Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

THE OVERSIZED CARGO FORWARDING: ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS

ЕКСПЕДИЦІЯ НЕГАБАРИТНИХ ВАНТАЖІВ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ

Сторінки: 175-180. Номер: №5, Том 1, 2021 (298)

Автори:
Wladyslaw WORNALKIEWICZ
The Academy of Management and Administration in Opole, Poland
Yurii KRAVCHYK
ORCID ID: 0000-0002-2780-5605
е-mail: gromplus7@gmail.com
Khmelnytskyi National University
Alla KAPLUNOVSKA
ORCID ID: 0000-0003-3734-1098
e-mail: allakaplunovska@gmail.com
Zaporizhia Polytechnic National University

Ворналкевіч Владислав
Академія управління і адміністрації в Ополе, Польща
Кравчик Ю. В.
Хмельницький національний університет
Каплуновська А. М.
НУ «Запорізька політехніка»

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-298-5(1)-29
Надійшла / Paper received : 11.08.2021
Надрукована / Paper Printed : 04.10.2021

Анотація мовою оригіналу

     The transport of oversized cargo is becoming more and more popular, which is related to the construction of, inter alia, wind farms to generate electricity in mountain areas or on the coast of the Baltic Sea. Internet communication networks are expanding, thus requiring the construction of new relay towers. Non-divisible elements to be transported are getting longer and more difficult to be delivered and installed in the field. All this must be met by forwarding and transport of industrial long cargo. Such a situation requires specialized vehicles, monitoring and optimization of travel routes.
      Keywords: oversized cargo, vehicle, semi-trailer, logistics systems, economic aspects, legal aspects.

Розширена анотація англійською мовою

     Усі заходи, пов’язані з передачею матеріального блага, разом із усіма процесами планування та контролю передачі цього товару визначають поняття логістики. Важливо підтримувати логістичний процес за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення, яке в основному базується на системі GPS. Одним із елементів процесу передачі товарів у логістиці є транспортні послуги. Без транспортних послуг неможливо здійснити доставку.
Перевезення довгомірних вантажів здійснюється за допомогою транспортних засобів, конструкційно обладнаних для транспортування довгих елементів, найчастіше за допомогою комбінації автомобіль-причіп або транспортний засіб-напівпричіп.
Попит на перевезення негабаритних вантажів все ще зростає, а високі витрати, пов’язані з реалізацією транспорту, не є стримуючим фактором для клієнтів. Негабаритні вантажі, у тому числі довговантажні, як уже згадувалося, використовуються у будівельній галузі, у всіх виробничих та промислових видах діяльності, енергетиці, охороні навколишнього середовища та багатьох інших сферах
Перевезення негабаритних вантажів стає все більш популярним, що пов’язано, зокрема, з будівництвом вітрових електростанцій для виробництва електроенергії в гірських районах або на узбережжі Балтійського моря. Мережі Інтернет -комунікацій розширюються, що вимагає будівництва нових релейних башт. Транспортувати нероздільні елементи стає все довше і важче доставляти та встановлювати на місцях. Все це має бути задоволено шляхом експедирування та транспортування промислових довгомірних вантажів. Така ситуація вимагає спеціалізованих транспортних засобів, моніторингу та оптимізації маршрутів подорожей.
     Ключові слова: негабаритні вантажі, транспортні засоби, напівпричепи, логістичні системи, економічні аспекти, юридичні аспекти.

References

 1. Nielepkowicz T., Sowiński A. Transport ładunków dłużycowych. https://warsztat.pl/dzial/18-warto-wiedziec/artykuly/transport-ladunkow-dluzycowych,57360.
 2. Juściński S. Logistyka transportu ładunków nienormatywnych, Libropolis, Warszawa 2016, s. 18.
 3. Rybiński Ł., Chojnacki D. Przewozy ponadnormatywne w transporcie drogowym. Materiały dydaktyczne, op. cit., s. 7.
 4. Chukurna О., Nikolaiev D. Marketing strategy of territorial branding in the context of sustainable development. VUZF Review. VUZF University. Vol. 6 No. 1 (2021), 65-78. URL: http://papersvuzf.net/index.php/VUZF/article/view/142
 5. Havrylenko, N.V. Prohnozuvannia rozvytku rehioniv na pidstavi bahatofaktornykh modelei [Ekonomika. Finansy. Pravo]. Shchomisiachnyi informatsiino-analitychnyi zhurnal (Kyiv), 2013, vol.12(1), pp.19-22. [in Ukrainian].
 6. Havrylenko, N.V., Hryshchenko, O.V., Koshutska, V.O. Retrospektyvnyi analiz dekompozytsii lohistychnykh system. Ekonomika Finansy Pravo, 2018, 5, 21-25 [in Ukrainian]. Available at: http://efp.in.ua/uk/journal-item/208
 7. Oklander M., Chukurna O., Oklander T., Yashkina O. Methodical principles to calculation information value in pricing policy in supply chains. Estudios de Economía Aplicada. 2020, № 38-3(1) URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4009/4263.
 8. Ostenda A., Wierzbik-Strońska M., Nestorenko T. Rynek pracy a branża motoryzacyjna – aspekty społeczne, ekonomiczne i edukacja. Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Editorky : doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD., doc. Tetyana Nestorenko. Slovensko : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. pp. 319–225. http://dspace.bdpu.org:8080/handle/123456789/4110
 9. Zubro T., Adašková D. Politiko-ekonomičeskije aspekty jevropejskoj integracii: opyt Slovackoj respubliki. In Actual Problems of Economics. – Kyiv : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 10, pp. 19-27.
 10. Nestorenko, T.; Morkunas, M.; Peliova, J.; Volkov, A.; Balezentis, T.; Streimkiene, D. A New Model for Determining the EOQ under Changing Price Parameters and Reordering Time. Symmetry, 2020, 12, 1512. https://www.mdpi.com/2073-8994/12/9/1512.
 11. Zeng, S., Nestorenko, O., Nestorenko, T., Morkūnas, M., Volkov, A., Baležentis, T., & Zhang, C. EOQ for perishable goods: modification of Wilsons model for food retailers. Technological and Economic Development of Economy, 2019. 25(6), 1413-1432. https://doi.org/10.3846/tede.2019.11330
 12. Januła E., Truś T., Gutowska Ż., Spedycja, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s.167-168.
 13. Neider J., Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 173.
 14. Mendyk E. Ekonomika i organizacja transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2002, s. 226.
 15. Marciniak- Neider D., Neider J., Podręcznik spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2006, s. 494.
 16. Act of June 20, 1997, Road Traffic Law – in accordance with the change introduced in the Act of August 18, 2011, amending the Road Traffic Law and other Laws (Dz. U. Nr 222 z 2011r. poz. 1321).

Post Author: npetliaks

Translate