Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МОДЕЛЬ  МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

MODEL OF MANAGEMENT MECHANISM OF INTEGRATED INFRASTRUCTURE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Сторінки: 216-223. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:
Карпін С. І.
Львівський торговельно-економічний університет

Karpin S.
Lviv University of Trade and Economics

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-40
Надійшла / Paper received : 17.07.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

     Результативне функціонування агропромислового комплексу та його інфраструктури створює необхідні умови для розвитку  й прогресивного зростання аграрного сектора національної економіки. Розвиток агропромислового комплексу, в умовах сьогодення, взаємопов’язаний з науково-теоретичними дослідженнями, розробкою та впровадженням нових технологій й інновацій, постає фактором модернізації у внутрішньогалузевій господарській діяльності та її соціально-економічної сфери. Сучасний стан інфраструктури агропромислового комплексу України та поширення пандемії COVID-19 обмежує соціально-економічні можливості у внутрішньогалузевому середовищі та надає інерційність процесам розвитку агропромислового виробництва у національному макроекономічному середовищі.
Метою статті є розробка концептуальної моделі  механізму управління інтегральною інфраструктурою агропромислового комплексу.
Теоретичним підґрунтям у процесі наукового дослідження стали наукові праці відомих українських та зарубіжних науковців, законодавство України та нормативні акти. Під час дослідження були використані загальнонаукові і спеціальні методи: аналізу, діагностики,  синтезу, індукції, дедукції – для побудови  концептуальної моделі  механізму управління інтегральною інфраструктурою агропромислового комплексу; було використано метод узагальнення та конкретизації щодо диференційними завданнями механізму управління інтегральною інфраструктурою агропромислового комплексу  тощо.
У науковому дослідженні  побудовано концептуальну модель механізму управління інтегральною інфраструктурою агропромислового комплексу.
За результатами дослідження, доведено,що концептуальна модель  механізму управління інтегральною інфраструктурою агропромислового комплексу, передбачає формування комплексу адаптивної взаємодії узгоджених складових організаційного, структурно-функціонального та методичного характеру, які спрямовані на системне  вирішення протиріч, які виникають між суб’єктами агропромислового комплексу та його інфраструктури в процесі  реалізації диференціальних цілей, з метою покращення якісних і кількісних індикаторів та конкурентних переваг у агропромисловому комплексі, що сприятиме стійкому  розвитку національної  економіки в умовах глобальних викликів.
Ключові слова: агропромисловий комплекс, розвиток, структурно-функціональне забезпечення, глобалізація, інтеграція, сталий розвиток, соціально-економічні аспекти, стратегічні імперативи, інновації, адаптація.

Розширена анотація англійською мовою

     The effective functioning of the agro-industrial complex and its infrastructure creates the necessary conditions for the development and progressive growth of the agricultural sector of the national economy. The development of the agro-industrial complex, in today’s conditions, is interconnected with scientific and theoretical research, development and implementation of new technologies and innovations, is a factor of modernization in intra-industry economic activity and its socio-economic sphere. The current state of the infrastructure of the agro-industrial complex of Ukraine and the spread of the COVID-19 pandemic limits the socio-economic opportunities in the intra-industry environment and gives inertia to the development of agro-industrial production in the national macroeconomic environment.
The aim of the article is to develop a conceptual model of the management mechanism of the integrated infrastructure of the agro-industrial complex.
Materials and methods. The theoretical basis in the process of scientific research were the scientific works of famous Ukrainian and foreign scientists, Ukrainian legislation and regulations. During the research, general scientific and special methods were used: analysis, diagnostics, synthesis, induction, deduction – to build a conceptual model of the management mechanism of the integrated infrastructure of the agro-industrial complex; the method of generalization and specification of the differential tasks of the mechanism of management of the integrated infrastructure of the agro-industrial complex, etc. was used.
Results. The scientific research builds a conceptual model of the mechanism of management of the integrated infrastructure of the agro-industrial complex.
Conclusions. According to the results of the study, it is proved that the conceptual model of the management mechanism of the integrated infrastructure of the agro-industrial complex provides for the formation of a complex of adaptive interaction of agreed components of organizational, structural-functional and methodological nature. in the process of implementing differential goals, in order to improve qualitative and quantitative indicators and competitive advantages in the agro-industrial complex, which will contribute to the sustainable development of the national economy in the face of global challenges.
Key words: agro-industrial complex, development, structural and functional support, globalization, integration, sustainable development, socio-economic aspects, strategic imperatives, innovations, adaptation.

References

  1. Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryiemstva : monohrafiia [Theoretical and methodological and practical principles of research of the performance management system of an industrial enterprise: monograph]. Kherson : Vydavnytstvo : Hrin D.S. [in Ukrainian].
  2. Melnyk, Yu. M. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady rehuliuvannia rozvytku promyslovosti u natsionalnii ekonomitsi : monohrafiia [Theoretical and methodological principles of regulating the development of industry in the national economy: a monograph]. Kherson : OLDI-PLIuS. [in Ukrainian].
  3. The Global Competiveness Index. The Global Competitiveness Report 2013-2019. World Economic Forum. URL : https://www.weforum.org/reports
  4. Financial Development Index Database. IMF. URL: https://data.imf.org/?sk=f8032e80-b36c-43b1-ac26-493c5b1cd33b&sId=1480712949562
  5. Financial Sector. Data. The World Bank Group. URL : https://data.worldbank.org/topic/financial-sector?view=chart
  6. Index of Economic Freedom. URL : https://www.heritage.org/index/
  7. Hural A. O., Lomachynska I. A. Vplyv finansovoho rozvytku Vyshehradskoi hrupy na sotsialno-ekonomichnyi dobrobut. Ekonomika: realii chasu. 2017. №6 (34). S. 37-43.
  8. Lomachynska I., Babenko V., Yemets O., Yakubovskiy S., Hryhorian R. Impact of the foreign direct investment inflow on the export growth of the Visegrad group countries. Studies of Applied Economics. 2020. 38, 3(1).
  9. Gural A., Lomachynska I. FDI and financial development as determinants of economic growth for V4 countries. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol 3, No 4. R. 59-64.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate