Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСТЕЙ ПІКІВ У ВИПАДКОВОМУ ВІБРАЦІЙНОМУ СИГНАЛІ

PEAK PROBABILITIES DISTRIBUTION ANALYSIS IN THE RANDOM VIBRATION SIGNAL

Сторінки: 190-194. Номер: №2, 2020 (283)
Автори:
А.Л. ПЕРЕДЕРКО
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
A. PEREDERKO
Odessa State Academy of Technical Regulation and Quality
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2020-283-2-190-194
Рецензія/Peer review : 26.05.2020 р.
Надрукована/Printed : 16.06.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

Одним з найбільш інформативних параметрів, який може бути застосований для оцінки поточного технічного стану механічних систем, є вібрація. Вібродіагностика проводиться на працюючому обладнанні, без порушення виробничого циклу. Це важливо для систем, які працюють в безперервному режимі, де зупинка для проведення діагностики є технологічно і економічно невиправданою. Вібродіагностичні заходи значно знижують ймовірність виникнення аварійної ситуації на об’єктах, а їх ремонт проводиться тільки тоді і там, де це дійсно необхідно. В наш час вібpодіагностика, особливо аналіз даних, здійснюється головним чином за рахунок застосування відповідного пpогpамного забезпечення. Сучасне пpогpамне забезпечення вимагає складної програмної реалізації певних методик і алгоритмів для проведення вібpодіагностики, оскільки їх недосконалість вимагає участі оператора в аналізі діагностичної інформації. Під час вібраційної діагностики різні способи руйнування механічних систем можна розділити на дві широкі категорії. Першу категорію можна назвати відмовою першого проходу, оскільки відмова очікується в перший раз, коли напруга або зсув перевищує деякий критичний рівень. Виникнення відмови зазвичай пов’язане з виникненням великих напруг або зсувів в деталях та елементах механізмів, тому стохастичний аналіз відмови вимагає вивчення екстремальних значень процесу. Актуальні два різні типи екстремальних проявів. Крихке руйнування (розлом) і деформація (вигин) – два види руйнування, які можна віднести до цієї категорії. Іншою широкою категорією відмов є втома, за якої відмова відбувається через накопичення пошкоджень. Метою цієї статті є аналіз та моделювання розподілу ймовірностей піків вібраційного сигналу як критерію оцінки ймовірності відмови будь-якого типу, коли динамічний відгук системи є випадковим процесом.
Ключові слова: аналіз, розподіл ймовірностей піків, випадковий вібраційний сигнал, механічні системи, вібрація, вібродіагностика, обладнання, цикл, ремонт, програмне забезпечення, втома, відмова, пошкодження.

Розширена анотація англійською мовою

One of the most informative parameters that can be used to assess the current technical condition of mechanical systems is vibration. Vibrodiagnostic is carried out on the working equipment, without disturbance of a production cycle. This is important for systems that operate in a continuous mode where the stop for diagnostics is technologically and economically unjustified. Vibrodiagnostic measures significantly reduce the likelihood of an emergency situation at the facilities, and their repair is carried out only when and where it is really necessary. Nowadays, vibrodiagnostic, especially data analysis, is carried out mainly through the use of appropriate software. Modern software requires complex software implementation of certain techniques and algorithms for vibrodiagnostic, as their imperfection requires the participation of the operator in the analysis of diagnostic information. In vibration diagnostics, various methods of destruction of mechanical systems can be divided into two broad categories. The first category can be called the failure of the first pass, because the failure is expected for the first time when the voltage or shift exceeds a critical level. The occurrence of failure is usually associated with the occurrence of large stresses or shifts in the parts and elements of the mechanisms, so stochastic analysis of failure requires the study of extreme values ​​of the process. Two different types of extreme manifestations are relevant. Fragile fracture and deformation (bending) are two types of destruction that can be classified in this category. Another broad category of failures is fatigue, in which failure occurs due to the accumulation of damage. The purpose of this paper is to analyze and model the probability distribution of vibration signal peaks as a criterion for estimating the probability of failure of any type when the dynamic response of the system is a random process.
Keywords: analysis, probability distribution of peaks, random vibration signal, mechanical systems, vibration, vibration diagnostics, equipment, cycle, repair, software, fatigue, failure, damage.

References

  1. Cyril Harris, Piersol Allan. Shock and Vibration Handbook. McGraw-Hill Professional, 2001. 1450 p.
  2. Goldin A.S. Vibraciya rotornyh mashin / A.S. Goldin. – M. : Mashinostroenie, 1999. – 344 s.
  3. Vibraciya v tehnike : spravochnik : v 6 tomah. – M. : Mashinostroenie, 1981.
  4. Russov V.A. Diagnostika defektov vrashayushegosya obo¬rudovaniya po vibracionnym signalam / V.A. Rusov. – Perm, 2012. – 252 s.
  5. Kostyukov V. N. Osnovy vibroakusticheskoj diagnosti¬ki i monitoringa mashin / V. N. Kostyukov, A. P. Naumenko. – Omsk : Izd-vo OmGTU, 2011.
  6. Feder E. Fraktaly / E. Feder ; per. s angl. – M. : Mir, 1991.
  7. Shedrin V.I. Primenenie teorii fraktalov dlya obnaruzheniya defek¬tov rotornyh uzlov podvizhnogo sostava zheleznodorozhno¬go transporta / V. I. Shedrin // Tez. dokl. nauch.-tehn. konf. – Samara, 2005.
  8. Antipenskij R. Razrabotka modelej pervichnyh signalov v programmnoj srede MathCAD / R. Antipenskij // Komponenty i tehnologii. – 2007. – № 3. – ISSN 2079-6811.
  9. Reshenie inzhenernyh zadach v pakete MathCAD / [Yu.E. Voskobojnikov i dr. ; pod red. Yu.E. Voskobojnikova].– Novosibirsk : NGASU(Sibstrin), 2013. – 120 s.

 

Post Author: npetliaks

Translate