Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

MODERN TECHNOLOGIES OF RESOURCE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF LEAN PRODUCTION


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-49

Наталя ГАВЛОВСЬКА
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0003-1084-2853
e-mail: nataligavlovska@gmail.com
Михайло КРИВДИК
Хмельницький національний університет
Євген РУДНІЧЕНКО
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-9407-2026
e-mail: e.m.rudnichenko@gmail.com
Владислав ЗАЦЕРКОВНИЙ
Хмельницький національний університет

Nataliia HAVLOVSKA, Mykhailo KRYVDYK, Yevhenii RUDNICHENKO, Vladyslav ZATSERKOVNY
Khmelnytskyi National University

 Анотація мовою оригіналу

У статті проведено аналіз основних положень оптимізації управління ресурсами за рахунок впровадження ощадливого виробництва, зокрема представлено основні види витрат (перевиробництво, втрата часу внаслідок очікування, зайве транспортування, зайва обробка, надлишок запасів, зайві рухи, дефекти, нереалізований творчий потенціал працівників), визначення поняття «ощадливе виробництво» та наведено класичні принципів ощадливого виробництва. Наведено визначення ощадливого виробництва, а саме – це філософія, яка передбачає уникнення або ліквідацію існуючих втрат, за рахунок застосування інструментів ощадливого виробництва, з метою досягнення максимальної ефективності діяльності підприємства. Проведено дослідження основних інструментів ощадливого виробництва шляхом аналізу «будинку виробничої системи Toyota (TPS)», яка заснована на принципах краща вартість, якість, поставки, закріплення повноважень, культура сфокусована на клієнті. Охарактеризовано інструменти «ощадливого виробництва», зокрема Standard work – стандартизована робота, Heijunka – забезпечення можливості рівномірних поставок різнотипної продукції, Averaged daily volume and mix – «згладжування», стандартизація коливань циклу замовлення, Smooth production schedule – «плавний» виробничий графік, Kaizen – безперервне покращення діяльності, Just in time – «точно вчасно», Takt time – тактова частота виконання замовлення, One piece flow – потік одиничних виробів, Downstream – «витягування» знизу, Jidora – автоматизація, Built in quality – вбудована якість, Poka-yoke – захист від помилок, 5 Whys – 5 чому, Harmony of man and machine – раціональне завантаження машин полі функціональними працівниками, 5S – сортування, дотримання порядку, утримання в чистоті, стандартизація, вдосконалення, Visual control – охоплення, «одним поглядом», прозорість технічного процесу, Kanban – управління запасами та виробництвом, SMED – швидке переналагодження устаткування, TPM – система загального обслуговування обладнання, 3Р (рroduction preparation process) – процес підготовки виробництва, Creative ideas suggestion system – система збору кращих ідей.

Ключові слова: Lean production, ощадливе виробництво, витрати, виробнича система Toyota, інструменти ощадливого виробництва.

Розширена анотація англійською мовою

The article analyzes the main provisions of resource management optimization due to the implementation of lean production, in particular, the main types of costs are presented (overproduction, loss of time due to waiting, excess transportation, excess processing, excess stocks, excess movements, defects, unrealized creative potential of employees), definition of the concept “lean production” and classical principles of lean production are given. The definition of lean production is given, namely, it is a philosophy that involves avoiding or eliminating existing losses, due to the use of lean production tools, in order to achieve the maximum efficiency of the enterprise. A study of the main tools of lean manufacturing was carried out by analyzing the “Toyota Production System (TPS) house”, which is based on the principles of better value, quality, delivery, empowerment, customer-focused culture. The tools of “lean production” are characterized, in particular Standard work – standardized work, Heijunka – ensuring the possibility of uniform deliveries of various types of products, Averaged daily volume and mix – “smoothing”, standardization of fluctuations in the order cycle, Smooth production schedule – “smooth” production schedule, Kaizen – continuous improvement of activities, Just in time – “exactly on time”, Takt time – clock frequency of order fulfillment, One piece flow – flow of single products, Downstream – “pulling” from below, Jidora – automation, Built in quality – built-in quality, Poka-yoke – error protection, 5 Whys, Harmony of man and machine – rational loading of machines by multi-functional workers, 5S – sorting, maintaining order, keeping clean, standardization, improvement, Visual control – coverage, “at a glance”, transparency technical process, Kanban – inventory and production management, SMED – rapid reconfiguration of equipment, TPM – with general equipment maintenance system, 3P (production preparation process) – production preparation process, Creative ideas suggestion system – system of collecting the best ideas.

Key words: Lean production, lean production, costs, Toyota production system, tools of lean production.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate