Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ РИТЕЙЛУ

PREREQUISITES OF THE MICROECONOMIC RETAIL SYSTEMS DIGITAL TRANSFORMATION DEVELOPMENT

Сторінки: 48-55. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:
Чміль Г. Л.
Харківський державний університет харчування та торгівлі

CHMIL H.
Kharkiv State University of Food Technology and Trade

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-8
Надійшла / Paper received : 02.08.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

      В статті висвітлено питання активізації інноваційного розвитку діяльності суб’єктів ринку споживання при використанні інформаційно-комунікаційних технологій під впливом чинників зовнішнього та  внутрішнього середовища. Встановлено основні передумови цифрової трансформації мікроекономічних систем ритейлу. Визначено подальші напрями удосконалення організаційно-технологічних процесів руху товарів та утримання конкурентних переваг на ринках збуту. Доведено, що визначальним чинником передумови цифровізації в ритейлі є збільшення обсягів фінансової та нефінансової інформації, а також надходження великих масивів неструктурованих даних з зовнішнього середовища, які потребують обробки, аналізу та збереження. Розв’язати поставлену задачу вбачаємо у використанні хмарних технологій та Big Data.
Розглянуто передумови цифрової трансформації. Визначено напрями науково-технічного прогресу як  основи економічного зростання підприємств торгівлі. З метою прийняття техніко-технологічних та управлінських рішень запропоновано визначати рівень науково-технічного прогресу за групою показників. Виокремлено показники відповідно до стану та їх змін в частині матеріально-технічного забезпечення підприємства, товарних запасів, праці робітників, логістичних та маркетингових витрат. Визначено, що результати науково-технічного прогресу сприятимуть активізації процесу впровадження RFID-технології, поширенню роботизації в бізнес-процесах ритейлу. Розглянуто вплив соціально-економічного розвитку на  процес цифровізації мікроекономічних систем ритейлу, який в період глобальних інформаційних змін відбувається з експоненційною швидкістю та потребує адаптації з урахуванням галузевої специфіки. За  результатами дослідження сформульовано висновок, що для оптимізації витрат торговельного підприємства, зокрема, енергозбереження, рекомендовано використовувати технологію «Інтернет речей» для  ефективної експлуатації торговельного обладнання, устаткування, системи освітлення торгових залів.
В умовах розвитку інформаційного суспільства доведено необхідність оволодіння новими компетенціями персоналу ритейлу з питань цифрової грамотності для самостійного вирішення техніко-технологічних питань в організації бізнес-процесів та прийняття рішень.
Ключові слова: цифровізація, соціально-економічний розвиток, науково-технічний прогрес, інформація, прогрес, ритейл, інноваційно-комунікаційні технології, Big Data, Інтернет речей, RFID-технологія.

Розширена анотація англійською мовою

     The research paper presents the issue of innovative development intensifying of the consumer market entities with information and communication technologies use under the effect of external and internal environment. The main prerequisites of the microeconomic retail systems digital transformation are established. It is noted that economic entities digital transformation prerequisite is innovative activity in the scientific and technical development trend and set of technical and technological changes of business processes organization improving. Further directions of organizational and technological processes improvement of goods movement and competitive advantages keeping at  the markets are determined. The organizational model of information support for the management of retail facilities is developed. The key trends of organizational mechanisms transformation are marked out. It is proved that the  determining factor of retail digitalization prerequisite is financial and non-financial information increasing, as well as the receipt of large arrays of unstructured data from the external environment that require processing, analysis and  storage. We consider that it is necessary to use cloud technologies and Big Data for this problem solving.
The digital transformation preconditions are considered. Information progress as digitalization prerequisite is  considered. The scientific and technical progress trends as the basis of trade enterprises economic growth are  determined. For technical, technological and managerial decisions making, it is proposed to determine the level of  scientific and technological progress by group of indices. Indices in accordance with the state and their changes in  terms of enterprise logistics, inventories, labor and marketing costs are marked out. It is determined that scientific and technological progress results provide the process intensification of RFID-technology implementation, the robotics spreading in retail business processes. The effect of social and economic development on the microeconomic retail systems digitalization process is studied; in the global information changes period it occurs at exponential rate and  requires adaptation to industry specifics. According to the results of the study, it is concluded that for trade enterprise costs optimizing, in particular, energy saving it is recommended to use the “Internet of things” technology for  efficient operation of commercial equipment and lighting systems of trade halls.
The necessity of new competences mastering by retail personnel on issues of digital competence for  the  technical and technological problems independent solving in the business processes organization and decision-making is proved in terms of information society development.
Key words: digitalization, social and economic development, scientific and technological progress, information, progress, retail, innovation and communication technologies, Big Data, Internet of things, RFID technology.

References

 1. Davydova O. Sustainable development of enterprises with digitalization of the economic management / Davydova, N. Kashchena, T. Staverska, H. Chmil // International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Vol. 29. – No. 8s. – Р. 2370–2378.
 2. GRI G4 Guidelines Part 2 Implementation manual Global Reporting Initiative. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://commdev.org/publications/global-reporting-initiative-g4-sustainability-reporting-guidelines-implementation-manual/
 3. Krutova А. Enterprises’ economic activity stimulation as a driver of national economy sustainable development / А. Krutova, N. Kashchena, Н. Chmil // Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh. – 2020. Vyp. 1 (31). – S. 162–173.
 4. Baranov O. «Internet rechei» yak pravovyi termin / O. Baranov // Yurydychna Ukraina. – 2016. – № 5-6. – S. 96–103.
 5. Bezverkhyi K. V. Ekonomichna sutnist poniattia «nefinansova zvitnist» / K. V. Bezverkhyi // Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu. – 2017. – № 1-2. – S. 23–34.
 6. Vinnyk O. M. Problemy tsyfrovizatsii: pravovyi aspekt. Reformuvannia pravovoi systemy v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv: materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii: u 2-kh ch. 21–22 travnia 2020 r., m. Sumy. Sumy: SumDU, 2020. Ch.1. S. 215–221.
 7. Hlushchevskyi V. V. Rozvytok metodolohii modeliuvannia system adaptyvnoho upravlinnia mikroekonomichnymy systemamy na bazi innovatsiinoi platformy industry 4.0. Tsyfrova ekonomika: materialy Natsionalnoi naukovo-metodychnoi konferentsii 4–5 zhovtnia 2018 r., m. Kyiv. K.: KNEU, 2018. S. 82–86.
 8. Hudz O. Ye. Tsyfrova ekonomika: zmina tsinnostei ta oriientyriv upravlinnia pidpryiemstvamy / O.Hudz // Ekonomika. Menedzhment. Biznes. – 2018. – № 2. – S. 4–12.
 9. Ilchenko N. B. Modeliuvannia biznes-protsesiv pidpryiemstva optovoi torhivli / N.Ilchenko // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky. – 2015. – Vyp. 10 (2). – S. 88–91.
 10. Lomonosova O. E. Typolohizatsiia pidkhodiv do vyznachennia zovnishnoho seredovyshcha orhanizatsii / O. E. Lomonosova // Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. 2020. – Tom 31 (70). – № 5. – S. 1–15.
 11. Malyk I. P. Tendentsii rozvytku informatsiinoi ekonomiky v Ukraini / I. P. Malyk // Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Ser. : Ekonomika i menedzhment. – 2013. – № 1. – S. 25–34.
 12. Pysarenko T. V. Innovatsiina diialnist v Ukraini u 2019 rotsi: naukovo-analitychna dopovid / T. V. Pysarenko, T. K. Kvasha, L. V. Rozhkova, O. V. Kovalenko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.uintei.kiev.ua/page/innovaciyna-diyalnist-v-ukrayini-u-2019-roci
 13. Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini : Zakon Ukrainy vid07.1999 r. № 996-XIV (izzminamy) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
 14. Prodanchuk M. A. Nefinansova zvitnist – efektyvnyi instrument v realizatsii upravlinskykh rishen / M.Prodanchuk // Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu – 2013. – № 2 (2) – S. 202–214.
 15. Rudenko M. V. Tsyfrovizatsiia ekonomiky: novi mozhlyvosti ta perspektyvy / M. V. Rudenko // Ekonomika ta derzhava. – 2018. – № 11. – S. 61–65.
 16. Savytska N. L. Draivery ta bariery rozvytku onlain-ryteilu: teoretyko-metodychnyi aspekt / N. L. Savytska // Biznes Inform. – 2014. – № 10. – S. 236–241.
 17. Savytska N. L. Pidpryiemnytskyi marketynh u sotsialnii merezhi Instagram / N.Savytska, K. V. Polevych // Biznes Inform. – 2016. – № 11. – S. 419–424.
 18. Savytska N. L. Tendentsii rozvytku merezhnoho ryteilu yak draivera suchasnoi hlobalnoi ekonomiky / N.Savytska, K. V. Polevych // Efektyvna ekonomika. – 2014. – № 9 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.economy.nayka.com.ua
 19. Savytska N. Marketynh u sotsialnykh merezhakh: stratehii ta instrumenty na rynku В2С / N. Savytska // Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii. – 2017. – № 1.– S. 20–33.
 20. Savytska N. L. Vplyv instrumentiv treid-marketynhu na spozhyvchyi vybir / N. L. Savytska,M.Priadko, M. V. Sirous // Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh. – 2017. – Vyp. 2 (22). – S. 293–304.
 21. Sienkevych O. F. Tsyfrovoi transformatsii terytorialnykh upravlinskykh system: napriamy ta perspektyvy rozvytku / O. F. Sienkevych // Prychornomorski ekonomichni studii. – 2020. – Vyp. 51. – Chast.  S.167–175.
 22. Skruh V. S. Ynnovatsyonnue tekhnolohyy v torhovle / S. Skruh // Rossyiskoe predprynymatelstvo. – 2018. – Tom 19. – № 8. – S. 2291–2300.
 23. Chmil H. L. Tsyfrovizatsiia upravlinnia kliientskym dosvidom u hotelno-restorannii industrii / H.Chmil, N. M. Dzhhutashvili // Biznes Inform. – 2020. – № 8. – S. 237–245.
 24. Shymanska K. V. Priorytetni napriamy ta mekhanizmy rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini / K.Shymanska, V. V. Bondarchuk // Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia. – 2021. – № 1. – S. 17–22.
 25. Yanenkova I. H. Tsyfrova transformatsiia promyslovosti Ukrainy: kliuchovi aktsenty / I.Yanenkova // Problemy ekonomiky. – 2017. – № 4. – S. 179–184.

Post Author: npetliaks

Translate