Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 WAYS TO IMPROVE THE REGISTRATION OF MEDICINES AT PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

Сторінки: 139-144. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-19

ДАЦЕНКО Г. В.
https://orcid.org/0000-0001-8327-7301
e-mail: datsenko2017@ukr.net
КУДИРКО О. М.
https://orcid.org/0000-0002-5090-1208
e-mail: lena-kydurko@ukr.net
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Ganna DATSENKO, Olena KUDYRKO
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Анотація мовою оригіналу

У статті проаналізовано необхідність здійснення обліку медикаментів у процесі здійснення діяльності фармацевтичних підприємств. Розглянуто типову кореспонденцію рахунків, яка використовується для виробництва, купівлі, внутрішнього пересування та реалізації лікарських засобів й предметів медичного призначення. Запропоновано схему організації діяльності фармацевтичних підприємств для удосконалення ведення обліку товарів, які належать до вказаної специфічної ланки. Виявлено шляхи удосконалення ведення обліку фармацевтичних товарів, що призведе до модернізації процесу закупівлі й реалізації лікарських засобів та медичного приладдя.  Необхідною передумовою поліпшення обліку лікарських засобів є використання новітніх технологій, розробка та впровадження сучасного програмного забезпечення, а також підвищення кваліфікації персоналу, який буде виконувати обов’язки обліковця.

Ключові слова: бухгалтерський облік, лікарські засоби, медичне обладнання, фармацевтичне підприємство, рахунки обліку, запаси, первинні документи, звітність, купівля товарів, реалізація.

Розширена анотація англійською мовою

The article analyzes the need for accounting of medicines in the process of pharmaceutical companies, as well as ways to improve accounting, because medicines and medical equipment are widely used by the entire population of Ukraine. As this type of goods is quite specific, companies must properly maintain accounting records, as well as timely submit various types of reports to regulatory authorities. To do this, you need to be able to properly maintain current records of operations related to drugs and medical equipment sold in pharmacy networks.

In this regard, the typical correspondence of accounts used for the production, purchase, domestic movement and sale of medicines and medical supplies is considered. The scheme of the organization of activity of the pharmaceutical enterprises for improvement of accounting of the goods which belong to the specified specific link is resulted. Ways to improve the accounting of pharmaceutical products have been identified, which will lead to the modernization of the process of procurement and sale of medicines and medical supplies. Several types of internal documents are proposed, the use of which will help facilitate the accounting of medicines and their reporting. Improving the accounting of medicines will lead to the timeliness of purchases of goods that are in short supply and reduce the purchase of those goods that are not in demand. A prerequisite for improving the accounting of medicines is the use of the latest technologies, the development and implementation of modern software, as well as the training of staff who will perform the duties of an accountant.

All the areas proposed in the article to improve the accounting of medicines and medical equipment will help in the process of pharmacy to facilitate the work of the accountant, conduct an inventory of goods and conduct internal audits of transactions related to purchase, internal movement and sale of goods.

Key words: accounting, medicines, medical equipment, pharmaceutical company, accounting accounts, stocks, primary documents, reporting, purchase of goods, sales.

Література

 1. Про лікарські засоби [Електронний ресурс] : закон України : [прийнято ВР України від 04.04.1996 № 124/96-ВР] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 22. – Cт. 86. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text
 2. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності засоби [Електронний ресурс] : закон України : [прийнято ВР України від 28.12.2008 № 107-VI] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – № 29. – Cт. 389. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
 3. Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи [Електронний ресурс] : Наказ : [прийнято Міністерством охорони здоров’я України від 06.07.2012 № 498]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1231-12#Text
 4. Кудирко О.М. Особливості організації обліку товарних операцій фармацевтичного підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, практичних працівників, молодих вчених та студентів «Науковий простір Європи»., 28-29.04.2021р. Вінниця : Вінницький кооперативний інститут, 2021. С. 165–168.
 5. Санак О.П. Аналіз операційної діяльності підприємства. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2020. Вип. 83. С. 215–217.
 6. Даценко Г.В. Облік лікарських засобів в закладах охорони здоров’я. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: зб. наук. пр. VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ. 2019. Ч. ІІ. С. 90–97.
 7. Копчикова І.В. Удосконалення організації та методики контролю товарних втрат торговельних мереж. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 24 берез. 2021 р.: у 2 ч. Ч. I. Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. С. 18–22.

References

 1. Pro likarski zasoby [Elektronnyi resurs] : zakon Ukrainy : [pryiniato VR Ukrainy vid 04.04.1996 № 124/96-VR] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1996. – № 22. – Ct. 86. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text
 2. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti zasoby [Elektronnyi resurs] : zakon Ukrainy : [pryiniato VR Ukrainy vid 28.12.2008 № 107-VI] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2007. – № 29. – Ct. 389. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text
 3. Pro zatverdzhennia Pereliku tovariv, yaki maiut pravo prydbavaty ta prodavaty aptechni zaklady ta yikh strukturni pidrozdily [Elektronnyi resurs] : Nakaz : [pryiniato Ministerstvom okhorony zdorovia Ukrainy vid 06.07.2012 № 498]. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1231-12#Text
 4. Kudyrko O.M. Osoblyvosti orhanizatsii obliku tovarnykh operatsii farmatsevtychnoho pidpryiemstva. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii naukovtsiv, vykladachiv, praktychnykh pratsivnykiv, molodykh vchenykh ta studentiv «Naukovyi prostir Yevropy»., 28-29.04.2021r. Vinnytsia : Vinnytskyi kooperatyvnyi instytut, 2021. S. 165–168.
 5. Sanak O.P. Analiz operatsiinoi diialnosti pidpryiemstva. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva «VATRA» Vinnytskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu KNTEU. Vinnytsia : Redaktsiino-vydavnychyi viddil VTEI KNTEU. 2020. Vyp. 83. S. 215–217.
 6. Datsenko H.V. Oblik likarskykh zasobiv v zakladakh okhorony zdorovia. Oblik, kontrol i analiz v upravlinni pidpryiemnytskoiu diialnistiu: zb. nauk. pr. VII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii. Vinnytsia : Vydavnycho-redaktsiinyi viddil VTEI KNTEU. 2019. Ch. II. S. 90–97.
 7. Kopchykova I.V. Udoskonalennia orhanizatsii ta metodyky kontroliu tovarnykh vtrat torhovelnykh merezh. Oblik, kontrol i analiz v upravlinni pidpryiemnytskoiu diialnistiu : zb. nauk. pr. IKh Vseukr. nauk.-prakt. Internet-konf., 24 berez. 2021 r.: u 2 ch. Ch. I. Vinnytsia : VRV VTEI KNTEU, 2021. S. 18–22.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate