Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

FORMATION OF POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS REINFORCED BY OIL FLAX FIBER

ФОРМУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, АРМОВАНИХ ВОЛОКНОМ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

Сторінки: 245-250. Номер: №2, 2020 (283)
Автори:
А. SUKHOVII, L. CHURSINA, H. TIKHOSOVA, N. NEZHLUKCHENKO
Kherson National Technical University
А. В. СУХОВІЙ, Л. А. ЧУРСІНА, Г. А. ТІХОСОВА, Н. В. НЕЖЛУКЧЕНКО
Херсонський національний технічний університет
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2020-283-2-245-250
Рецензія/Peer review : 04.05.2020 р.
Надрукована/Printed : 09.06.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

In work the analysis of the previous researches of the mechanism for formation of polymeric composite materials with the use of natural fibers as fillers and the estimated mechanism of the reaction between linen fiber and a polymeric matrix in the course of formation of composites are made. The hypothesis of possible barriers for emergence of adhesion between fiber and a matrix when pressing composites and ways of their overcoming is developed. The aim of the work is to prove experimentally the possibility of the use of fibers of oil flax as a cellulose filler for formation of composites on the basis of phenol formaldehyde polymers, and also, to develop theoretically the mechanism of interaction of oil flax fiber cellulose with a polymeric matrix of phenol formaldehyde resin. The indicators of bending strength and toughness of phenoplast filled with fiber flax is even higher than those of the phenoplast based on cotton linters. Thus, it was found that the quality of the polymer composites is somewhat higher than the quality of composite materials with addition of cotton which are imported to Ukraine. The experimental results confirm the hypothesis stated in the theoretical part of the article that reduction of the mass fraction of pectin, lignin and waxes in linseed flax fibers, increases the adhesion in a polymer matrix during the formation of the composites. The mechanism proposed of oil flax cellulose fiber and phenol formaldehyde polymer interaction  makes it possible to claim that to increase adhesion of oil flax cellulose with phenol formaldehyde resin it is necessary to unblock hydroxyl groups of flax cellulose, that is to exempt them from waxes and thus to increase hydrophily of flax fiber. Therefore, to receive polymeric composite materials with the use of oil flax fiber as filler, preliminary deep purification of flax fiber from waxes is necessary.
Key words: composites, phenol formaldehyde resin, flax cellulose, adhesion

Розширена анотація українською мовою

У роботі проведено аналіз попередніх досліджень щодо механізму формування полімерних композиційних матеріалів з використанням природних волокон у якості наповнювачів та висунутий передбачуваний механізм реакції між лляним волокном та полімерною матрицею в процесі формування композитів. Побудовано гіпотезу щодо можливих перепон для виникнення адгезії між волокном і матрицею під час пресування композитів і шляхів їх подолання. Поставлено завдання експериментально довести можливість використання волокон льону олійного як целюлозного наповнювача для формування композитів на основі фенол-формальдегідних полімерів, а також теоретично розробити механізм взаємодії целюлози волокна льону олійного з полімерною матрицею фенол-формальдегідних смол. Показники міцності при згинанні та ударної в’язкості фенопластів з наповнювачем з волокна льону олійного навіть вищі, ніж характеристики фенопластів на основі бавовняного лінту. Таким чином, встановлено, що якість отриманих полімерних композитів дещо вища за якість композиційних матеріалів із додаванням бавовняного волокна, яке імпортується в Україну. Одержані експериментальні результати підтверджують гіпотезу, яку викладено в теоретичній частині даної статті про те, що завдяки зниженню масової частки пектину, лігніну та восків у складі лляного волокна підвищується адгезія лляного волокна до полімерної матриці в процесі формування композитів. Запропонований механізм взаємодії целюлозного волокна льону олійного та фенол-формальдегідного полімеру дає можливість стверджувати, що для підвищення адгезії целюлози льону олійного фенол-формальдегідною смолою, необхідно розблокувати гідроксильні групи лляної целюлози, тобто звільнити їх від восків і таким чином підвищити гідрофільність лляного волокна. Тому, для отримання полімерних композиційних матеріалів з використанням у якості наповнювача волокна льону олійного необхідно попереднє глибоке очищення волокна льону від восків.
Ключові слова: композити, фенол-формальдегідні смоли, лляна целюлоза, адгезія.

 References

  1. Hongsheng Luo. Study on stimulus-responsive cellulose-based polymeric materials. Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University, 2012. 57 p.
  2. Jaewoong Lee, R. M. Broughton, S. D. Worley, T. S. Huang, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, Volume 2, Issue 4, 2007, 25 p.
  3. Chursina L. A., Tikhosova G. A., Golovenko T. M., Myenyailo-Basista I. O.: Innovatsiini tekhnologii oderzhannia netkanykh ta tseliulozovmisnykh materialiv z lonu oliinogo. Kherson, Oldi-plius, 2014. 25-33 pp.
  4. Zhivetin V.V., Ginzburg L.N.: Maslichny’i len i еgo kompleksnoe razvitie. Moskow, TCNIILKА, 2000. 72-89 pp.
  5. Chursina L. A., Tikhosova G. A., Gorach O. O., Yanyuk T. I. Naukovi osnovi kompleksnoi pererobki ctebel ta nasinnya l’onu oliinogo. Kherson, Oldi-plius, 2011. 32-37 pp.
  6. ISO 595-79. Czellyuloza. Otbor prob dlya ispytanij. (International standart).
  7. ISO 1762-74. Czellyuloza. Metod opredeleniya soderzhaniya zoly. (International standart)
  8. ST SEV 1491-79. Plastmassy. Metod opredeleniya udarnoj vyazkosti po Sharpi. (International standart)
  9. ISO 178:2010. Plastmassy. Metod ispytaniya na staticheskij izgib. (International standart).

Post Author: npetliaks

Translate