Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОЦІНКА ЯКОСТІ ХУТРОВОГО ВЕЛЮРУ

QUALITY ASSESSMENT OF FUR VELOUR

 Сторінки: 230-239. Номер: №5, 2021 (301)
 Автори:
ХЛЄБНІКОВА Н. Б.
Черкаський державний бізнес-коледж
ORCID: 0000-0003-1487-1950
e-mail: khliebnikovanb@gmail.com
ДАНИЛКОВИЧ А. Г.
Київський національний університет технологій та дизайну
ORCID: 0000-0002-5707-0419
е-mail: ag101@ukr.net
KHLIEBNIKOVA N.
Cherkasy State Business College
DANYLKOVYCH А.
Kyiv National University of Technologies and Design
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2021-301-5-230-239
Рецензія/Peer review : 24.09.2021р.
Надрукована/Printed : 10.10.2021 р.

Анотація мовою оригіналу

 У роботі встановлена кількісна оцінка якості хутрового велюру з сировини овчини і шкурок нутрії, отриманих за розробленими технологіями з використанням алкенмалеїнової композиції. Розрахований комплексний показник якості гідрофобізованого хутрового велюру і шкурок нутрії, який включає 10 значущих експериментально визначених показників. За комплексним показником якості гідрофобізований велюровий матеріал суттєво переважає хутровий велюр, отриманий за типовими технологіями, особливо після його дощування. Отримані матеріали можуть ефективно використовуватись для виготовлення одягових виробів, придатних для експлуатації в екстремальних умовах при дії дощу і снігу.
Ключові слова: хутровий велюр, овчини, шкурки нутрії, гідрофобізація, властивості, комплексний показник якості, функція Харрінгтона.

Розширена анотація англійською мовою

The paper offers a quantitative assessment of the quality of fur velour made of raw sheepskin and nutria skins obtained by the developed technologies. For this purpose, hydrophobized fur velour made of semi-fine-wool sheep skins and nutria skins with low-quality bristle hair has been used. The tanned semi-finished product of sheepskin and male nutria after moisture removal has been processed with a grinding skin of 4-5 grit. Fur velour is obtained from raw materials of inhomogeneous structure in different topographic areas, low density, but with satisfactory physical and mechanical properties of leather fabric, which in its quality meets standards requirements. The hydrophobization process is carried out with a composition based on α-alkenes С20–24 and maleic anhydride with an average molecular weight of 38‧103. According to the purpose of the research, a comprehensive assessment of the quality level of hydrophobized fur velour has been performed. A number of tasks have been implemented. Individual indicators of fur velour have been selected and ranked by experts. Their significance has been determined. The range of dimensional indicators of fur velour quality has been pointed out according to the scale of desirability. Desirability functions of velour quality significant indicators and complex quality index (CQI) of hydrophobized fur velour have been developed. The results of CQI development of sheepskin and nutria skins hydrophobized fur velour have been analyzed.
CQI of hydrophobized fur velor and nutria skins, which includes 10 significant experimentally determined indicators has been calculated. According to the CQI, the hydrophobized velour material significantly outperforms fur velour obtained by standard technologies, especially after its sprinkling. Hydrophobized velour of sheepskin and nutria is characterized by a higher thermal resistance of 1.17 and 1.15 times, respectively, in comparison with control samples. The obtained materials can be effectively used to manufacture clothing items suitable for use in extreme conditions under rain and snow.
Key words: fur velour, sheepskin, nutria skins, hydrophobization, properties, complex quality index, Harrington function.

References

 1. Chuhunova O. V. Nauchnyi obzor: Sensornyi analiz i yego znachenie v otsenke kachestva i bezopasnosti pishchevykh produktov / O. V. Chuhunova // Nauchnoe obozrenie. Tekhnicheskie nauki. – 2016. – № 3. – S. 118–129.
 2. Honcharov P. P. Sistema otsenki kachestva produktsii / P. P. Honcharov, Z. Kh. Salikhova // Vestnik udmurtskogo universiteta. 2006. – № 2. – S. 52–57.
 3. Dresviannikov A. F. Kompleksnaia otsenka kachestva vysokokremnezemistogo syria / A. F. Dresviannikov, I. D. Sorokina, I. I. Shagiev // Zavodskaia laboratoriia. Diagnostika materialov. – 2017. – Tom 83. – № 10. – S. 70–76. URL : https://doi.org/10.26896/1028-6861-2017-83-10-70-76.
 4. Xu W. An Evaluation Method of Comprehensive Product Quality for Customer Satisfaction Based on Intuitionistic Fuzzy Number / W. Xu, Y. Yu, and Q. Zhang // Discrete Dynamics in Nature and Society. – 2018. URL : https://www.hindawi.com/journals/ddns/2018/5385627/.
 5. Lopatkina S. V. Kompleksna otsinka yakosti bahatosharovykh utepliuvachiv riznoho voloknystoho skladu / S. V. Lopatkina, Yu. S. Shustov, A. V. Kurdenkova // Dyzain y tekhnolohy. – 2020. – № 75. – S. 55–58. URL : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43849246.
 6. Lysenko N. V. Otsinka yakosti shkir z hidrofobnoiu obrobkoiu / N. V. Lysenko, N. V. Omelchenko, M. H. Martosenko // Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovыkh tekhnolohyi. – 2015. – № 3/11 (75 ). – S. 54–60.
 7. Filippov A. D. Sravnitelnaia otsenka pokazateley kachestva netkanykh utepliaiushchikh materialov / A. D. Filippov, Yu. S. Shustov, A. V. Kurdenkova, Ya. I. Bulanov // Dizayn, tekhnolohii i innovatsii v tekstilnoy i legkoy promyshlennosti : sb. materialov Mezhdunar. nauchnotekhnicheskoy konferentsii. Ch. 2. – M., 2020. – S. 20–22.
 8. Gurianova T. I. Issledovanie kompleksa svoystv razlichnykh vidov naturalnykh kozh / T. I. Gurianova, A. O. Abramov // Dizayn, tekhnolohii i innovatsii v tekstilnoy i legkoy promyshlennosti : sb. materialov Mezhdunar. nauchnotekhnicheskoy konferentsii. Ch. 2. – M., 2014. – S. 229–231.
 9. Ovchyny nevychyneni. Tekhnichni umovy: DSTU 8359:2015. – DP «UkrNDNTs». – Chynnyi z 2016-01-01.
 10. Shkurky nutrii nevychyneni. Tekhnichni umovy: DSTU 8414:2015. – DP «UkrNDNTs». – Chynnyi z 2017-07-01.
 11. Danylkovych A. H. Modyfikatsiia kolahenvmisnykh materialiv dlia formuvannia vodostiikykh vyrobiv / A. H. Danylkovych, N. B. Khliebnikova // Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii. – 2019. – T. 25, № 5. – S. 7–14.
 12. Danylkovych A. H. Vyhotovlennia vodostiikoho khutrovoho materialu / A. H. Danylkovych, N. B. Khliebnikova // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. – 2020. – Vyp. 3. – S. 209–214.
 13. Danylkovych A. H. Suchasne vyrobnytstvo khutra / A. H. Dvanylkovych, V. I. Lishchuk, L. V. Strembulevych; za red. A. H. Danylkovycha. – K. : Feniks, 2015. 320 s.
 14. Ovchina shubnaia vydelannaia. Tekhnicheskie usloviia : GOST 1821-75 / Chynnyi vid 1978-01-01. M. : IPK Izdatelstvo standartov, 1997. – 12 s.
 15. Shkurki nutrii vydelannye. Tekhnicheskie usloviia : GOST 12133-86 / Chynnyi vid 1988-01-01. M. : IPK Izdatelstvo standartov, 2002. – 12 s.
 16. Danylkovych A. H. Praktykum z khimii i tekhnolohii shkiry ta khutra: 2 vyd., pererob. i dop. : navch. posib. / A. H. Danylkovych. – K. : Feniks, 2006. – 340 s.
 17. Polotna tekstilnye. Metod ispytaniia dozhdevaniem: GOST 30292-96 (ISO 4920-81). – Minsk : Mezhgosudarstvennyy Sovet po standartizatsii, metrolohii i sertifikatsii, 1999. – 11 s.
 18. Shkurky khutrovi vyrobleni. Nomenklatura pokaznykiv: DSTU HOST 4.420-86. – Ofits. vyd. – K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 1986. – 12 s.
 19. Nomenklatura pokaznykiv yakosti : DSTU 3177-95. / Chynnyi vid 2010-07-20.  M. : Yzdatelstvo standartov, 1981. – 47 s.
 20. Prokhorova I. A. Ekspertna otsinka spozhyvatskykh vlastyvostei tkanyny pry yii proektuvanni / I. A. Prokhorova, O. Yu. Riazanova, H. M. Shulichenko // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences – 2014. – № 2, – S. 77–82.
 21. Vasylenko O. A. Matematychno-statystychni metody analizu u prykladnykh doslidzhenniakh: navch.posib / O. A. Vasylenko, I. A. Sencha. – Odesa: ONAZ im. O.Popova. – 2011. – 166 s.
 22. Statiukha H. O. Vstup do planuvannia optymalnoho eksperymentu / H. O. Statiukha, D. M. Skladanyi, O. S. Bondarenko. – K. : TNUU «KPI», 2011. – 124 s.

 

Post Author: npetliaks

Translate