Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

INFORMATION SUPPORT OF NON-FINANCIAL REPORTING IN A PANDEMIC

Сторінки: 101-107. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-12

МОКРИНСЬКА З. В.
https://orcid.org/0000-0001-6546-412X
e-mail: zoriana.mokrynska@npp.nau.edu.ua
БОРОВИК І. С.
e-mail: irinka.borovik.2001@gmail.com
Національний авіаційний університет

Zoriana MOKRYNSKA, Iryna BOROVYK
National Aviation University

Анотація мовою оригіналу

Поширення інформації, щодо принципів сталого розвитку впроваджених у діяльності підприємств та результатів оформлених у нефінансової звітності  відбувається за звичай через веб-сторінки підприємств. Проте, це не єдина площадка для розповсюдження такої інформації. Тому у даній статті надано характеристику основних міжнародних платформ, які можуть бути  використані підприємствами. Проаналізовано динаміку кількості нефінансових звітів в окремих країнах Європи та в Україні. Визначено тенденції та динаміку оприлюднення завірених нефінансових звітів у світі та в Україні. У статті узагальнено інформацію, щодо основних конкурсів та премій кейсів зі сталого розвитку та кращих нефінансових звітів. Зокрема наведено результати вибору кращих звітів зі сталого розвитку Премії CR Reporting Awards 2021 року. У статті наведено етапи проведення даної премії, критерії відбору нефінансових звітів та основні номінації. Проаналізовано вплив COVID-19 на нефінансову звітність провідних вітчизняних підприємств. Встановлено, що практичні соціальні кейси пов’язані із пандемію доцільно виділити у нефінансовій звітності підприємств за такими напрямами: відповідь на COVID-19, підтримка під час пандемії, відновлення та стійкість. Охарактеризовано інформацію про результати впливу COVID-19 на показники відображені у нефінансовій звітності. У нашій статті визначено зміщення акцентів у нефінансовій звітності підприємств, які через вплив пандемії більш зосереджені на соціальних темах, таких як добробут співробітників, добробут суспільства, гігієна та безпека праці, а також інтеграція та рівність. Необхідність надання достовірної інформації представленої у нефінансовій звітності в умовах пандемії, об’єктивно аргументована потребою, пов’язаною із збільшенням попиту на соціальну інформацію. Під час різних непередбачених та кризових ситуацій інформаційні інтереси зацікавлених сторін змінюються. Тому, для забезпечення сталого розвитку підприємству необхідно надавати актуальну соціальну відображену у нефінансовій звітності інформацію що дозволить зберегти довіру ключових зацікавлених сторін.

Ключові слова: нефінансова звітність, звітність зі сталого розвитку, сталий розвиток, пандемія, аудит.

Розширена анотація англійською мовою

Dissemination of information on the principles of sustainable development implemented in the activities of enterprises and the results of non-financial reporting is usually through the web pages of enterprises. However, this is not the only platform for disseminating such information. Therefore, this article describes the main international platforms that can be used by enterprises. The dynamics of the number of non-financial reports in some European countries and Ukraine is analyzed. Trends and dynamics of the publication of certified non-financial reports in the world and Ukraine are determined. The article summarizes information on major competitions and awards for sustainable development cases and the best non-financial reports. In particular, the results of the selection of the best reports on sustainable development of the CR Reporting Awards 2021 are presented. The article presents the stages of this award, the criteria for selecting non-financial reports and the main nominations. The impact of COVID-19 on non-financial reporting of leading domestic enterprises is analyzed. It has been established that practical social cases related to the pandemic should be identified in the non-financial reporting of enterprises in the following areas: response to COVID-19, support during the pandemic, recovery and sustainability. Information on the results of the impact of COVID-19 on the indicators reflected in the non-financial statements is described. Our paper identifies shifts in the non-financial reporting of enterprises that, due to the pandemic impact, are more focused on social issues such as employee welfare, social welfare, occupational health and safety, and integration and equality. The need to provide reliable information presented in non-financial reporting in a pandemic is objectively justified by the need to increase the demand for social information. During various unforeseen crises, the information interests of stakeholders change. Therefore, to ensure sustainable development, the company needs to provide relevant social information reflected in non-financial statements that will maintain the trust of key stakeholders.

Keywords: non-financial reporting, sustainable development reporting, sustainable development, pandemic, audit.

Література

 1. Васильчук І.П. Нефінансова звітність як інструмент управління сталим розвитком корпорацій / І.Васильчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – № 11. – С. 212–215.
 2. Ільченко Н. В. Світові тенденції розвитку нефінансової звітності та розкриття інформації зі сталого розвитку / Н. Ільченко // Ефективна економіка. – 2015. –  № 9  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/28.pdf.
 3. Будько О. В. Принципи підготовки звітності зі сталого розвитку / О. Будько // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2020. – Вип. 57. – С. 26–34.
 4. Ганна А. М. Нефінансова звітність підприємств як аспект управління стійким розвитком / А.Ганна, Л. Зварич // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2020. – № 3-4. – С. 121–131.
 5. Офіційний сайт CorporateRegister [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.corporateregister.com/.
 6. GRI Standards Report Registration System [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/register-your-report/.
 7. Офіційний сайт 3BL CSRwire [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.csrwire.com/about.
 8. Corporate Responsibility Reporting Awards [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.corporateregister.com/crra/.
 9. Конкурс кейсів з КСВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://csr-kraine.org/projects/ konkurs-keysiv-z-ksv/.
 10. Partnership for Sustainability Award 2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://globalcompact.org.ua/news/vidkrito-prijom-zajavok-na-partnership-for-sustainability-award-2021/.
 11. Звіт з корпоративної соціальної відповідальності Ашан 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://aristorsmi001.blob.core.windows.net/cms-content/ua/2019/11/2020KCO.pdf.
 12. Звіт зі сталого розвитку. Стійкість, лідерство, партнерство 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.coca-cola.ua/content/dam/one/ua/uk/pdf-files/Sustainability_report_2020_ukr.pdf.
 13. Фармак. Звіт зі сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://farmak.ua/wp-content/uploads/2021/12/zvit-zi-stalogo-rozvitku.-farmak-2020.pdf.
 14. Звіт зі сталого розвитку Intellias 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://intelliasua-uploads.s3-eu-west-1.amazonaws.com/documents/CSR+Report2+(1).pdf .
 15. Річний звіт зі сталого розвитку Vodafone  2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.vodafone.ua/storage/editor/files/sustainability-report-vodafone-0104-ukr.pdf.

References

 1. Vasylchuk I.P. Nefinansova zvitnist yak instrument upravlinnia stalym rozvytkom korporatsii / I. Vasylchuk // Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. – 2015. – №11. – S. 212-215.
 2. Ilchenko N. V. Svitovi tendentsii rozvytku nefinansovoi zvitnosti ta rozkryttia informatsii zi staloho rozvytku / N. Ilchenko // Efektyvna ekonomika. – 2015. –  № 9  [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/28.pdf.
 3. Budko O. V. Pryntsypy pidhotovky zvitnosti zi staloho rozvytku / O. Budko // Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. – 2020. – Vyp. 57. – S.26-34.
 4. Hanna A. M., Zvarych L. V. Nefinansova zvitnist pidpryiemstv yak aspekt upravlinnia stiikym rozvytkom / A/ Hanna, L. Zvarych // Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. – 2020. – № 3-4. – S.121-131.
 5. Ofitsiinyi sait CorporateRegister [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.corporateregister.com/.
 6. GRI Standards Report Registration System [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/register-your-report/.
 7. Ofitsiinyi sait 3BL CSRwire. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.csrwire.com/about.
 8. Corporate Responsibility Reporting Awards [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.corporateregister.com/crra/.
 9. Konkurs keisiv z KSV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :https://csr-kraine.org/projects/ konkurs-keysiv-z-ksv/.
 10. Partnership for Sustainability Award 2021 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://globalcompact.org.ua/news/vidkrito-prijom-zajavok-na-partnership-for-sustainability-award-2021/.
 11. Zvit z korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti Ashan 2020 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://aristorsmi001.blob.core.windows.net/cms-content/ua/2019/11/2020KCO.pdf.
 12. Zvit zi staloho rozvytku. Stiikist, liderstvo, partnerstvo 2020 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.coca-cola.ua/content/dam/one/ua/uk/pdf-files/Sustainability_report_2020_ukr.pdf.
 13. Farmak. Zvit zi staloho rozvytku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :https://farmak.ua/wp-content/uploads/2021/12/zvit-zi-stalogo-rozvitku.-farmak-2020.pdf.
 14. Zvit zi staloho rozvytku Intellias 2020 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :https://intelliasua-uploads.s3-eu-west-1.amazonaws.com/documents/CSR+Report2+(1).pdf .
 15. Richnyi zvit zi staloho rozvytku Vodafone  2020 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :https://www.vodafone.ua/storage/editor/files/sustainability-report-vodafone-0104-ukr.pdf.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate