Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СУЧАСНИЙ СТАН ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

THE CURRENT STATE OF THE TAX POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Сторінки: 212-215. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:
Шпильова В.О., Шпильовий В. А.
ПВНЗ “Європейський університет” Черкаська філія

Shpylova V., Shpylovyi V.
Higher Educational Institution “European University” Cherkasy branch

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-52
Надійшла / Paper received : 09.08.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

      Дослідження податкового потенціалу, що проводяться сучасними авторами, найчастіше стосуються розгляду проблем міжбюджетних відносин і  податкових доходів окремих територій держави, а також можливостей зростання цих доходів. Проте система податкового адміністрування не повною мірою виконує притаманні їй функції з усунення податкової асиметрії і підвищення ефективності податкової політики, не стимулює результативність бізнесу. Недооцінка ролі методів аналізу та оцінки для досліджень звужують кордони отримання податковими органами і економічними суб’єктами корисної та профільної інформації. Проблема нерозвиненості методології, недостатності ефективних інструментів оцінки податкового потенціалу підприємств зумовлена тим, що не в повній мірі враховується вплив інституційної структури економіки та інфраструктури податкового потенціалу платників податків.
В статті розглянуто основні підходи до визначення поняття податкового потенціалу підприємства та проаналізовано основні фактори впливу на нього. Виділені основні напрями та рекомендації щодо підвищення податкового потенціалу підприємств України.
      Ключові слова: податковий потенціал, методи оцінки податкового потенціалу, податкове навантаження, напрями підвищення податкового потенціалу.

Розширена анотація англійською мовою

     Studies of the tax potential conducted by modern authors, most often relate to the problems of intergovernmental relations and tax revenues of individual territories of the state, as well as opportunities for growth of these revenues. However, the system of tax administration does not fully perform its inherent functions to eliminate tax asymmetry and increase the effectiveness of tax policy, does not stimulate business performance. Underestimation of the role of analysis and evaluation methods for research narrows the boundaries of obtaining useful and relevant information by tax authorities and economic entities. The problem of underdeveloped methodology, lack of effective tools for assessing the tax potential of enterprises is due to the fact that the impact of the institutional structure of the economy and the infrastructure of the tax potential of taxpayers is not fully taken into account.
The article deals with the main approaches to the definition of the tax potential of the company and analyzes the main factors of influence on him. Were identified the basic directions and recommendations for improving tax potential of enterprises in Ukraine.
      Keywords: tax potential, methods for assessing the potential tax, tax load, directions of improvement tax potential.

References

  1. Horkyi N.V. Nalohovыi potentsyal v mekhanyzme mezhdunarodnыkh otnoshenyi / N.V. Horkyi // Fynansы. – 1999. – № 6. – S. 27-30.
  2. Kalambet S.V. Podatkovyi potentsial:teoriia, praktyka, upravlinnia / S.V. Kalambet. – Dnipropetrovsk: Nauka i osvita, 2001. – 304 s. – № 2. – S. 29-32.
  3. Karataev A.S., Ynstrumentaryi otsenky nalohovoho potentsyala krupneisheho nalohoplatelshchyka // Vektor nauky THU. – 2010 – № 4(14), – s.226-229
  4. Kashyna N.V. Metodyka  raschetov  nalohovoho potentsyala / N.V. Kashyna // Fynansы. – 2001. – № 12. – S. 35-37.
  5. Kolomyets A.L. O poniatyiakh nalohovoho y fynansovoho potentsyalov rehyona / A.L. Kolomyets, A.D. Melnyk // Nalohovыi vestnyk. – 2000. – № 1. – S. 6-9.
  6. Melnyk Mariana. Napriamy pidvyshchennia podatkovoho potentsialu stymuliuvannia dilovoi aktyvnosti v Ukraini / M. Melnyk // Ekonomist. – 2011. -№ 5. – S. 28-32.
  7. Sabytova N.M. O poniatyy fynansovoho potentsyala rehyona y metodolohyia eho otsenky / N.M. Sabytova // Fynansы. – 2003. – № 2. – S. 63-65.
  8. Smerdov V.Iu. Sushchnost y otsenka nalohovoho potentsyala / «Upravlinnia rozvytkom» – 2010 – №4 (80) – s. 159-161

Post Author: Кравчик Юрій

Translate