Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БЛОКОВИХ КОДІВ  В УМОВАХ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ КОДУ, ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ  ЦИФРОВИХ ПОТОКІВ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАНОЇ ЯКОСТІ ЗВ’ЯЗКУ

RESEARCH NOISE IMMUNITY OF BLOCK CODES IN THE CONDITIONS OF CHANGE  OF CODES SPEED, SPEED OF DIGITAL FLOWS OF INFORMATION AND ENVIRONMENTAL  TEMPERATURE FOR PROVISION OF PROVIDED COMMUNICATION QUALITY

Сторінки: 111-120. Номер: №4, 2019 (275)
Автори:
В.І. ЛУЖАНСЬКИЙ, Л.В. КАРПОВА, А.О. ЛЮЛЬЧУК
Хмельницький національний університет
V.I. LUZHANSKIY, L.V. KARPOVA, A.O. LYULCHUK
Khmelnytskyi National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2019-275-4-111-120
Рецензія/Peer review : 16.06.2019 р.
Надрукована/Printed : 17.07.2019 р.

Анотація мовою оригіналу

Стаття присвячена дослідженню завадостійкості блокових коректувальних кодів в системам зв’язку з двійковою фазовою модуляцією ФМ-2 при їх декодуванні в умовах впливу зміни швидкості блокових кодів, швидкості передачі цифрових потоків інформації та температури навколишнього середовища. Проведено дослідження завадостійкості блокових коректувальних кодів, призначених для використання в сучасних телекомунікаційних системах. Проаналізовано введення надмірності при кодуванні блокових кодів на зміну витрат смуги частот на передавання кодованих сигналів та знаходження ймовірності бітової помилки при декодуванні циклічних кодів у двійковому симетричному каналі. Проведені розрахунки щодо визначення необхідного співвідношення сигнал/шум, мінімально та максимально допустимої потужності сигналу на вході приймача при  швидкості передачі цифрових потоків інформації 5 Мбіт/с, 100 Мбіт/с та 500 Мбіт/с, які забезпечують високу якість зв’язку в межах ймовірності бітової помилки 10-7-10-9. Надані науково обґрунтовані висновки щодо завадостійкого використання блокових кодів в телекомунікаційних системах в умовах зміни швидкості блокових кодів, швидкості передачі даних,  температури навколишнього середовища та дії завад.
Ключові слова: блокові коди, завадостійкість, швидкість блокових кодів, швидкість передачі цифрової інформації, співвідношення сигнал/шум, ймовірність бітової помилки.

Розширена анотація англійською мовою

The article is devoted to the study of noise immunity of block correction codes in communication systems with PM-2 binary phase modulation when they are decoded under the influence of changes in the speed of block codes, the transmission speed of digital information streams and the ambient temperature. Research of the noise immunity of block correction codes for use in modern telecommunication systems has been conducted. Analysed the introduction of redundancy when coding block codes to change the cost of the frequency band for transmitting coded signals and finding the probability of bit error when decoding cyclic codes in a binary symmetric channel. Carried out calculations to determine the required signal-to-noise ratio, the minimum and maximum allowable signal power at the receiver input at a transmission rate of digital information streams of 5 Mbit/s, 100 Mbit/s and 500 Mbit/s, which ensure high quality of communication within the probability of bit error 10-7 – 10-9. Research was conducted to determine the required signal-to-noise ratio, the minimum and maximum allowable signal power at the receiver input at a transmission rate of 500 Mbit/s when the ambient temperature changes, which provide high quality information transmission with a bit error rate of 10-7 – 10-9. Provided scientifically-based conclusions regarding the robust use of block codes in telecommunications systems in the face of changes in the rate of block codes, data transfer rate, ambient temperature and the effect of interference.
Keywords: block codes, noise immunity, block code speed, digital rate of transmission, signal/noise ratio, bit error rate.

References

  1. Banket V. L. Zavadostiike koduvannia v telekomunikatsiinykh systemakh na-vch. posib. z vyvchennia modulia 4 dystsypliny TEZ / V.L. Banket, P.V. Ivashchenko, M.O. Ishchenko. – Odesa : ONAZ im. S. Popova, 2011. – 100 s.
  2. Steklov V.K. Teoriia elektrychnoho zviazku / V.K. Steklov, L.N. Berkman ; za red. V.K. Steklova. – K. : Tekhnika, 2006. – 552 s.
  3. Sklyar B. Cifrovaya svyaz. Teoreticheskie osnovy i prakticheskoe primenenie / Sklyar B. ; per. s angl. – [2-e izd., ispr.]. – M. : Izd. dom “Vilyams”, 2003. – 1104 s.
  4. Sukachev E.A. Sotovye seti radiosvyazi s podvizhnymi obektami : ucheb. posob. / Sukachev E.A. – [3-e  ,  pererab.  i  dopoln.].  –  Odessa :  ONAS  im. A.S. Popova, 2013. – 256 c.

Post Author: npetliaks

Translate