Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ INSTAGRAM

INFORMATION SUPPORT OF THE INTERNET-STORE ON THE SOCIAL NETWORK INSTAGRAM

 Сторінки: 42-45. Номер: №2, 2022 (307) 
 Автори:
ФЕДУШКО С.С.
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID ID: 0000-0001-7548-5856
e-mail: solomiia.s.fedushko@lpnu.ua
БУЧІЙ Н.П.
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID ID: 0000-0002-6031-3725
e-mail: mailto:nataliia.buchii1@gmail.com
СЄРОВ Ю.О.
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID ID: 0000-0002-5293-4791
e-mail: yurii.o.sierov@lpnu.ua
FEDUSHKO SOLOMIIA, BUCHII  NATALIIA, SYEROV YURIY
Lviv Polytechnic National University
 DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-307-2-42-45

Анотація мовою оригіналу

У статті проведено аналіз інтернет-магазину в соціальній мережі Instagram. На сьогоднішній день соціальні мережі стрімко ввійшли не лише в життя людей, але й відіграють важливу роль у підприємницькій діяльності і стали ефективним методом реалізації будь-яких бізнес-проєктів. Однією з найпопулярніших соціальних платформ є Instagram. Ця соціальна мережа дає можливість підприємцям просувати свої товари в Інтернеті, маючи реальний бізнес. Основним завданням в такому просуванні є правильний вибір цільової аудиторії і наявність чіткого контент-плану.
Ключові слова: інтернет-магазин, соціальна мережа, популяризація, інтернет-маркетинг, інтернет-торгівля.

 Розширена анотація англійською  мовою

The article analyzes the internet-store on the social network Instagram. Today, social networks have rapidly entered not only people’s lives, but also play an important role in entrepreneurship and have become an effective method of implementing any business projects. One of the most popular social platforms is Instagram. This social network allows entrepreneurs to promote their products on the Internet, having a real business. The main task in such promotion is the correct choice of the target audience and the presence of a clear content plan.
Designing and maintaining a page on the social network is a profitable solution for small businesses. The development of the site is necessary for the global network, and for the cosmetics store a profitable addition to the business will be a page on the social network Instagram. The social network Instagram will help increase the target audience of the store and the sale of goods in general. The object of research is the activity of cosmetic stores on the Internet. The subject of research is information support for the activities of the internet-store «Beauty Island» on the social network Instagram.
Researchers consider the corporate profile in social networks as a profile that is a necessary tool for the effective operation of any organization. Maintaining a page on social networks allows you to connect with the target audience and improve communication with it.
There are two concepts of marketing: e-marketing and internet marketing. E-marketing is a social process that focuses on the need to satisfy consumers on the Internet, creates an offer and exchanges services / goods, using information and communication technologies. The concept of Internet marketing is considered as a construction of marketing communications via the Internet. This is not a completely independent field, but just a marketing tool that has its own characteristics.
The results of the work a developed internet-store «Beauty Island» on Instagram, which is used to find a new target audience and increase sales of the store «Beauty Island». Improved promotion methods can be used for the effective operation of the internet–store.
Keywords: internet-store, social network, promotion, internet marketing, online commerce.

Література

 1. Шпилик С. Інтерактивний маркетинг: стан розвитку в Україні / С. Семенюк, С. Шпилик // Галицький економічний вісник. – 2012. – No2 (35). – с.87-95.
 2. Іщук С. Інтернет-комунікації: інформаційний зміст та ігровий характер / Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/Dasha/Desktop/%D0%A1%D0%95%D0%A1%D0%86%D0%AF/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC/2199-6367-1-PB.pdf
 3. Дмитришин Ю. Сервіси для вдосконалення та розвитку маркетингових комунікацій в соціальній мережі Instagram / Ю. Дмитришин, О. Марковець // Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2020 – Львів – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/52717/2/2020_Dmitrishin_Iu-Servisy_dlia_vdoskonalennia_43-44.pdf
 4. Fedushko S., Syerov Y., Kolos S. Hashtag as а Way of Archiving and Distributing Information on the Internet. CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol. 2386: Workshop Proceedings of the 8th International Conference on “Mathematics. Information Technologies. Education 2019. P. 274–286. – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2386/paper20.pdf
 5. Дропа М. Інформаційна складова рекламної кампанії. / М.Дропа, Н.Думанський // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ІКС «Інформація, комунікація, суспільство» – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24920/1/96-206-207.pdf
 6. 15 способів, як домогтися успіху в онлайн-бізнесі [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://neoseo.com.ua/uk/sposoby-dobitsya-uspeha-v-onlayn-biznese
 7. Розвиток інтернет-маркетингу та використання сервісу Instagram як приклад просування у соціальних мережах [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21179/2/SEIED_2017_Shpylyk_S-Development_of_internet_marketing_74-76.pdf

References

 1. Shpylyk S. Interaktyvnyi marketynh: stan rozvytku v Ukraini / S. Semeniuk, S. Shpylyk // Halytskyi ekonomichnyi visnyk. – 2012. – No2 (35). – s.87-95.
 2. Ishchuk S. Internet-komunikatsii: informatsiinyi zmist ta ihrovyi kharakter / Humanitarnyi instytut Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: file:///C:/Users/Dasha/Desktop/%D0%A1%D0%95%D0%A1%D0%86%D0%AF/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC/2199-6367-1-PB.pdf
 3. Dmytryshyn Yu. Servisy dlia vdoskonalennia ta rozvytku marketynhovykh komunikatsii v sotsialnii merezhi Instagram / Yu. Dmytryshyn, O. Markovets // Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2020 : materialy 9-oi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii IKS-2020 – Lviv – Rezhym dostupu: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/52717/2/2020_Dmitrishin_Iu-Servisy_dlia_vdoskonalennia_43-44.pdf
 4. Fedushko S., Syerov Y., Kolos S. Hashtag as а Way of Archiving and Distributing Information on the Internet. CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol. 2386: Workshop Proceedings of the 8th International Conference on “Mathematics. Information Technologies. Education 2019. P. 274–286. – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2386/paper20.pdf
 5. Dropa M. Informatsiina skladova reklamnoi kampanii. / M.Dropa, N.Dumanskyi // Materialy 4-yi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii IKS «Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo» – Rezhym dostupu: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24920/1/96-206-207.pdf
 6. 15 sposobiv, yak domohtysia uspikhu v onlain-biznesi [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://neoseo.com.ua/uk/sposoby-dobitsya-uspeha-v-onlayn-biznese
 7. Rozvytok internet-marketynhu ta vykorystannia servisu Instagram yak pryklad prosuvannia u sotsialnykh merezhakh [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21179/2/SEIED_2017_Shpylyk_S-Development_of_internet_marketing_74-76.pdf

 

Post Author: Горященко Сергій

Translate