До опублікування у фаховому журналі “Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки” приймаються наукові праці, що ніколи не друкувалися раніше із технічних наук.

Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, а також матеріалів, у достовірності яких виникає сумнів. Відповідальність за представлені відомості у рукописі статті несе автор. Редакція може не погоджуватись із представленим матеріалом. До тексту статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Автори можуть бути ознайомлені з коректурою статті. Робота, що містить більше десяти помилок на сторінку, буде повернута на доопрацювання авторам. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії.

Редакція приймає статті у електронному та паперовому варіантах з усіма супровідними документами: заява авторів, рецензія з підписом доктора наук при наявності (вказати навчальний заклад рецензента), відомості про авторів з контактами, квитанція.

Параметри рукопису: мови написання рукопису статті – українська, англійська; кількість співавторів – не більше чотирьох; об’єм рукопису – не менше 4 сторінок, але не більше 12 сторінок, включаючи рисунки та таблиці; формат сторінки – А4 (210 ´ 297), орієнтація сторінки – “книжкова”; поля: зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см, зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см; Times New Roman, 10 пт., інтервал між рядками – 1,3; рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок з вільним розміщенням нумерації на листі; рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, 2003) без макросів; рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт, положення об’єкту – “в тексті”; для набору формул використовувати вбудований у Word редактор формул Microsoft Equation або Mathtype!. Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ.

Анотація до статті англійською мовою повинна бути розширена (1800 знаків з пробілами – це близько 20 рядків).

Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно за порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках; бібліографічний опис літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006, приклад оформлення наведено у бюлетені ВАК України № 5, 2009.

Також необхідні references – це переклад або транслітерація літератури (з української – http://ukrlit.org/transliteratsiia; з російської – https://www.itranslit.com/).

Відповідно до рішення ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., структура статті має бути такою: “постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.

Вартість оплати: по 100 грн за 1 сторінку тексту А4 шрифтом Times New Roman 10 пт з інтервалом 1,3 (сюди входить один авторський примірник журналу). + 50 грн за присвоєння DOI на статтю.

Вартість додаткового примірника – 70 грн.

Для отримання реквізитів перейдіть за посиланням «Реквізити оплати»

 

Зразки та бланки документів для оформлення:

Зразок статті

Бланк заяви

Зразок рецензії

Бланк відомостей про автора