
On the basis of the analysis of literature sources the expediency of complex consideration of application of separate nanotechnologies in various branches of economy and science and commercialization of the types of nanoproducts received on their basis is revealed and substantiated.
The possibility and expediency of creating a separate segment of the market of nanoproducts for different purposes in Ukraine has been studied. For this purpose, the main tasks of creation and successful functioning of a separate segment of the nanoproducts market in Ukraine are outlined.
The list of factors which allow to substantiate expediency of formation and successful functioning of this market segment is resulted.
Key words: nanotextiles, nanoproducts, market, competitiveness, innovations.

References

 1. Kyzym M. O. Perspektyvy rozvytku i komertsializatsii nanotekhnolohii v ekonomikakh krain svitu ta Ukrainy : monohrafiia / M. O. Kyzym, I. Yu. Matiushenko. – Kharkiv : VD «INZhEK», 2011. – 392 s.
 2. Salikhova O. B. Derzhavna polityka u sferi nanonauky ta nanotekhnolohii v Ukraini z urakhuvanniam oriientyriv YeS / O. B.Salikhova // Ekonomika i prohnozuvannia. – 2014. – № 3. – S. 121–136.
 3. Moiseienko Yu. M. Derzhavna pidtrymka ta stymuliuvannia nanotekhnolohii v Ukraini [Elektronnyi resurs] / Yu. M. Moiseienko // Efektyvna ekonomika. – 2014. – № 6. – Rezhym dostupu : http://www.economy.nayka.com.ua.
 4. Fesenko O. M. Problemy ta perspektyvy rozvytku nanotekhnolohii v Ukraini ta sviti / O. M. Fesenko, S. V. Kovalchuk, R.Nyshchyk // Marketynh i menedzhment innovatsii. – 2017. – № 1. – S. 170–179.
 5. Chernytska T. V. Suchasni tendentsii rozvytku svitovoho rynku nanotekhnolohii u hlobalnomu seredovyshchi / T. V. Chernytska // Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. – – № 1(64). – S. 154–158.
 6. Butko B. O. Tendentsii rozvytku svitovoho rynku nanotekhnolohii ta nanoproduktsii / B. O. Butko // Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. – 2019. – T. 30(69). – № 4(1). – S. 7–12.
 7. Hlukhova D. A. Rozvytok nanotekhnolohichnoho biznesu v Ukraini / D. A. Hlukhova // Ekonomika ta derzhava. – 2010. – № 12. – S. 58-59.
 8. Kasianov D. Osnovni nanoresursy liudstva: pryroda i sutnist nanotekhnolohichnoho rozvytku / D. Kasianov //Vyshcha osvita Ukrainy. – 2012. – № 1. – S. 38–41.
 9. Kutsenko T. V. Vykorystannia novitnikh tekhnolohii u vyhotovlenni tekstylnykh materialiv iz zadanymy vlastyvostiamy / T.Kutsenko // Naukovi zapysky [Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. – 2017. – Vyp. 12(2). – S. 179–184.
 10. Ivanov S. M. Nanoindustriia yak umova stanovlennia innovatsiinoho suspilstva v Ukraini / S. M. Ivanov, V. V. Karasiuk // Pravo ta innovatsii. – 2015. – № 3. – S. 28-38.
 11. Pakholiuk O.V. Doslidzhennia efektyvnosti biotsydnykh rechovyn dlia obroblennia odiahovykh tekstylnykh materialiv spetsialnoho pryznachennia / O.V. Pakholiuk, V.I. Lubenets, I.A. Martyrosian // Tovaroznavchyi visnyk : zbirnyk naukovykh prats Lutskoho NTU. – 2018. – Vypusk 11. – S. 100–108.
 12. Vitkin L. Standarty i tekhnichni rehlamenty dlia maibutnoho Ukrainy / Leonid Vitkin / Mizhnarodnyi forum: Rol standartiv ta tekhnichnykh rehlamentiv dlia zabezpechennia staloho rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii, 9-10 zhovtnia 2018 roku, Ramada Encore KUIB [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : www.techreg.in.ua/ft/.
 13. Semak B. B. Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia vitchyznianoho syrovynnoho rynku ekolohichno bezpechnykh tovariv tekstylnoi promyslovosti : monohrafiia / B. B. Semak ; [za red. M.A. Kovalenka]. – Kherson : Hryn D. S., 2011. – 232 s.
 14. Semak B. B. Kontseptualni zasady formuvannia ta perspektyvy rozvytku rynku nanoproduktsii v Ukraini / B. B. Semak, I.Halyk, B. D. Semak // Suchasni napriamy rozvytku ekonomiky, pidpryiemnytstva, tekhnolohii ta yikh pravovoho zabezpechennia : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii / vidpovid. za vyp. Semak B. B. Lviv : vyd-vo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 2020. S. 232–234.
 15. Halyk I. S. Problemy formuvannia ta otsiniuvannia ekolohichnoi bezpechnosti tekstyliu : monohrafiia / S. Halyk, B. D. Semak. – Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi komertsiinoi akademii, 2014. – 488 s.
 16. Zavrazhna O. M. Nanotekhnolohii: vplyv na suspilstvo, problemy standartyzatsii / O.M. Zavrazhna, Ye. S. Shevchenko // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohichni nauky. – 2015. – Vyp. 127. – S. 53–55.
 17. Demetska O. V. Do problemy standartyzatsii nanomaterialiv / O. V. Demetska, O. B. Leonenko, T. Yu. Tkachenko, N.Leonenko // Suchasni problemy toksykolohii. – 2012. – № 3-4. – S. 101–103.

 

Post Author: npetliaks

Translate