Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

КОРПУСКУЛЯРНО-ВИХОР-ХВИЛЬОВІ ТЕРМОКОМПЛЕКСИ (ТРІОНИ) В ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМАХ: ТЕХНІЧНИХ, КОСМІЧНИХ, ПСЕВДОЕЛЕМЕНТАРНИХ, БІОЛОГІЧНИХ. ЯДРО ЗЕМЛІ: ЧАВУН, РІДКИЙ ВУГЛЕЦЬ ТА АЛМАЗИ.
ВЕЛИКИЙ АДРОННИЙ КОЛАЙДЕР: ГАРЯЧА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОТОНІВ. ХМАРА ООРТА: ХОЛОДНИЙ КОЛАПСНИЙ ГЕНЕРАТОР КОСМІЧНИХ ПРОМЕНІВ НАДВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ ТА ДЖЕРЕЛО МІКРОХВИЛЬОВОГО ФОНОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

CORPUSCULAR-VORTEX-WAVE THERMOCOMPLEXES (TRIONES) IN HETEROGENIC SYSTEMS: TECHNICAL, COSMIC, PSEUDOELEMENTARY, BIOLOGICAL. CORE OF EARTH: CAST IRON, LIQUID CARBON AND DIAMONDS. LARGE HADRON COLLIDER: HOT TRANSFORMATION OF PROTONS. OORT CLOUD: COLD COLLAPSE GENERATOR OF COSMIC RAYS OF ULTRAHIGH ENERGY AND SOURCE OF MICROWAVE COSMIC BACKGROUND RADIATION

Сторінки: -227-241. Номер: №4, 2019 (275)
Автори:
Ю.П. ЗАСПА
Хмельницький національний університет
Yu. P. ZASPA
Khmelnytsky National University
e-mail: zaspa_yuriy@ukr.net
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2019-275-4-227-241
Рецензія/Peer review : 23.06.2019 р.
Надрукована/Printed : 17.07.2019 р.

Анотація мовою оригіналу

Встановлені фізичні механізми утворення та трансформації корпускулярно-вихор-хвильових термокомплексів, іменованих тріонами, в найрізноманітніших  галузях техніки, геофізики, астрофізики, космології, фізики ядра та псевдоелементарних частинок, а також біофізики.
Ключові слова: тріони, хітонне випромінювання.

Розширена анотація англійською мовою

 The physical mechanisms of the formation and transformation of corpuscular-vortex-wave thermocomplexes, called triones, in various fields of technology, geophysics, astrophysics, cosmology, nuclear and pseudoelementary particles physics, as well as biophysics are established. The dynamics of triones in the core, mantle, cortex, hydrosphere, atmosphere and the plasmospace of the Earth is analyzed in the article. The collapse mechanisms of generation of cosmic rays of medium, high and ultrahigh energies, solar activity, solar corona heating and solar neutrino deficiency are established by the author. A new model of pseudoelementary particles as corpuscular-vortex-wave thermocomplexes is proposed. Disastrous functioning modes of nuclear and thermonuclear power engineering, hydropower and aerodynamic systems, which are related to the dynamics of thermal complexes are considered.
Key words: triones, heaton radiation.

References

 1. Fizicheskaya enciklopediya : v 5 t. / pod red. A.M. Prohorova. – M. : Bolshaya ross. enc., 1999. – 760 s.
 2. Fizika mikromira. Malenkaya enciklopediya / pod red. V. Shirkova. – M. : Sov. enc., 1980. – 528 s.
 3. Savelev I.V. Kurs obshej fiziki. T. 3 / Savelev I.V. – M. : Nauka, 1979. – 304 s.
 4. Zaspa Yu.P. Kooperatyvna dynamika, vzaiemoinduktsiia, kompleksna topolohiia ta hiperkompleksna khronolohiia vykhor-khvylovykh form elektromahnitnoho, hravitatsiinoho, sylnoho i slabkoho, a takozh hidrodynamichnoho poliv proty khybnykh standartiv SM ta / Yu.P. Zaspa // Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. – 2019. – № 1 (269). – S. 254–266.
 5. Kazakov D.I. Higgsovskij bozon otkryt: chto dalshe? / D.I. Kazakov // UFN. – 2014. – T. 184, № 9. – S. 1004–1016.
 6. Lanev A.V. Rezultaty kollaboracii CMS: bozon Higgsa i poiski novoj fiziki / A.V. Lanev // UFN. – 2014. – T. 184, № 9. – S. 996–1004.
 7. Zaspa Yu.P. Yadernyi ta hidrodynamichnyi baftynh, flatter ta kolaps v heterohennykh systemakh: psevdokooperatyvna vykhor-khvylova dynamika i topolohiia Chornobylskoi ta Saiano-Shushenskoi katastrof / Yu.P. Zaspa // Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. – 2019. – № 2 (271). – S. 238–248.
 8. Beck R. Magnetic Fields in Spiral Galaxies / R. Beck // Astron. Astrophys. Rev. – 2016. – V. 24, № 4. – R. 1–57.
 9. Beskin V.S. Radiopulsary – poiski istiny / V.S. Beskin, Ya.N. Istomin, A.A. Filippov // UFN. – 2013. – T. 183, № 2. – S. 179–194.
 10. Beskin V.S. Magnitogidrodinamicheskie modeli astrofizicheskih strujnyh vybrosov / V.S. Beskin // UFN. – 2010. – 2010. – T. 180, № 12. – S. 1241–1278.
 11. Nakajima Y. “Carbon in the Core” Revisited / Y. Nakajima, E. Takahashi, T. Suzuki, K. Funakoshi // Phys. Of the Earth and Planetary Interiors. – 2009. – V. 174. – P. 202–211.
 12. Zhang Y. Carbon and Other Light Element Contents in the Earth`s Core Based on First-principles Molecular Dynamics / Y. Zhang, Q. Yin // PNAS. – 2012. – V. 109, N 48. – P. 19579–19583.
 13. Chen B. et al. Hidden Carbon in Earth`s inner Core Revealed by Shear Softening in Dense Fe7C3. URL: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1411154111
 14. Molodec A.M. Termodinamicheskie potencialy ugleroda / A.M. Molodec, M.A. Molodec, S.S. Nabatov // Fizika goreniya i vzryva. – 2000. – T. 36, № 2. – S. 88–93.
 15. Wang T. Equatorial Anisotropy in the Inner part of Earth`s Inner Core From Autocorrelation of Earthquake Coda / T. Wang, X. Song, H.H. Xia // Nature Geoscience. – 2015. – V. 8. – P. 224–227.
 16. Kuznecov V.V. Anizotropiya svojstv vnutrennego yadra Zemli / V.V. Kuznecov // UFN. – 1997. – T. 167, № 9. – S. 1001–1012.
 17. Zaspa Yu.P. Kooperatyvna kontaktna dynamika khvylovykh struktur v hiperkompleksnomu spiralnomu chasi ta v kompleksnomu Evklidovomu prostori yak osnova heodynamiky ta khvylovykh zmin klimatu Zemli. Faktychnyi spad hlobalnoho poteplinnia ta perspektyva novoho lodovykovoho periodu / Yu.P. Zaspa // Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. – 2018. – № 5 (265). – S. 290–301.
 18. Kuzmin M. Glubinnaya geodinamika – osnovnoj mehanizm razvitiya Zemli / M. Kuzmin, V. Yarmolyuk, V. Kravchinskij // Nauka v Rossii. – 2013. – № 6. – S. 10–19.
 19. Kovtun A.A. Elektroprovodnost Zemli / A.A. Kovtun // Sorosovskij obrazovatelnyj zhurnal. – 1997. – № 10. – S. 111–117.
 20. Zhelezomargancevye konkrecii [Elektronnyj resurs] .– Rezhim dostupa : https://ru.wikipedia.org/wiki/Zhelezomargancevye_konkrecii
 21. Vikulin A.V. O geodinamicheskom detektore gravitacionnyh voln / A.V. Vikulin // Prostranstvo i vremya. – 2014. – № 1 (15). – S. 196–207.
 22. Vikulin A.V. O volnovyh i reidnyh svojstvah zemnoj kory / A.V. Vikulin, H.F. Mahmudov, A.G. Ivanchin i dr. // FTT. – 2016. – T. 58, № 3. – S. 547–556.
 23. Spectrum of the Cosmic Rays (Courtesy of PDG, from T. Gaisser and T. Stanev). URL: https://www.researchgate.net/figure/Spectrum-of-the-Cosmic-Rays-courtesy-of-PDG-from-TGaisser-and-TStanev_fig1_23678571
 24. Kosmicheskie luchi [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.astronet.ru/db/msg/1188363
 25. The Solar Interior. Marshall Space Flight Center. URL: https://solarscience.msfc.nasa.gov/interior.shtml
 26. Kimura H. Brightness of the Solar F-corona / H. Kimura, I. Mann // Earth Planets Space. – 1998. – V. 50. – P. 493–499.
 27. Zaspa Yu.P. Kontaktne dynamo yak henerator koherentnykh kosmichnykh form rukhu ta dzherelo planetarnoi, soniachnoi, halaktychnoi i metahalaktychnoi enerhii. Chastyna III / Yu.P. Zaspa // Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. – 2016. – № 3 (237). – S. 92–100.
 28. Ginzburg V.L. Astrofizika kosmicheskih luchej (istoriya i obshij obzor) / V.L. Ginzburg // UFN. – 2001. – T. 171, № 10. – S. 1109–1121.
 29. Tkachev I.I. Nablyudenie effekta Grejzena–Zacepina–Kuzmina observatoriej Telescope Array / I.I. Tkachev // UFN. – 2011. – T. 181, № 9. – S. 990–997.
 30. Ptuskin V.S. Proishozhdenie kosmicheskih luchej / V.S. Ptuskin // UFN. – 2010. – T. 180, № 9. – S. 1000–1004.
 31. Troickij S.V. Kosmicheskie chasticy s energiyami vyshe 1019 eV: kratkij obzor rezultatov / S.V. Troickij // UFN. – 2013. – T. 183, № 3. – S. 323–330.
 32. Smut Dzh.F. Anizotropiya reliktovogo izlucheniya: otkrytie i nauchnoe znanie / Dzh.F. Smut // UFN. – 2007. – T. 177, № 12. – S. 1294–1317.
 33. Mirnov S.V. Tokamaki: triumf ili porazhenie? / S.V. Mirnov // Priroda. – 1999. – № 12. – S. 26–37.
 34. Klyukach A.A. Vliyanie asimmetrii spiralnoj kamery na vibracii gidroagregata [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : https://www.plotina.net/experts/klukach
 35. Sachin V.M. Kompleksnaya fraktodiagnostika flattera rabochego kolesa ventilyatora / V.M. Sachin, N.V. Tumanov, M.A. Lavrenteva, S.A. Cherkasova // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo un-ta. – 2011. – № 3(27). – S. 185–194.
 36. Zaspa Yu.P. Kontaktne dynamo yak henerator koherentnykh kosmichnykh form rukhu ta dzherelo planetarnoi, soniachnoi, halaktychnoi i metahalaktychnoi enerhii ta elektromahnetyzmu. Chastyna VII / Yu.P. Zaspa // Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. – 2017. – № 3. – S. 212–221.
 37. Probing the Proton: Electron – Proton Scattering. URL: https://www2.ph.ed.ac.uk/~vjm/Lectures/…/PPNotes3.pdf
 38. Churochkina S.V. Problema zaryadovogo radiusa protona. Obzor / S.V. Churochkina, A.A. Udalova // Voprosy prikladnoj fiziki. – 2016. – № 23. – S. 3–16.
 39. Review of Particle physics. Particle Data Group. URL: http://pdg.lbl.gov
 40. Mazur V.M. Gigantskij dipolnyj rezonans v pogloshenii i emissii -kvantov srednimi i tyazhelymi yadrami / V.M. Mazur, L.M. Melnikova // Fizika elementarnyh chastic i atomnogo yadra. – 2006. – T. 37, № 6. – S. 1744–1775.
 41. Zaspa Yu.P. Kontaktne dynamo yak henerator koherentnykh kosmichnykh form rukhu ta dzherelo planetarnoho, soniachnoho, halaktychnoho i metahalaktychnoho mahnetyzmu. Chastyna II / Yu.P. Zaspa // Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences. – 2016. – № 2 (235). – S. 36–52.
 42. Ryazhskaya O.G. Nejtrino ot gravitacionnyh kollapsov zvezd: sovremennyj status eksperimenta / O.G. Ryazhskaya // UFN. – 2006. – T. 176, № 10. – S. 1039–1050.
 43. Holodov Yu.A. Magnitnye polya biologicheskih obektov / Holodov Yu.A., Kozlov A.N., Gorbach A.M. – M. : Nauka, 1987. – 144 s.

Post Author: npetliaks

Translate