Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА ОЦІНКА ЇХ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ

ANALYSIS OF MUNICIPAL ELECTRIC TRANSPORT ENTERPRISES AND EVALUATION OF THEIR ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Сторінки: 47-50. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:

СТАМАТІН В. В., ТАРАРУЄВ Ю. О.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

VYACHESLAV STAMATIN, YURIY TARARUYEV
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-42
Надійшла / Paper received : 05.08.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

      В статті надано детальний аналіз роботи (економічних показників діяльності) комунальних підприємств міського електротранспорту на прикладі ряду транспортних підприємств міста Харкова, а також оцінка з економічної точки зору їх підприємницької активності та перспектив щодо її розвитку. Для виявлення підприємницького потенціалу підприємств пропонується здійснення ряду етапів: аналіз поточного стану підприємств, що передбачає узагальнення звітної інформації щодо їх діяльності та виявлення тенденцій розвитку за результатами аналізу; вибір і визначення показників, що узагальнено відображають підприємницький потенціал підприємств, що означає обґрунтування показників, які комплексно характеризують їх діяльність і можуть використовуватися як індикатори реалізації підприємницького потенціалу; та інтегральна оцінка підприємницького потенціалу, що передбачає узагальнення критеріїв оцінки такого потенціалу й розрахунок відповідного інтегрального показника. На основі результатів розрахунків пропонується проводити ранжування (за підприємствами або видами транспорту) для визначення пріоритетних напрямків залучення інвестицій в галузь.

Ключові слова: міський електротранспорт, підприємницький аспект, інтегральні показники, фінансові результати, збитковість.

Розширена анотація англійською мовою

      В статті надано детальний аналіз роботи (економічних показників діяльності) комунальних підприємств міського електротранспорту на прикладі ряду транспортних підприємств міста Харкова, а також оцінка з економічної точки зору їх підприємницької активності та перспектив щодо її розвитку. Для виявлення підприємницького потенціалу підприємств пропонується здійснення ряду етапів: аналіз поточного стану підприємств, що передбачає узагальнення звітної інформації щодо їх діяльності та виявлення тенденцій розвитку за результатами аналізу; вибір і визначення показників, що узагальнено відображають підприємницький потенціал підприємств, що означає обґрунтування показників, які комплексно характеризують їх діяльність і можуть використовуватися як індикатори реалізації підприємницького потенціалу; та інтегральна оцінка підприємницького потенціалу, що передбачає узагальнення критеріїв оцінки такого потенціалу й розрахунок відповідного інтегрального показника. На основі результатів розрахунків пропонується проводити ранжування (за підприємствами або видами транспорту) для визначення пріоритетних напрямків залучення інвестицій в галузь. Разом з тим, галузева специфіка підприємств МЕТ обумовлює наявність проблем, які потребують першочергового вирішення, до них належать: залежність підприємств МЕТ від державного фінансування, що обумовлене низькою ефективністю їх діяльності та частково пояснюється застосуванням методів управління, що набули поширення за часів планової економіки; низькі фінансові результати та збитковість, що пояснюється необґрунтованістю тарифів на тлі зростання кількості пасажирів, що відносяться до пільгових категорій; високий рівень фізичного зношення рухомого складу внаслідок тривалого використання основних засобів виробничого призначення без проведення їх модернізації чи оновлення. І тільки застосування підприємницького підходу на комунальних підприємствах міського електротранспорту нашої країни можуть вирішити назрілі питання щодо виходу галузі із кризи. Кількість реалізованих підприємницьких проектів на інших підприємствах України постійно збільшується, отже варто керівництву підприємств МЕТ звернути на це увагу, спираючись на науковий підхід та детальне опрацювання, вдосконалення та вивчення подібного досвіду.

Keywords: urban electric transport, business aspect, integrated indicators, financial results, unprofitability

References

 1. Palant O. (2016) Stratehiya systemnoyi modernizatsiyi misʹkoho elektrychnoho transportu [Strategy of system modernization of urban electric transport]. Kharkіv: Golden Pages (in Ukraine).
 2. Vodovozov Yu.N. and other (2018) Problemy restrukturyzatsiyi pidpryyemstv nazemnoho elektrychnoho transport [Problems of restructuring enterprises of land electric transport]. Kharkiv : Golden Pages (in Ukraine).
 3. Nykyforuk O.I. (2014) Modernizatsiya nazemnykh transportnykh system Ukrayiny [Modernization of Ukraine`s land transport systems]. Kyiv : IEP NANU. (in Ukraine).
 4. Bashynska I.O., Filippov V.Iu. (2017) Problemy ta shliahy udoskonalennia funktsionuvannia pasazhyrskoho pasazhyrskoho transportu [Problems and way of improving of urban passenger transport]. Ekonomika. Finansy. Pravo, no. 7/1, pp. 35-37.
 5. Hnedina K.V. (2017) Problemy ta perspektyvy rozvytku misʹkoho elektrychnoho transportu [Problems and prospects of urban electric transport development]. Bulletin of the Chernihiv State Technological University, no. 74, pp. 11-19.
 6. Dimchenko O.V., Kurdu A.С. (2014) Obgruntuvannya tendentsiy rozvytku pidpryyemstv misʹkoho elektrychnoho transportu u konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv v Ukrayini [Substantiation of tendencies of development of enterprises of urban electric transport in the context of European integration processes in Ukraine]. Municipal economy of cities, no. 113, pp. 3-10.
 7. Dobrova N.V., Osypova M.M., Nechepurenko M.S. (2017) Napryamy udoskonalennya diyalʹnosti misʹkoho elektrotransportu [Directions of improvement of activity of city electric transport]. Black Sea Economic Studies, vol. 14, pp. 58-64.
 8. Burinskiene M. Urban transport systems planning : monograph. Vilnius : Technika, 2005. 352 p.
 9. Lithuanian urban transport systems, Klaipeda : monograph / P. Juskevicius et al. Vilnius : Technika, 2006. 181 p.
 10. Griskeviciene D., Juskevicius P., Valeika V. Transport : The Territorial Master Plan of Lithuanian Republic. Vilnius : Urbanistika, 2001.
 11. Comparison and Evaluation of Fare Collection Technologies in the Public Transport. Ivana Olivková / Procedia Engineering 178 (2017) 515–525. URL: https: // www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817300991 (assessed 29 January 2020).

Post Author: Кравчик Юрій

Translate