Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИДІЛЕННЯ ЗОН ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ

METHODOLOGICAL APPROACH TO ALLOCATION OF ZONES OF EFFICIENCY OF ORGANIZATIONAL SUPPORT OF TECHNOLOGY BY ENTERPRISES

Сторінки: 42-47. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:
ЖИДИК А. І.
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ANDRIJ ZHYDYK
University of Customs and Finance, Dnipro

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-7
Надійшла / Paper received : 11.07.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

      У статті обґрунтовано методичний підхід до виділення зон ефективності організаційного забезпечення трансферу технологій підприємствами, який на відміну від існуючих ґрунтується на застосування кластерного аналізу. Такий методичний підхід дозволяє виділити рівень організаційного забезпечення трансферу технологій на підприємствах різних регіонів та визначити зони ефективності. До основних ознак ефективності віднесені соціально-економічні складові організаційного забезпечення регіону та підприємств, які в ньому розташовані. Згідно з проведеними розрахунками найперспективнішими зонами трансферу технологій є промислові підприємства м. Києва, а також Харківської, Вінницької, Донецької, Київської, Миколаївської та Черкаської областей.
Ключові слова: трансфер технологій; підприємства; кластерний аналіз; методичний підхід; ефективність організаційного забезпечення.

Розширена анотація англійською мовою

     In modern conditions, the development of science, technology and innovation in Ukrainian enterprises combine scientific excellence and the development of key technologies to support their effective development, as well as addressing societal challenges.
The purpose of the article is to substantiate the methodological approach to the allocation of zones of efficiency of organizational support of technology transfer by enterprises.
The article substantiates the methodical approach to the allocation of zones of efficiency of organizational support of technology transfer by enterprises, which in contrast to the existing ones is based on the application of cluster analysis. This methodological approach allows to identify the level of organizational support for technology transfer at enterprises in different regions and to identify areas of efficiency. The main features of efficiency include socio-economic components of organizational support of the region and enterprises located in it.
The obtained results fully confirm the classification by zones of efficiency: Cluster 1 – regions where the enterprises with the highest level of organizational support are located, which belong to the class “the most promising zones of technology transfer”; Cluster 2 – regions where enterprises with a high level of organizational support are located, which belong to the class of “promising areas of technology transfer”; Cluster 3 – the region where the enterprises with the average level of organizational support are located, which belong to the class “priority zones of technology transfer”; Cluster 4 – the region where the enterprises with a low level of organizational support are located, which belong to the class “potential zones of technology transfer”; Cluster 5 – regions where enterprises with the lowest level of organizational support are located, which belong to the class “latent zones of technology transfer”.
According to the calculations, the most promising areas of technology transfer are industrial enterprises in Kyiv, as well as Kharkiv, Vinnytsia, Donetsk, Kyiv, Mykolaiv and Cherkasy regions.
Keywords: technology transfer; enterprises; cluster analysis; methodical approach; efficiency of organizational support.

References

 1. Андросова О.Ф., Череп А.В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності. Київ: Видавництво «Кондор», 2007. 356 с.
 2. Гонтарева І. В. Ефективність організації трансферу технологій у підприємницькій діяльності. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2016. Вип. 50. С. 5–8.
 3. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 4. Зінчук Т.О., Кащук К.М. Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки. Збірник наукових праць Таврійського Державного агротехнічного університету. Серія «Економічні науки». 2012. №2, Т. 4. С. 199–
 5. Іжевський П. Г. Методи фінансування трансферу технологій на підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010. № 6, Т. 4. С. 294-296.
 6. Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, Рожкова Л.В., Коваленко О.В. К.: УкрІНТЕІ, 2020. 45 с.
 7. Кукоба В. П. Основні напрями робіт із забезпечення трансферу енергоефективних технологій на підприємствах. Стратегія економічного розвитку України. 2015. № 37. С. 45–53.
 8. Трансфер технологий : монография / Под ред.: П. Г. Перерва, Д. Коциски. Харьков: НТУ «ХПИ»; Мишкольц: Мишкольцский ун-т, 2012. 599 с.
 9. Швець Г. О. Трансфер технологій – головний механізм інноваційного розвитку України. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 31(1). С. 259–266.
 10. Cavusgil S.T., Calantone R., Zhao Y. Tacit Knowledge Transfer and Firm Innovation Capability. Journal of Business & Industrial Marketing. 2003. 18(1). P. 6–
 11. Dorothy L.A., Walter S., Garvin B. Critical Knowledge Transfer: Tools for Managing Your Company’s Deep Smarts. Boston: Harvard Business Review Press, 2014. 240 p.
 12. Le Grande L.I., Buys A.I. A review of technology transfer mechanisms.The South African Journal of Industrial Engineering. 2012. Vol 13, No 1. P. 81–85

Post Author: npetliaks

Translate