Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF CHERNIHIV REGION, WAYS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Сторінки: 67-71. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-8

Victoriya STADNYK
https://orcid.org/0000-0003-3154-3983
e-mail: vika_stadnyk@ukr.net
Inna DVORNYK
https://orcid.org/0000-0002-9501-117X
e-mail: i.dvornyk@ukr.net
Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Nizhyn Agrotechnical Institute»

СТАДНИК В. П., ДВОРНИК І. В.
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Анотація мовою оригіналу

The concepts and essences of economic security are presented, the general characteristics, analysis and assessment of the natural resource and socio-economic potential of the Chernihiv region are presented, the proportions, structure and pace of development of its economic complex are investigated, as well as an analysis of the organization and development of the social sphere and foreign economic activity of the region is made.

The purpose of the work is to develop theoretical and methodological principles and scientific and practical approaches to the problem of economic security of Chernihiv region. In accordance with the goal, the author of the article sets the following tasks: to reveal the concept and determine the essence of economic security of management in the Chernihiv region.

Keywords: national security, economic security, economy of the region, economic growth, regional economic policy of the state, national economy.

Розширена анотація англійською мовою

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та управління ним передбачає реалізацію принципу розумної достатності в моделі організації суспільства та включає регулювання в системі відносин між власністю, виробництвом і споживанням. У сучасних умовах основною ланкою цього процесу є створення системи економічної безпеки, яка б забезпечувала регулювання різних видів людської діяльності на рівнях їх негативного впливу на природне середовище.

У статті викладено поняття та сутність економічної безпеки, представлено загальну характеристику, аналіз та оцінку природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу Чернігівської області, досліджено пропорції, структуру та темпи розвитку її господарського комплексу, а також проведено аналіз організації та розвитку соціальної сфери та зовнішньоекономічної діяльності регіону.

Метою роботи є розробка теоретико-методологічних засад та науково-практичних підходів до проблеми економічної безпеки Чернігівщини. Відповідно до поставленої мети завданням є розкрити поняття та визначити сутність економічної безпеки господарювання в Чернігівській області.

Дослідивши сутність процесу забезпечення економічної безпеки Чернігівської області, визначили, що це процес сталого та збалансованого розвитку економіки області, її диверсифікації на структурній та інноваційній основі, що дозволяє проводити самостійну економічну політику та досягати глобальних стратегічних цілей з метою динамічного та постійного підвищення якості життя суспільства.

Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, економіка регіону, економічне зростання, регіональна економічна політика держави, національна економіка.

References

  1. Pasternak-Taranushenko H. A. (2003) Ekonomichna bezpeka derzhavy. Metodolohiia zabezpechennia: Monohrafiia. K.: Kyivskyi ekonomichnyi instytut menedzhmentu. 320 p.
  2. Herasymchuk Z. V., Vavdiiuk N. S. (2016) Ekonomichna bezpeka rehionu : monohrafiia. Lutsk : Nadstyria. 244 p.
  3. Donets L. I., Vashchenko N. V. (2018) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: Navch. posibnyk. K. : Tsentr navchalnoi literatury. 240 p.
  4. Dorohuntsov S. I., Khvesyk M. A., Horbach L. M., Pastushenko P. P. (2018) Ekoseredovyshche i suchasnist. U 8 t. Pryrodno-tekhnohenna bezpeka: Monohrafiia. K. : Kondor. 576 p.
  5. Liashenko O. M., Pleskach B. V., Bantu V. K. (2012) Ekonomichna bezpeka ta natsionalna konkurentospromozhnist v umovakh hlobalizatsii. M. : Еkonomycheskye nauky. 113 p.
  6. Muntiian V. I. Teoretychni zasady ekonomichnoi bezpeky. URL: Natsionalnyi instytut Ukrainsko-Rosiiskykh vidnosyn : http://www.niurr.gov.ua.
  7. Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy. URL: www.ukrstat.gov.ua
  8. Ofitsiinyi sait Holovnoho upravlinnia statystyky v Chernihivskii oblasti. URL: chernigivstat.gov.ua
  9. Riznyk N. A. Ekonomichna bezpeka rehionu ta yii rol u zabezpechenni natsionalnoi bezpeky derzhavy. URL: www.nbuv.gov.ua/
  10. Shlykov V. V. Kompleksnoe obespechenye эkonomycheskoi bezopasnosty predpryiatyia (1999). SPb. 138 p.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate