Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

КОНСОЛІДАЦІЯ РЕСУРСНОГО І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЧНО ВИЗНАЧЕНИХ УМОВ РИЗИК ІНВЕСТУВАННЯ

CONSOLIDATION OF RESOURCE AND INTELLECTUAL POTENTIAL OF INNOVATIVE COOPERATION ACCORDING TO STRATEGICALLY DEFINED CONDITIONS AND CONDITIONS

Сторінки: 61-72. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:
ПРОХОРОВА В. В.
Українська інженерно-педагогічна академія
ШКУРЕНКО О.В.
Державний університет інфраструктури та технологій

VIKTORIIA PROKHOROVA
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy
OLGA SHKURENKO
State University of Infrastructure and Technology

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-10
Надійшла / Paper received : 14.07.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

     У статті обґрунтовано, що формування інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки сприяє побудові нових відносин між суб’єктами національної соціально-економічної системи: державою, наукою та бізнесом. Подальший розвиток інноваційного співробітництва є можливим за рахунок консолідації ресурсного і інтелектуального потенціалу, що дозволить забезпечити мобілізацію промисловості для циркулярної економіки та результативність програмних показників державної політики підтримки циркулярної економіки на засадах реверсивної логістики в ракурсі стійкого функціонування національної соціально-економічної системи з урахуванням ризиків інвестування. Доведено, що для забезпечення формування та використання ресурсного та інтелектуального потенціалу як умови розвитку інноваційного співробітництва та генерації новітніх технологій, необхідно враховувати екологічні, соціальні, економічні, виробничі, фінансові, інформаційні фактори, що сприяють ефективності використання потенціалу. Проаналізовано місце України відповідно до Глобального індексу інновацій та інноваційна діяльність промислових підприємств України за 2012-2019 рр. Виокремлено, що розвиток інноваційного співробітництва забезпечує високий рівень координації інноваційного процесу; ключові компетенції учасників; володіння ресурсами, знаннями, інноваціями. При цьому для подальшого розвиту інноваційного співробітництва в умовах формування циркулярної моделі економіки необхідним є  сприятливий інноваційний клімат в економіці та інфраструктурі забезпечення досліджень і розробок. Проведено аналіз частки інноваційно активних підприємств, залучених до інноваційного співробітництва за областями України в частині місць розташування партнерів, видів економічної діяльності, типів партнерів, середньої кількості працівників. Розроблено узагальнену схему консолідації ресурсного і інтелектуального потенціалу відповідно до стратегічно визначених умов інноваційного співробітництва та генерації новітніх технологій, що забезпечить динамічний та гармонійний соціально-економічний розвиток країни.
Ключові слова: інноваційне співробітництво; ресурсний потенціал; інноваційний потенціал; новітні технології; консолідація, кумулятивний ефект.

Розширена анотація англійською мовою

     The article substantiates that the formation of innovative cooperation in a circular economy contributes to the construction of new relations between the subjects of the national socio-economic system: the state, science and business. Further development of innovation cooperation is possible through the consolidation of resource and intellectual potential, which will ensure the mobilization of industry for the circular economy and the effectiveness of program indicators of state policy to support the circular economy on the basis of reversible logistics in the perspective of sustainable socio-economic system taking into account the risks of investing. Ensuring the formation and use of resource and intellectual potential as a condition for the development of innovative cooperation and generation of new technologies, it is necessary to take into account environmental, social, economic, production, financial, information factors that contribute to the effective use of potential. The place of Ukraine in accordance with the Global Index of Innovations and Innovative Activity of Industrial Enterprises of Ukraine for 2012-2019 is analyzed. It is emphasized that the development of innovation cooperation provides a high level of coordination of the innovation process; key competencies of participants; possession of resources, knowledge, innovations. In this case, for the further development of innovation cooperation in the formation of a circular model of the economy, a favorable innovation climate in the economy and infrastructure for research and development is necessary. The analysis of the share of innovatively active enterprises involved in innovative cooperation in the regions of Ukraine in terms of locations of partners, types of economic activity, types of partners, the average number of employees. A generalized scheme of consolidation of resource and intellectual potential in accordance with strategically defined conditions of innovative cooperation and generation of new technologies has been developed, which will ensure dynamic and harmonious socio-economic development of the country.
Keywords: innovative cooperation; resource potential; innovation potential; new technologies; consolidation, cumulative effect.

References

 1. Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.
 2. Heiets V. M. (2014). Instytutsiina obumovlenist innovatsiinykh protsesiv u promyslovomu rozvytku Ukrainy Ekonomika Ukrainy. № 12. S. 4-19. [in Ukrainian].
 3. Prokhorova V., Protsenko V. (2018). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv transportnoho turyzmu. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Ekonomika. Vyp. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/admthp_2018_4_17. [in Ukrainian].
 4. Dykan V.L., Zubenko V.O. (2008). Zabezpechennia efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv zaliznychnoho transportu: monohrafiia. Kh.: UkrDAZT, 2008. 194 s. [in Ukrainian].
 5. Arefieva O. V. (2014). Innovatsiini imperatyvy formuvannia ekonomichnoi bezpeky mashynobudivnykh pidpryiemstv. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. Vyp. 50. S. 132-142. [in Ukrainian].
 6. Fedulova, L. I. (2013). Innovative vector of industrial development of Ukraine. Ekonomika Ukrainy, 4 (617) [in Ukrainian].
 7. Tsyrkuliarna ekonomika. Orhanizatsiino-pravovi aspekty. URL: https://www.businesslaw.org.ua/circle-economic-t/.
 8. Petrenko V. P. (2006). Upravlinnia protsesamy intelektokorystuvannia v sotsialno-ekonomichnykh systemakh: naukova monohrafiia. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 352 s. [in Ukrainian].
 9. The Global Innovation Index 2018. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report.
 10. The Global Innovation Index 2019. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report.
 11. Instytutsionalna model innovatsiinoi ekonomiky: kolektyvna monohrafiia (2019). / za red. V. I. Liashenka, O. V. Prokopenka, V. A. Omelianenka. NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv, 327 s..
 12. Ofitsiinyi sait statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm.
 13. Innovatsiina diialnist v Ukraini u 2019 rotsi: naukovo-analitychna dopovid (2020). / T.V. Pysarenko, T.K. Kvasha, Rozhkova L.V., Kovalenko O.V. K.: UkrINTEI. 45 s. [in Ukrainian].
 14. Statystychnyi zbirnyk «Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini za 2018 rik». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf.

Post Author: npetliaks

Translate