Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОСНОВА

MECHANISM OF FORMATION OF INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES: SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASIS

Сторінки: 81-88. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:
Шелест Т. М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Т. Shelest
Taras Shevchenko National University of Kyiv

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-12
Надійшла / Paper received : 11.08.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

      Динамічне середовище активно впливає на функціонування вітчизняних промислових підприємств та вимагає постійного пошуку і реалізації можливостей для підвищення своїх конкурентних переваг на внутрішніх та зовнішніх ринках. Світовий досвід показує, що отримують перемогу ті промислові підприємства, які зосереджують свою діяльність на інноваційних орієнтирах розвитку.
Промислові підприємства можуть обрати різні вектори свого інноваційного розвитку: створення та впровадження інновацій вимагає саме промислове підприємство, з урахуванням стратегії розвитку бізнес-процесів, або інновації вимагають потреби ринку і промислове підприємство намагається максимально їх задовольнити для забезпечення довгострокових, ефективних результатів діяльності.
У практичній діяльності промислових підприємств виникає не тільки необхідність розробки та впровадження інновацій, а й актуальна потреба в ефективному управлінні ними. Оновлюються навички: передбачення можливих інноваційно-орієнтованих змін; концентрації потенціальних ресурсів; передбачати та мінімізувати впливи ризиків тощо. Відповідно, стає необхідністю розробка механізму формування системи управління інноваційним розвитком промислових підприємств. Своєчасність прийняття ефективних управлінських рішень забезпечується стратегією управління інноваційним розвитком із залученням людського капіталу.
Метою статті є науково-практичні підходи до розробки механізму формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком промислових підприємств в динамічних ринкових умовах господарювання.
За результатами проведеного дослідження можна сказати, що інноваційно-орієнтований розвиток має великі резерви для підвищення ефективності діяльності промислових підприємств, що дозволить створювати конкурентні переваги, проникати на світові ринки та забезпечувати стійку конкурентоспроможність.
Результати прогнозних розрахунків інтегральних показників системи управління промислових підприємств на 2020-2025 рр., свідчать про те, що більшість проаналізованих підприємств потребують активного впровадження механізму формування системи управління інноваційно-орієнтованим розвитком для підвищення рівня конкурентоспроможності, орієнтованого на перспективний розвиток та людиноцентрованість, що дозволить переорієнтувати діяльність промислових підприємств на інноваційну модель, підвищити рівень соціально-економічного розвитку, інвестиційної привабливості та інноваційного потенціалу.
Отже, інноваційно-орієнтований розвиток промислових підприємств вимагає відповідних змін у існуючих формах і методах організації управління, що вимагає безперервності та креативності в системі управління інноваціями.
Ключові слова: інноваційно-орієнтований розвиток, система управління, промислові підприємства, прогнозування; механізм.

Розширена анотація англійською мовою

     The dynamic environment actively influences the functioning of domestic industrial enterprises and requires constant search and realization of opportunities to increase their competitive advantages in domestic and foreign markets. World experience shows that those industrial enterprises that focus their activities on innovative development guidelines win.
Industrial enterprises can choose different vectors of their innovative development: the creation and implementation of innovations requires the industrial enterprise itself, taking into account the strategy of business process development, or innovations require market needs and the industrial enterprise tries to satisfy them to ensure long-term, effective results.
In the practical activities of industrial enterprises there is not only the need to develop and implement innovations, but also the urgent need for effective management. Skills are updated: anticipation of possible innovation-oriented changes; concentration of potential resources; anticipate and minimize the effects of risks, etc. Accordingly, it becomes necessary to develop a mechanism for forming a management system for innovative development of industrial enterprises. The timeliness of effective management decisions is ensured by the strategy of innovation development management with the involvement of human capital.
The purpose of the article is scientific and practical approaches to the development of a mechanism for forming a management system for innovation-oriented development of industrial enterprises in dynamic market conditions.
According to the results of the study, we can say that innovation-oriented development has great potential for improving the efficiency of industrial enterprises, which will create competitive advantages, penetrate world markets and ensure sustainable competitiveness.
The results of forecast calculations of integrated indicators of the management system of industrial enterprises for 2020-2025, indicate that most of the analyzed enterprises need active implementation of the mechanism of innovation management-oriented development to increase the level of competitiveness, focused on forward development and human focus, which will reorient activity of industrial enterprises on the innovative model, to increase the level of socio-economic development, investment attractiveness and innovation potential.
Thus, innovation-oriented development of industrial enterprises requires appropriate changes in existing forms and methods of management, which requires continuity and creativity in the innovation management system.
Key words: innovation-oriented development, management system, industrial enterprises, forecasting; mechanism.

References

 1. Verba V.A., Hrebeshkova O.M. Analitychna otsinka upravlinskykh tekhnolohii rozvytku ukrainskykh pidpryiemstv / Aktualni problemy ekonomiky. — 2010. — № 5. — S. 52–59.
 2. Ivanova M.I., Markus O.E. Porivnialna kharakterystyka metodiv otsinky konkurentospromozhnosti / Ekonomichnyi prostir. – 2011. – №48/2. – S. 189 – 196.
 3. Bilyk R.S. Modeli innovatsiinoho rozvytku natsionalnykh ekonomik v umovakh hlobalnoi konkurentsii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Ekonomika. Vypusk 2 (48). 2016. S.16–23.
 4. Yehorov I.Iu. Systema kompleksnykh indykatoriv otsinky naukovo-tekhnichnoi ta innovatsiinoi diialnosti v konteksti protsesiv yevrointehratsii. Nauka ta innovatsii. 2016. № 4. S. 21–23.
 5. Druker P. F. Ynnovatsyy y predprynymatelstvo. SPb.: Buk Chember Ynternэshnl, 1992. 160 s.
 6. Kyzym M. O., Bielikova N. V., Moshchytska T. O. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv Ukrainy ta modernizatsiia yikh ustroiu: monohrafiia , Kh.: VD INZhEK, 2011. 304 s.
 7. Prokhorova V. V., Protsenko V. M., Chobitok V. I. Formuvannia konkurentnoi stratehii pidpryiemstv na zasadakh innovatsiino-spriamovanoho investuvannia : monohrafiia. Kharkiv: Ukrainska inzhenerno-pedahohichna akademiia, 2015. 291 s.
 8. Prokhorova V.V., Yarmoliuk V.I. Innovatsiini peretvorennia yak strukturnyi element antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom / Эkonomyka y upravlenye. 2013.  № 2.  S. 28-33.
 9. Chobitok V. I. Formuvannia systemy otsinky innovatsiino-investytsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv. Sotsialna ekonomika. Naukovyi ekonomichnyi zhurnal Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. 2017. № 1 (53). S. 135–139.
 10. Trydid O.M. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku pidpryiemstva: monohr. Kharkiv: KhDEU, 2008. – 364 s.
 11. Chobitok V. I. Intehrovanyi mekhanizm intelektualizatsii upravlinnia kholistychnym rozvytkom pidpryiemstv: multyahentni tekhnolohii. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu. 2019. № 4 (68). S. 148–154.

Post Author: npetliaks

Translate