Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ ЧЕСАННЯ НА ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНОПЛЯНОГО ВОЛОКНА

STUDY OF THE CARDING PROCESS INFLUENCE ON THE GEOMETRIC CHARACTERISTICS OF HEMP FIBER

Сторінки: 173-180 Номер: №3, 2021 (297)
Автори:
О.А. ГИЧ, М.Й. РАСТОРГУЄВА, О.В. ЗАКОРА
Херсонський національний технічний університет
О. HYCH, M. RASTORHYIEVA, О. ZAKORA
Kherson National Technical University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2021-297-3-173-180
Надійшла / Paper received :  19.05.2021 р
Надрукована / Paper Printed : 30.06.2021 р

Анотація мовою оригіналу

У статті проведено аналіз можливості переробки імпортної коноплесировини для отримання текстильних виробів побутового призначення за вітчизняними технологіями переробки луб’яних волокон. В якості механічного впливу на геометричні характеристики конопель обґрунтовано вибір процесу чесання.
Ключові слова: конопляне волокно, текстильні матеріали, довжина і товщина волокон, процес чесання.

Розширена анотація англійською мовою

The article analyzes the possibility of processing imported hemp raw materials to obtain household textiles using domestic technologies for processing best fibers. The choice of the carding process is justified as a mechanical effect on the geometric characteristics of hemp. A preliminary visual analysis of samples of hemp fibers, which is imported by a domestic enterprise in order to obtain yarn using a carded spinning system, has been carried out. As a result of the analysis of morphometric characteristics, it was found that the resulting fiber is hemp cottonin. The length and thickness of cottonin vary considerably. Such dimensional characteristics do not allow using it for the manufacture of household yarn. To further break down the complex hemp fibers and reduce their length, a carding process is applied. The study of the effect of the carding process was carried out while implementing five carding cycles on a laboratory fiber mixer, which is an imitation of the carding process on carding equipment in a production environment. After each carding cycle, a card canvas is formed, in which the fibers are evenly mixed and oriented in the longitudinal direction. Sizing of hemp fibers occurs after each carding cycle. According to the dimensional characteristics, staple and modal diagrams of the length distribution and diagrams of the diameter distribution of hemp fibers were constructed. It was found that as a result of the carding process, the average length and thickness of hemp fibers decreased significantly while maintaining the normalized breaking load. But at the same time, the proportion of long fibers remains and a rather high linear density of the fibers remains, which does not allow them to be processed into yarn using a carded spinning system. It is recommended that you continue with the mechanical processing process or use carded hemp fiber to make yarn using the machine’s wool spinning system.
Key words: hemp fiber, textile materials, fiber length and thickness, carding process.

References

 1. Lialina N.P. Rozvytok naukovykh osnov pervynnoi pererobky stebel nenarkotychnykh konopel dlia otrymannia volokon riznoho funktsionalnoho pryznachennia : dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora tekhnichnykh nauk / Lialina N.P. – Kherson, 2015. – 335 s.
 2. Slizkov A. M. Mekhanichna tekhnolohiia tekstylnykh materialiv. Chastyna I. (Priadylne ta krutylne vyrobnytstva) / A. M. Slizkov, T.O. Yakubovska, I. A. Prokhorova. – K. : KNUTD, 2014. – 432 s.
 3. Mehanicheskaya tehnologiya tekstilnyh materialov : ucheb. dlya vuzov / A.G. Sevostyanov, N.A. Osmin, V.P. Sherbakov i dr. – M. : Legprombytizdat, 1989. – 512 s.
 4. Isaev I.A. Ispolzovanie parametra «rassheplennost» kak osnovy dlya matematicheskogo opisaniya processa chesaniya lnyanyh volokon na lnochesalnyh mashinah i agregatah / I.A. Isaev, V.I. Zhukov, P.A. Isaev // Izvestiya vuzov. Tehnologiya tekstilnoj promyshlennosti. – 2013. – № 4(346). – S. 35–37.
 5. Koroleva E.N. Issledovanie linij dlya pererabotki tehnicheskoj konopli v odnotipnuyu i shtapelirovannuyu penku / E.N. Koroleva, E.V. Novikov, A.V. Bezbabchenko, D.M. Shevaldin // Nauchno-tehnicheskij byulleten Vserossijskogo NII maslichnyh kultur. – 2018. – Vyp. 3 (175). – S. 85–91.
 6. Kulemkin Yu.V. Modernizaciya grebennogo polya lnochesalnoj mashiny dlya pererabotki volokon konopli / Yu.V. Kulemkin, A.V. Privalov, G.M. Travin // Izvestiya vuzov. Tehnologiya tekstilnoj promyshlennosti. – 2014. – № 5(353). – S. 130–133.
 7. Kucherenko Ye.V. Rozrobka tekhnolohii oderzhannia vysokoelastychnykh voloknystykh materialiv iz vtorynnoi syrovyny : dys. na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofii : 161 – khimichni tekhnolohii / Ye.V. Kucherenko. – Kyiv, 2020. – 152 s.
 8. Thygesen A., Madsen B., Bjerre A.B., Lilholt H. (2011). Cellulosic Fibers: Effect of Processing on Fiber Bundle Strength, Journal of Natural Fibers, 8:3, 161–175.
 9. Mykhailova L.I. Otsinka ekonomichnoho potentsialu vyrobnytstva produktsii konopliarstva v Ukraini / L.I. Mykhailova, L.V. Korenivska // Ekonomika APK. – 2020. – № 1. – S. 33.
 10. Boiko H. Tekhnichni konopli: perspektyvy rozvytku rynku v Ukraini / H. Boiko, H. Tikhosova, A. Kutasov // Tovary i rynky. – 2018. – № 1. – S. 110–120.
 11. Kyrylchuk I.Ie. Vyznachennia heometrychnykh kharakterystyk konoplianoho volokna / I.Ie. Kyrylchuk, O.A. Hych, M.I. Rastorhuieva // Molod – nautsi i vyrobnytstvu – 2018: Innovatsiini tekhnolohii lehkoi promyslovosti : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh uchenykh, 17-18 travnia 2018 r., m. Kherson (Ukraina) / Khersonskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, 2018 r. – S. 71.
 12. Hych O.A. Vyznachennia liniinoi hustyny konoplianykh volokon / O.A. Hych, M.I. Rastorhuieva, K.O. Kostiunina // Materialy IV-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasni tekhnolohii promyslovoho kompleksu: bazovi protsesni innovatsii – 2018», (12–16 veresnia 2018 r.). – Kherson : KhNTU, 2018. – Vypusk 4. – S. 189.
 13. Laboratornii apparat dlia smeshyvanyia эlementarnыkh volokon «Labormykser» typa FM-10.
 14. DSTU 5015:2008. Volokno lliane korotke. Tekhnichni umovy.
 15. DSTU ISO 139:2007. Materialy tekstylni. Standartni atmosferni umovy dlia kondytsiiuvannia ta vyprobuvannia (ISO 139:2005, IDT).
 16. Hych O.A. Vplyv protsesu chesannia na dovzhynu ta tovshchynu konoplianoho volokna / O.A. Hych, M.I. Rastorhuieva // «Molod – nautsi i vyrobnytstvu – 2019: Innovatsiini tekhnolohii lehkoi promyslovosti» : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh uchenykh, 16-17 travnia 2019 r., m. Kherson (Ukraina) / Khersonskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, 2019 r. – S. 41–43.
 17. Kukin G. N. Tekstilnoe materialovedenie (volokna i nitej) / Kukin G. N., Solovev A. N., Koblyakov A. I. – M. : Legprombytizdat, 1989. – 352 s.
 18. Kamera dlya mikroskopa SIGETA MCMOS 1300 1.3MP USB2.0. – URL : https://oz.com.ua/pr-tsifrovaja-kamera-sigeta-mcmos-1300-1-3mp.html.
 19. 2010-2015 ToupTek Photonics, Zhejiang, P.R.China. Instructions to ToupView. – URL: http://www.touptek.com/product/showproduct.php?lang=en&id=103.
 20. Rastorhuieva M.I. Materialoznavstvo ta ekspertyza tekstylnykh vyrobiv : navch. posib. dlia vuziv / M.I. Rastorhuieva, V.V. Yevtushenko, O.V. Horizontova. – Kherson, 2009. – 206 s.
 21. Rastorhuieva M.I. Rozrobka tekhnolohii otrymannia bahatokomponentnoi priazhi z vykorystanniam konoplianoho kotoninu : dys. kand. tekhn. nauk : 05.19.03 / Mariia Yosypivna Rastorhuieva. – Kherson, 2007. – 180 s.

 

Post Author: npetliaks

Translate